Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1830854

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2013 r.
II SO/Wa 21/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Mierzejewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z. L. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w W. za nieprzekazanie w ustawowym terminie odpowiedzi na skargę w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 61/13 postanawia: - odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Z. L. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w W. za nieprzekazanie w ustawowym terminie odpowiedzi na skargę w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 61/13.

Zarządzeniem z dnia 25 kwietnia 2013 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowego wniosku wysokości 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku. Odpis zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 8 maja 2013 r. (ZPO k-13 akt sądowych).

Skarżący do dnia dzisiejszego nie wykonał wezwania Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 cytowanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Stosownie do treści art. 64 § 3 cytowanej ustawy do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Skoro pomimo prawidło doręczonego odpisu wezwania z dnia 25 kwietnia 2013 r., i upływu wyznaczonego terminu, skarżący nie uiścił wpisu, co potwierdził Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, to skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 i art. 64 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.