II SO/Lu 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3077912

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2020 r. II SO/Lu 8/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S. P. o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu (...) w L. w przedmiocie nieprzekazania skargi do sądu postanawia

1. odrzucić wniosek;

2. zwrócić S. P. kwotę (...) ((...)) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 czerwca 2020 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wniosek S. P. o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu (...) w L. za nieprzekazanie do sądu jego skargi z dnia 31 stycznia 2020 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 czerwca 2020 r., wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości (...) zł oraz uzupełnienia braków formalnych złożonego pisma poprzez wskazanie numeru PESEL w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Korespondencja zawierająca powyższe wezwania została doręczona skarżącemu w dniu 6 lipca 2020 r.

W dniu 10 lipca 2020 r., skarżący uiścił należny w sprawie wpis, jednak do dnia dzisiejszego nie wykonał wezwania do wskazania numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Wniosek podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) dalej jako "p.p.s.a.", pismo procesowe strony, oprócz wymogów, wynikających z art. 46 § 1 p.p.s.a., powinno zawierać - jeśli jest pierwszym pismem w sprawie - także numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Brak wskazania numeru PESEL, zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym, który uniemożliwia nadanie skardze prawidłowego biegu. Jak wynika bowiem z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać dodatkowe elementy wymienione w tym ostatnim przepisie. Ze względu na fakt, że skarga ta stanowiła pierwsze pismo skarżącego w sprawie, miał on obowiązek podania w jej treści swój numer PESEL.

Jak wynika z akt sprawy, przesyłka kierowana do skarżącego, została przez niego odebrana osobiście w dniu 6 lipca 2020 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 13 akt sądowych). W związku z powyższym termin do uiszczenia wpisu i usunięcia braków formalnych skargi, upływał w dniu 13 lipca 2020 r. Skarżący w dniu 10 lipca 2020 r., uiścił wymagany w sprawie wpis jednak pomimo upływu wyznaczonego terminu i prawidłowego pouczenia o skutkach zaniechania wskazanej czynności nie wykonał wezwania do wskazania numeru PESEL.

Mając na uwadze powyższe, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Wpis zwrócono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.