Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721425

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 16 września 2019 r.
II SO/Bk 13/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy WSA Elżbieta Lemańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym wniosku D. R. o wymierzenie grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w B. za nieprzekazanie sądowi kompletnych akt w sprawie II SAB/Bk 70/19 postanawia: oddalić wniosek o wymierzenie organowi grzywny

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 24 lipca 2019 r. nadesłanym do sądu drogą elektroniczną D. R. wniósł o ukaranie grzywną Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. za niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., tj. za nieprzekazanie kompletnych akt sprawy, niedołączenie skargi poświadczonej podpisem elektronicznym przesłanej organowi za pośrednictwem platformy ePUAP. Zdaniem skarżącego, stanowi to rażące naruszenie przepisów, zwłaszcza że podobnego uchybienia dopuścił się organ w krótkim czasie również w kilku innych sprawach z udziałem skarżącego.

W odpowiedzi na wniosek organ wniósł o jego oddalenie. Powołując się na nowelizację p.p.s.a., która nastąpiła z dniem 31 maja 2019 r. organ wyjaśnił, że wykonał obowiązek przekazania akt zgodnie z § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego (Dz. U. poz. 1003), dalej: rozporządzenie. Organ opisał sytuację przekazania akt administracyjnych w sprawie II SA/Bk 529/19.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Wniosek o wymierzenie grzywny podlegał oddaleniu.

Zgodnie z art. 54 § 2 zdanie pierwsze p.p.s.a., organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W razie niezastosowania się do tego obowiązku, sąd na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a., na wniosek skarżącego, może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a., czyli do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Wyłączną przesłanką orzeczenia o wymierzeniu organowi grzywny jest zatem niewypełnienie obowiązków określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a.

Mając tę przesłankę na uwadze sąd stwierdza, że organ dopełnił obowiązku przekazania skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie II SAB/Bk 70/19, zatem brak jest podstaw do wymierzenia grzywny.

Postępowanie w sprawie II SAB/Bk 70/19 dotyczy nierozpatrzenia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. środka zaskarżenia D. R. od postanowienia nr (...) Komendanta Powiatowego Policji w M. z dnia (...) kwietnia 2019 r., w tym bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania przez ww. Komendanta. Skarga do sądu administracyjnego w sprawie II SAB/Bk 70/19 została wniesiona przez D. R. w dniu 18 czerwca 2019 r. drogą elektroniczną na adres organu (Komendanta Wojewódzkiego). Skarga ta składa się z dokumentu "Skarga do WSA (...)" podpisanego podpisem elektronicznym oraz załącznika zatytułowanego "Skarga na nierozpatrzenie odwołania od postanowienia Nr (...)" nie podpisanego podpisem elektronicznym.

Analiza akt sądowych i akt administracyjnych w sprawie II SAB/Bk 70/19 wskazuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. organ przekazał tutejszemu sądowi następujące dokumenty:

- w formie elektronicznej - skargę z dnia 18 czerwca 2019 r. wraz z załącznikiem, odpowiedź na skargę oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ (k. 12-20);

- w formie papierowej - akta administracyjne (2 tomy), wydruk skargi wraz z załącznikiem oraz odpowiedź na skargę i oryginał pełnomocnictwa (k. 2 - 11).

Analiza akt administracyjnych uprawnia również do wniosku, że są to akta administracyjne dotyczące wniesionego przez skarżącego środka zaskarżenia od postanowienia nr (...) Komendanta Powiatowego Policji w M. z dnia (...) kwietnia 2019 r., nadto akta zawierają to postanowienie, środek zaskarżenia wniesiony przez skarżącego oraz postanowienie Komendanta Wojewódzkiego rozpoznające środek zaskarżenia (k. 321, 337, 390), jak również dokumenty obrazujące późniejsze działania organu. Akta są ponumerowane, uporządkowane, połączone w sposób trwały oraz zawierają spis zawartości.

Wobec powyższego, brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku i wymierzenia grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. Organ przekazał skargę wniesioną drogą elektroniczną w formie, w jakiej została wniesiona, do elektronicznej skrzynki podawczej sądu (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia). Natomiast akta administracyjne organ przekazał w formie papierowej (w takiej, w jakiej były prowadzone), zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, w tym są one połączone za pomocą środków, które nie degradują struktur fizycznej dokumentu.

Bez znaczenia dla rozpoznania wniosku o wymierzenie grzywny w sprawie niniejszej jest treść odpowiedzi na wniosek zawierająca opis działań organu odnośnie wpływu skargi i przesłania akt w sprawie II SA/Bk 529/19. Ocena przez sąd wystąpienia przesłanek z art. 55 § 1 p.p.s.a. była możliwa niezależnie od treści tej omyłkowej odpowiedzi, przy której jednakże nadesłano właściwe akta administracyjne. Nadto sąd zauważa, że skarżący ma zarejestrowanych w tutejszym sądzie obecnie kilkanaście spraw w okresie od początku lipca 2019 r., co mogło przyczynić się do pomyłki organu. Ta jednak nie ma znaczenia dla rozpoznania przedmiotowego wniosku.

Jednocześnie sąd zauważa, że rozpoznanie wniosku o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie akt jest postępowaniem odrębnym od postępowania ze skargi na bezczynność w sprawie II SAB/Bk 70/19.

Z tych względów sąd, na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.