II SO/Sz 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2513864

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2018 r. II SO/Sz 8/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia D. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SO/Sz 8/18 w sprawie ze skargi D. R. na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SO/Sz 8/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił D. R. przyznania prawa pomocy z uwagi na oczywistą bezzasadność skargi.

W ustawowym terminie, skarżący za pośrednictwem platformy ePUAP złożył zażalenie na przedmiotowe postanowienie.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 30 maja 2018 r. skarżący został zobowiązany do usunięcia braków formalnych zażalenia nadesłanego drogą elektroniczną, poprzez jego własnoręczne podpisanie lub nadesłanie własnoręcznie podpisanego zażalenia, z uwagi na fakt, że zgodnie z treścią art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - j.t. z późn. zm.), dla skuteczności pisma wniesionego drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem - w terminie 7 dni, od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie do usunięcia powyższego braku zostało doręczone skarżącemu w dniu 6 czerwca 2018 r. i pomimo upływu zakreślonego terminu nie zostało przez skarżącego wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z tych wymagań jest - zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. - podpis strony. Podpis powinien być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4 p.p.s.a.

Brak podpisu strony jest brakiem formalnym, który uniemożliwia nadanie biegu zażaleniu i powoduje jego odrzucenie.

W niniejszej sprawie skarżący mimo wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia przez jego podpisanie, nie wykonał zobowiązania Sądu w wyznaczonym terminie.

Na marginesie Sąd wskazuje, że w aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 p.p.s.a. - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko takie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 12 maja 2014 r. sygn. akt I OPS 10/13.

W związku z powyższym, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., zażalenie podlega odrzuceniu

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.