Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664840

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 września 2013 r.
II SAB/Wr 70/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus (spr.).

Sędziowie: NSA Halina Kremis, WSA Ireneusz Dukiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 września 2013 r. z urzędu na posiedzeniu niejawnym sprawy o sprostowanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2013 r. (sygn. akt II SAB/Wr 70/13) w sprawie ze skargi A. L. na bezczynność Wojewody D. w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za przejętą pod drogę publiczną nieruchomość postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2013 r. (sygn. akt II SAB/Wr 70/13) w ten sposób, że w pkt III wyroku po słowie "słownie:" w miejsce słów: "siedemset pięćdziesiąt siedem" wpisać słowa: "trzysta pięćdziesiąt siedem".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 270, poz. 1101) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Postanowienie o sprostowaniu wyroku może być podjęte na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 powołanej powyżej ustawy).

W opisanym na wstępie wyroku Sąd orzekając w pkt III jego sentencji o kosztach postępowania prawidłowo zasądził od Wojewody D. na rzecz skarżącego kwotę 357 zł, uznając - stosownie do przepisu art. 200 wskazywanej wcześniej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, że kwota ta odpowiada poniesionym przez skarżącego kosztom postępowania niezbędnym do celowego dochodzenia praw. Stanowi ją kwota wpisu uiszczonego od skargi oraz taryfowo określone koszty zastępstwa procesowego. Jednocześnie określając w wyroku słownie kwotę 357 zł błędnie wpisano "siedemset pięćdziesiąt siedem" zamiast "trzysta pięćdziesiąt siedem". Zaistniała w wyroku omyłka ma charakter oczywisty, co obligowało Sąd do podjęcia z urzędu czynności rektyfikacyjnej w trybie art. 156 § 1 i § 2 powoływanej wcześniej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając na względzie przedstawione powyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.