Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163965

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 r.
II SO/Rz 17/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Wójta Gminy (...) o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy (...) a Wójtem Gminy (...) w sprawie umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej - postanawia -

1.

stwierdzić swoją niewłaściwość;

2.

sprawę przekazać według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 21 października 2016 r. Wójt Gminy (...) zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy (...) a Wójtem Gminy (...) w sprawie umieszczenia K. T. w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. - zwana dalej "k.p.a."), organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. W myśl art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a. spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego rozstrzyga wspólny dla nich organ wyższego rzędu, a w razie jego braku - sąd administracyjny.

Natomiast art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - zwana dalej "p.p.s.a.") stanowi, że wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kognicja Naczelnego Sądu Administracyjnego określona została w art. 15 § 1 p.p.s.a., gdzie w pkt 4 tego przepisu wskazano, że Sąd ten rozpoznaje spory, o których mowa w art. 4 p.p.s.a., czyli spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

W przedmiotowej sprawie wniosek Wójta Gminy (...) dotyczy rozstrzygnięcia sporu o właściwość między nim a Wójtem Gminy (...)

W myśl art. 59 § 1 p.p.s.a. jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny sąd, który stwierdzi swoją niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

W tej sytuacji tut. Sąd stwierdził swą niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpoznania zgodnie z właściwością, działając na podstawie art. 59 § 1 w zw. z art. 13 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.