Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720741

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 19 września 2019 r.
II SO/Bk 11/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. R. o wymierzenie grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w B. za nieprzekazanie sądowi kompletnych akt w sprawie II SAB/Bk 65/19 postanawia: oddalić wniosek o wymierzenie organowi grzywny

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z 24 lipca 2019 r. nadesłanym do sądu drogą elektroniczną D. R. wniósł o ukaranie grzywną Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. za niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej powoływana jako p.p.s.a.), tj. za nieprzekazanie kompletnych akt sprawy, niedołączenie skargi poświadczonej podpisem elektronicznym przesłanej organowi za pośrednictwem platformy ePUAP. Zdaniem skarżącego, stanowi to rażące naruszenie przepisów, zwłaszcza że podobnego uchybienia dopuścił się organ w krótkim czasie również w kilku innych sprawach z udziałem skarżącego.

W odpowiedzi na wniosek organ wniósł o jego oddalenie. Powołując się na nowelizację p.p.s.a., która nastąpiła z dniem 31 maja 2019 r. organ wyjaśnił, że wykonał obowiązek przekazania akt zgodnie z § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1003; dalej powoływane jako rozporządzenie). Organ opisał sytuację przekazania akt administracyjnych w sprawie II SAB/Bk 65/19.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Wniosek o wymierzenie grzywny podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 54 § 2 zdanie pierwsze p.p.s.a., organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W razie niezastosowania się do tego obowiązku, sąd na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a., na wniosek skarżącego, może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a., czyli do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Wyłączną przesłanką orzeczenia o wymierzeniu organowi grzywny jest zatem niewypełnienie obowiązków określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a.

Przenosząc te ogólne uwagi na grunt sprawy niniejszej sąd stwierdza, że organ dopełnił obowiązku przekazania skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie II SAB/Bk 65/19, zatem brak jest podstaw do wymierzenia grzywny.

Postępowanie w sprawie II SAB/Bk 65/19 dotyczy skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie należności pieniężnej. Skarga do sądu administracyjnego w sprawie II SAB/Bk 65/19 została wniesiona przez D. R. w dniu (...) czerwca 2019 r. drogą elektroniczną na adres organu (Komendanta Wojewódzkiego). Skarga ta składa się z dokumentu "Skarga do WSA na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B." podpisanego podpisem elektronicznym, załącznika zatytułowanego również "Skarga do WSA na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B." oraz ponaglenia.

Analiza akt sądowych i akt administracyjnych w sprawie II SAB/Bk 65/19 wskazuje, że organ przekazał tutejszemu sądowi następujące dokumenty:

- w dniu 10 lipca 2019 r. w formie elektronicznej - skargę z (...) czerwca 2019 r. wraz z załącznikiem, odpowiedź na skargę;

- w dniu 11 lipca 2019 r. w formie papierowej - akta administracyjne sprawy, wydruk skargi wraz z załącznikiem oraz odpowiedź na skargę i oryginał pełnomocnictwa.

Wobec powyższego, brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku i wymierzenia grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. Organ przekazał skargę wniesioną drogą elektroniczną w formie, w jakiej została wniesiona, do elektronicznej skrzynki podawczej sądu (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia). Natomiast akta administracyjne organ przekazał w formie papierowej (w takiej, w jakiej były prowadzone), zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, w tym są one połączone za pomocą środków, które nie degradują struktury fizycznej dokumentu.

Jednocześnie sąd zauważa, że rozpoznanie wniosku o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie akt jest postępowaniem odrębnym od postępowania ze skargi w sprawie II SAB/Bk 65/19.

Z tych względów sąd, na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.