Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785570

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 7 września 2015 r.
II SO/Op 41/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu Anna Misiak po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym z wniosku T. R. o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 24 lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: 1) ustanowić dla T. R. adwokata, 2) umorzyć postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

T. R., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, wniosek o przyznanie prawa pomocy, poprzez ustanowienie pełnomocnika do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 24 lipca 2015 r., nr (...), w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i w sprawie darów z Unii Europejskiej. Uzasadniając wniosek T. R. wskazał na swoja złą sytuację finansową, wynikającą z bycia osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, utrzymującą się z renty inwalidzkiej. Renta wynosi 648,40 zł miesięcznie i wnioskodawca pobiera ją m.in. z powodu: niedowładu kończyn dolnych, epilepsji, wady wzroku oraz choroby wieńcowej. Wnioskodawca podkreślił, że pomoc fachowego pełnomocnika jest mu potrzebna do obrony jego interesów. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca podał, że samotnie prowadzi gospodarstwo domowe. Mieszka w lokalu socjalnym, na skutek przymusowej eksmisji, o powierzchni 54 m2; jego renta inwalidzka wynosi 1070,61 zł brutto, a dodatek pielęgnacyjny 208,17 zł, co daje dochód w łącznej wysokości 1.278,78 zł miesięcznie. Wskazał, że gospodarstwo domowe prowadzi sam. Referendarz sądowy nie wzywał wnioskodawcy do przesłania dodatkowych informacji odnośnie wydatków i zadłużeń, uznał bowiem, że z uwagi na względy ekonomii procesowej, posłuży się informacjami na temat sytuacji materialnej wnioskodawcy, którą ustalał np. w sprawach o sygn. akt od II SO/Op 49/14 do II SA/Op 57/14, II SO/Op 82/14 oraz II SO/Op 25/15, gdzie do wniosku załączył kopię zaświadczenia z Inspektoratu ZUS w (...), z dnia 13 maja 2015 r., potwierdzającą jego dochód i potrącenia z niego. Jak bowiem przyjęto w orzecznictwie sądowym sąd jest uprawniony do oceny sytuacji finansowej strony w oparciu o zawarte we wniosku oświadczenie strony i dowody przedstawione przez nią w konkretnej sprawie, a także o fakty znane sądowi z urzędu, np. okoliczności wynikające z dokumentów zawartych w aktach innych postępowań z udziałem wnioskodawcy (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 listopada 2010 r., sygn. akt I GZ 360/10, System Informacji Prawnej Lex nr 741357).

W ten sposób ustalono, że T. R. środki na utrzymanie siebie i mieszkania czerpie ze świadczenia rentowego oraz wspomaga się środkami pomocy społecznej. Koszty miesięcznego utrzymania mieszkania wnioskodawcy wynoszą: 400 zł - czynsz, 125 zł - opłata za telefon i Internet, - 56,16 zł (co dwa miesiące) - gaz przewodowy, ok. 70 zł - zakup leków, na wykup leków nie zawsze ma środki. Odnośnie przebiegu postępowania eksmisyjnego wyjaśnił, że nie posiada na jego temat wiedzy. Wnioskodawca wyjaśnił też, że nie odbierał środków z pomocy społecznej, z powodu szantażowania go, iż: "kiedy się odwołam to ich wypłata będzie wstrzymana, jaka to groźba była realizowana, co może potwierdzać fakt, iż osoby dysponujące moim pełnomocnictwem nie były w stanie tych środków pobierać, gdzie OPS Nysa tłumaczył, iż pełnomocnictwo może być respektowane pod warunkiem, że zostało ono sporządzone w obecności co najmniej pracownika socjalnego ewentualnie notarialnie w obecności pracownika wskazanego przez Gminę Nysa, i to bez względu na okoliczność, czy to pełnomocnictwo zostało wystawione dla pracownika z OPS Nysa lub współmałżonka". Wskazał, że środki te wynoszą około 3.185,03 zł i nagromadziły się, gdyż nie odbierał on świadczeń przez okres około 4-5 lat. Składają się na nie zasiłki celowe, specjalne celowe, równowartość ciepłych posiłków w miesiącu.

Wnioskodawca wniósł o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika.

Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. T. R. zamierza wnieść skargę na decyzję dotyczącą zasiłku celowego, a zatem świadczenia z pomocy społecznej, wobec tego z mocy samej ustawy p.p.s.a., został zwolniony z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Postępowanie zatem z jego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych jest bezprzedmiotowe, należało więc rozpatrzyć jego wniosek w części obejmującej ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., wnioskodawca powinien wykazać, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Natomiast orzekający w przedmiocie wniosku powinien wskazać z jakich względów uznał, że żądanie strony jest, bądź nie jest zasadne. Z jednej strony uwzględnia więc wysokość kosztów postępowania, jakie strona musi ponieść, a z drugiej jej sytuację finansową, na którą składają się przede wszystkim uzyskiwane przez stronę dochody i posiadany majątek.

Przywołane regulacje są przejawem intencji ustawodawcy, który tworząc instytucję prawa pomocy miał na celu umożliwienie dochodzenia słusznych praw przed sądem, osobom o bardzo niskich dochodach lub całkowicie tych dochodów pozbawionych, które z uwagi na swą sytuację materialną nie są w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Uwzględniając powyższe referendarz oceniając złożony wniosek wziął pod uwagę, że wnioskodawca nie ma żadnego majątku nieruchomego, czy ruchomego. Otrzymuje jedynie dochód z renty, i to w niepełnej wysokości, wspomagając się środkami uzyskiwanymi z pomocy społecznej. Wnioskodawca posiada także zaległości czynszowe, które kształtują się na poziomie ok. 40.000 zł, a wobec niego toczyło się postępowanie eksmisyjne z zajmowanego lokalu mieszkalnego, które jak wynika informacji w formularzu wniosku PPF zakończyło się eksmisja do lokalu socjalnego.

W związku z poczynionymi ustaleniami, mając na uwadze sytuację majątkową wnioskodawcy oraz zły stan jego zdrowia, referendarz sądowy uznał, że może on mieć trudności z wygospodarowaniem środków na opłacenie pełnomocnika z urzędu, bez uszczerbku swojego koniecznego utrzymania, a zatem spełnia przesłankę do przyznania mu prawa pomocy w zakresie częściowym.

Orzekający postanowił w związku z tym przyznać mu prawo pomocy w tym zakresie i ustanowić dla niego pełnomocnika z urzędu.

W związku z powyższym referendarz sądowy, działając na zasadzie art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a., ustanowił adwokata dla wnioskodawcy, orzekając jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.