Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468942

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 maja 2014 r.
II SO/Ke 5/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody z dnia 18 listopada 2013 r., znak: (...) w przedmiocie anulowania czynności materialno-technicznej zameldowania postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

A. W. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody z dnia 18 listopada 2013 r., znak: (...) w przedmiocie anulowania czynności materialno-technicznej zameldowania.

Zarządzeniem z dnia 7 maja 2014 r. wnioskodawca został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia wniosku. Powyższe wezwanie zostało doręczone wnioskodawcy w dniu 14 maja 2014 r. W wyznaczonym terminie wpis od wniosku nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Na podstawie art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku wszczynającego postępowanie sądowe stosuje się przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Przepis § 3 art. 220 p.p.s.a. stanowi zaś między innymi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie od doręczenia wezwania z dnia 7 maja 2014 r., który upłynął z dniem 21 maja 2014 r., wnioskodawca nie uiścił wymaganej kwoty wpisu ani nie złożył wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Mając na względzie powyższe, Sąd, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.