II SO/Wa 55/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657024

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 r. II SO/Wa 55/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Beata Gibzińska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T.T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T.T. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania oraz umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu (...) postanawia przyznać T.T. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

T.T. wraz ze skargą na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania oraz umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu (...) złożyła formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że w obecnej sytuacji rodzinnej i finansowej nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych. Oświadczyła, że jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy, pracuje dorywczo, a w ciągu ostatnich 6 miesięcy zarobiła średnio po około 500 zł miesięcznie.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca wskazała, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem, trójką synów i synową. Łączny dochód rodziny to: środki finansowe skarżącej uzyskiwane z prac dorywczych - około 500 zł, wynagrodzenie męża z tytułu umowy zlecenia - 1.800 zł oraz wynagrodzenie jednego z synów z tytułu umowy o pracę - 2.000 zł, co stanowi razem około 4.300 zł miesięcznie. Podała, że najstarszy syn jest bezrobotny, najmłodszy syn jest uczniem, a synowa nie pracuje. Podkreśliła, że nie ma żadnego majątku, ani oszczędności. Jako zobowiązania i stałe wydatki podała miesięczne opłaty za: czynsz wynajmowanego mieszkania - 2.273,42 zł, media - około 266 zł oraz koszty leczenia - około 300 zł, co stanowi łącznie 2.839,42 zł.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na względzie zważono, co następuje:

Stosownie do treści art. 245 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie częściowym i obejmować tylko zwolnienie od kosztów sądowych. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak wynika ze złożonego wniosku, skarżąca znajduje się obecnie w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Jest cudzoziemcem i przebywa w Polsce wraz z mężem, trzema synami, synową i wynajmuje mieszkanie. Łączny dochód 6-osobowej rodziny to kwota około 4.300 zł miesięcznie, na który składają się: środki finansowe uzyskiwane przez skarżącą z prac dorywczych około 500 zł, wynagrodzenie męża z tytułu umowy zlecenia - 1.800 zł, wynagrodzenie jednego z synów z tytułu umowy o pracę - 2.000 zł, a zatem średnio na osobę wypada po około 716 zł. Z kolei zobowiązania i stałe wydatki miesięcznie wynoszą łącznie 2.839,42 zł, na które składają się czynsz za wynajem mieszkania - 2.273,42 zł, media - około 266 zł oraz koszty leczenia - około 300 zł. Oznacza to, że na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych rodziny pozostaje około 243 zł na osobę. Ponadto skarżąca oraz członkowie rodziny nie posiadają żadnego majątku ani oszczędności.

W tej sytuacji, w ocenie referendarza sądowego, biorąc pod uwagę wysokość uzyskiwanych środków finansowych oraz wskazane przez stronę koszty utrzymania należy stwierdzić, że skarżąca wykazała, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i rodziny, tym bardziej, że wpis sądowy od wniesionej skargi wynosi 300 zł.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.