II SO/Lu 1/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3178754

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2021 r. II SO/Lu 1/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Ł. G. o wymierzenie Kołu Łowieckiemu "(...)" we (...) grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na bezczynność tego Koła z dnia (...) r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia

I. wymierzyć Kołu Łowieckiemu "(...)" we (...) grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych;

II. zasądzić od Koła Łowieckiego "(...)" we (...) na rzecz Ł. G. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) stycznia 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynął wniosek Ł. G., reprezentowanego przez adwokata P. J., o wymierzenie - na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." - Kołu Łowieckiemu "(...)" we W. grzywny za nieprzekazanie temu Sądowi skargi z dnia (...) października 2020 r. na bezczynność tego organu w sprawie wniosku z dnia (...) września 2020 r. o udzielenie informacji publicznej. Pełnomocnik skarżącego podniósł, że K. zobowiązane było przekazać skargę do Sądu w terminie 15 dniowym, co wynika z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednak dotychczas skarga nie została przekazana.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) stycznia 2021 r. K. Ł. "(...)" zostało wezwane (na oficjalny adres Koła, wskazany przez skarżącego, k. 11) do nadesłania w terminie 7 dni odpowiedzi na wniosek.

Przesyłka zawierająca wezwanie została odebrana w dniu (...) marca 2021 r. (k.21), mimo to organ nie udzielił żadnej odpowiedzi na wniosek skarżącego.

Sąd uznał, że wniosek o wymierzenie grzywny zasługuje na uwzględnienie.

W świetle art. 55 § 1 p.p.s.a. - w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd, na wniosek skarżącego, może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. Przepis art. 54 § 2 p.p.s.a. zobowiązuje natomiast organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, do przekazania sądowi administracyjnemu wniesionej skargi wraz z odpowiedzią w terminie 30 dni, przy czym termin ten w przypadku skarg składanych w sprawach o udostępnienie informacji publicznej został skrócony przez ustawodawcę do 15 dni (art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

W postanowieniu z dnia 31 lipca 2014 r., sygn. akt I OZ 490/14, Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że grzywna, o której mowa w art. 55 § 1 p.p.s.a. ma charakter mieszany tj. dyscyplinująco - restrykcyjny i jej celem jest nie tylko doprowadzenie do tego, by organ przekazał sądowi administracyjnemu skargę wraz z aktami i swoim stanowiskiem, ale także jest sankcją za naruszenie podstawowego prawa jednostki do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Ponadto ma ona również funkcję prewencyjną, której celem jest zapobieżenie naruszeniom prawa w przyszłości. Przesłanką wymierzenia grzywny jest zatem wyłącznie fakt nieprzekazania skargi sądowi administracyjnemu, bez względu na powody. Natomiast wszystkie okoliczności danej sprawy, w tym między innymi przyczyny niewypełnienia przez organ ciążącego na nim obowiązku, Sąd powinien wziąć pod uwagę ustalając wysokość grzywny. NSA stwierdził w konkluzji, że w przesłance wymierzenia grzywny, o której mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a. - tj. w przesłance "niezastosowania się do obowiązków", mieści się nie tylko nieprzekazanie skargi do sądu, ale również zwłoka w jej przekazaniu.

W niniejszej sprawie wniosek skarżącego Ł. G. zasługuje zatem na uwzględnienie, gdyż Koło Łowieckie "(...)" we W. nie przekazało dotychczas Sądowi skargi z dnia (...) października 2021 r. ani nie udzielił w tej sprawie żadnych wyjaśnień.

Ustalając wysokość grzywny w kwocie 500 zł, Sąd miał na uwadze przepis art. 55 § 1 w zw. z art. 154 § 6 p.p.s.a., który nie przewiduje dolnej jej granicy. W świetle tych przepisów (...) sąd orzeka o wymierzeniu organowi grzywny do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Sąd uznał, że kwota 500 zł spełni funkcję dyscyplinująco - restrykcyjną.

Z tych względów, Sąd orzekł, jak w sentencji; rozstrzygnięcie o kosztach wydano na podstawie art. 200 i art. 205 § 1 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.