Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468941

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 22 maja 2014 r.
II SO/Bk 2/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: umorzyć postępowanie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 kwietnia 2014 r. do tutejszego sądu wpłynęła skarga J. K. na decyzję SKO w B. z dnia (...) marca 2014 r. zobowiązującą ją do zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez Gminę B. na poczet opłaty za pobyt L. P. (babci skarżącej) w Domu Pomocy Społecznej w B. Z uwagi na to, że skarga wpłynęła bezpośrednio do sądu a nie za pośrednictwem organu - przesłano ją organowi przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r., z tym że zawarty w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zarejestrowano pod sygnaturą II SO/Bk 2/14 celem jego załatwienia.

W dniu 14 maja 2014 r. J. K. nadała do sądu pismo zawierające oświadczenie o wycofaniu wniosku z uwagi na wydane przez SKO w B. w dniu (...) maja 2014 r. postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Kolegium z dnia (...) marca 2014 r.

W tym stanie rzeczy do złożonego, a następnie wycofanego wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji należało zastosować odpowiednio przepis art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zgodnie z którym sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w przypadku cofnięcia skargi. W konsekwencji należy ocenić, że cofnięcie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji powoduje konieczność umorzenia postępowania wpadkowego w przedmiocie udzielenia ochrony tymczasowej.

Dlatego na podstawie stosowanego odpowiednio art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 86 § 1 p.p.s.a. postępowanie zainicjowane wnioskiem skarżącej podlegało umorzeniu, o czym orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.