Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720754

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 września 2019 r.
II SO/Łd 5/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku F. S. o wymierzenie grzywny Fundacji A z siedzibą w L. za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

1. stwierdzić swoją niewłaściwość;

2. przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. B.A.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 24 lipca 2019 r. F. S. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z wnioskiem o wymierzenie Fundacji A z siedzibą w L. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Siedziby oraz obszary właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych określają przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.), zgodnie z którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi jest sądem właściwym dla obszaru województwa łódzkiego (§ 1 pkt 7), a sądem właściwym dla obszaru województwa mazowieckiego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (§ 1 pkt 13).

Przedmiotem wniosku o wymierzenie grzywny w niniejszej sprawie jest działalność Fundacji A z siedzibą w L. Fundacja, której wniosek dotyczy, ma siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, zatem sądem właściwym miejscowo do orzekania w przedmiotowej sprawie jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Stosownie do art. 59 § 1 p.p.s.a. jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, stwierdzając swoją niewłaściwość, postanowił przekazać sprawę sądowi właściwemu tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

B.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.