Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721866

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 20 września 2019 r.
II SO/Bk 12/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy WSA Marcin Kojło (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. R. o wymierzenie grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji w M. za nieprzekazanie sądowi kompletnych akt w sprawie II SAB/Bk 66/19 postanawia: oddalić wniosek o wymierzenie organowi grzywny.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z 24 lipca 2019 r. nadesłanym do sądu drogą elektroniczną D. R. wniósł o ukaranie grzywną Komendanta Powiatowego Policji w M. za niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej powoływana jako "p.p.s.a."), tj. za nieprzekazanie kompletnych akt sprawy, niedołączenie skargi poświadczonej podpisem elektronicznym przesłanej organowi za pośrednictwem platformy ePUAP. Zdaniem skarżącego, stanowi to rażące naruszenie przepisów, zwłaszcza że podobnego uchybienia dopuścił się organ w krótkim czasie również w kilku innych sprawach z jego udziałem.

W odpowiedzi na wniosek organ wskazał, że jest on bezzasadny. Organ przekazał skargę wraz z aktami postępowania (w postaci uwierzytelnionej kopii) zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno w wersji papierowej, jak również w formie dokumentu elektronicznego, w postaci takiej, jaką otrzymał od skarżącego. Organ nadmienił, że oryginały akt sprawy znajdowały się na dzień przekazania skargi do WSA w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Wniosek o wymierzenie grzywny podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 54 § 2 zdanie pierwsze p.p.s.a., organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W razie niezastosowania się do tego obowiązku, sąd na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a., na wniosek skarżącego, może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a., czyli do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Wyłączną przesłanką orzeczenia o wymierzeniu organowi grzywny jest zatem niewypełnienie obowiązków określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a.

Przenosząc te ogólne uwagi na grunt sprawy niniejszej sąd stwierdza, że organ dopełnił obowiązku przekazania skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie II SAB/Bk 66/19, zatem brak jest podstaw do wymierzenia grzywny.

Postępowanie w sprawie II SAB/Bk 66/19 dotyczyło bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania przez Komendanta Powiatowego Policji w M. w przedmiocie przekazania odwołania od orzeczenia kary nagany. Skarga do sądu administracyjnego w sprawie II SAB/Bk 66/19 została wniesiona przez D. R. w dniu (...) czerwca 2019 r. drogą elektroniczną na adres organu (Komendanta Powiatowego). Skarga ta składa się z dokumentu "Skarga do WSA na nieprzekazanie odwołania" podpisanego podpisem elektronicznym oraz załącznika zatytułowanego "Skarga na nieprzekazanie odwołania od orzeczenia kary nagany Nr (...) Komendanta Powiatowego Policji w M. z dnia (...) maja 2019 r. dla Organu II instancji tj. Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. oraz na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w M.".

Analiza akt sądowych i akt administracyjnych w sprawie II SAB/Bk 66/19 wskazuje, że organ przekazał tutejszemu sądowi następujące dokumenty:

- w dniu 12 lipca 2019 r. w formie elektronicznej - skargę z 18 czerwca 2019 r. wraz z załącznikiem i w dniu 18 lipca 2019 r. również odpowiedź na skargę;

- w dniu 12 lipca 2019 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) w formie papierowej-materiały dotyczące skargi (60 kart) oraz odpowiedź na skargę.

Wobec powyższego, brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku i wymierzenia grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. Organ przekazał skargę wniesioną drogą elektroniczną w formie, w jakiej została wniesiona, do elektronicznej skrzynki podawczej sądu (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego, Dz. U. z 2019 r. poz. 1003). Natomiast akta administracyjne organ przekazał w formie papierowej (w takiej, w jakiej były prowadzone), zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, w tym są one połączone za pomocą środków, które nie degradują struktury fizycznej dokumentu. Wymienione dokumenty przekazane zostały w terminie określonym w art. 54 § 2 p.p.s.a.

Jednocześnie sąd zauważa, że rozpoznanie wniosku o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie akt jest postępowaniem odrębnym od postępowania ze skargi w sprawie II SAB/Bk 66/19.

W związku z powyższym sąd, na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.