II SAB/Wr 46/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632715

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2018 r. II SAB/Wr 46/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 29 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P.SA z siedzibą w W. na bezczynność Starosty Dz. w przedmiocie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: sprostować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2018 r. sygn. akt II SAB/Wr 46/18 w ten sposób, że w komparycji tego wyroku wykreślić znajdujące się po nazwie skarżącej spółki oznaczenie miejsca jej siedziby w brzmieniu "we W." i wpisać w to miejsce "w W.".

Uzasadnienie faktyczne

W komparycji wyroku wydanego w sprawie wskazano, że skarżąca spółka ma siedzibę we W. Tymczasem jak wynika ze znajdującej się w aktach sprawy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego nr (...) spółka ma siedzibę w W. Nie ulega zatem wątpliwości, iż w komparycji wyroku doszło w tym zakresie do oczywistego błędu pisarskiego, wynikającego z omyłki popełnionej wbrew zamierzeniu Sądu.

Wobec tego należało zastosować przepis art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), który stanowi, że sąd może z urzędu prostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Z tego względu i na podstawie art. 156 § 2 zdanie pierwsze wskazanej ustawy postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.