Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789593

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
II SO/Gl 2/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku H. S. o wymierzenie (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie klasyfikacji gruntów postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 lutego 2015 r. H. S. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach wniosek o wymierzenie grzywny (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie klasyfikacji gruntów Zastępca Przewodniczącego Wydziału II zarządzeniem z dnia 4 marca 2015 r. wezwał wnioskodawcę do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku w kwocie 100 zł, tj. w wysokości określonej w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), Dla dokonania powyższej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku.

Postanowieniem z dnia 20 maja 2015 r. Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach oddalił wniosek H. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału II kolejnym zarządzeniem z dnia 13 lipca 2015 r. wezwał wnioskodawcę H. S. do wykonania prawomocnego zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 4 marca 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Dla dokonania tej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl z kolei art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis. Nieuiszczenie w wyznaczonym terminie wpisu stanowi podstawę do odrzucenia wniosku (art.220 § 3 p.p.s.a.). W świetle natomiast art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku o wszczęcie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wskazane wezwanie z dnia 13 lipca 2015 r. zostało prawidłowo doręczone wnioskodawcy w dniu 17 lipca 2015 r. Oznacza to, że wyznaczony termin do uiszczenia wpisu od wniosku upłynął w dniu 24 lipca 2015 r.

Wnioskodawca mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, należnej opłaty sądowej nie uiścił.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., oraz art. 64 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie należy wskazać, że wnioskodawca w piśmie z dnia 17 lipca 2015 r. stwierdził, że wezwanie do uiszczenia wpisu zostało sporządzone przez osobę do tego nieupoważnioną oraz, że "sprawa ta trafi do prokuratora".

W ocenie Sądu, nawet gdyby przyjąć, że powyższe pismo stanowi zażalenie na ponowne wezwanie do uiszczeniu wpisu z dnia 13 lipca 2015 r., choć w świetle treści tego pisma stanowisko takie nie znajduje żadnego uzasadnienia, to i tak zażalenie takie podlegałoby odrzuceniu. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 13 lipca 2015 r. ponownie wzywające do uiszczenia wpisu od skargi nie jest zarządzeniem w przedmiocie kosztów sądowych w rozumieniu art. 227 § 1 p.p.s.a., a w istocie jest zarządzeniem wzywającym do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 4 marca 2015 r. Na zarządzenie wzywające do wykonania wcześniejszego, prawomocnego zarządzenia w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu nie przysługuje zażalenie, a taki środek musiałby zostać uznany za niedopuszczalny (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt I FZ 443/13).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.