II SAB/Wr 34/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2525306

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2018 r. II SAB/Wr 34/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie stwierdzenia naruszenia stosunków wodnych poprzez zmianę odpływu wód opadowych postanawia:

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić skarżącej kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

K. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę z dnia (...) marca 2018 r. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie stwierdzenia naruszenia stosunków wodnych poprzez zmianę odpływu wód opadowych.

Skarżąca wniosła o: 1) zobowiązanie organu do niezwłocznego przeprowadzenia oględzin terenu, na którym doszło do naruszenia stosunków wodnych z udziałem skarżącej i zapewnienia udziału w tej czynności tłumacza języka migowego; 2) wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych w terminie miesiąca; 3) zasądzenie kosztów postępowania według norm przypisanych.

W uzasadnieniu skarżąca podniosła, iż pismem z dnia (...) sierpnia 2017 r. została poinformowana, o tym że organ nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego zainicjonowanego wnioskiem skarżącej z dnia (...) maja 2017 r. Pismo zawierało informację o przeprowadzonych w dniu (...) lipca 2017 r. oględzinach terenu objętego wnioskiem.

Ponadto skarżąca wskazała, że decyzją z dnia (...) stycznia 2018 r. organ umorzył postępowanie w sprawie usunięcia odpadów w postaci gruzu z posesji przy ul. (...) jako bezprzedmiotowe, podczas gdy wniosek z dnia (...) maja 2017 r. dotyczył naruszenia prawa wodnego.

Prezydent W. w dalszym ciągu nie rozpoznał wniosku z dnia (...) maja 2017 r. w przedmiocie zbadania naruszenia stosunków wodnych przez właściciela posesji przy ul. (...) we W., poprzez zmianę kierunku odpływu wód gruntowych, pomimo upływu 10 miesięcy (w dacie złożenia skargi, tj. (...) marca 2018 r.) od złożenia wniosku.

W doręczonej Sądowi odpowiedzi na skargę z dnia (...) kwietnia 2018 r. organ administracji publicznej wskazał, że pismem z dnia (...) kwietnia 2018 r. zawiadomił strony postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy, tj. (...) maja 2018 r. Uzasadniając powyższe organ podniósł, że na wniosek strony z dnia (...) kwietnia 2018 r. istnieje konieczność przeprowadzenia dowodu z ponownych oględzin terenu.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 kwietnia 2018 r. wezwano skarżącą i organ administracji publicznej do wyjaśnienia na piśmie w terminie 7 dni, czy przed wniesieniem skargi wystosowała do Prezydenta W. ponaglenie lub zażalenie na niezałatwienie sprawy, a jeśli tak to kiedy i jakiej odpowiedzi jej udzielono.

Skarżąca w odpowiedzi na wezwanie z dnia (...) maja 2018 r. wskazała, że pełna korespondencję z Prezydentem W. załączyła do skargi na bezczynność organu.

Organ w piśmie z dnia (...) maja 2018 r. wskazał, że skarżąca nie wystosowała do Prezydenta W. ponaglenia ani zażalenia na niezałatwienie sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a." skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - dalej jako "k.p.a.". stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z kolei zgodnie z § 3 art. 37 k.p.a. ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. W przypadku skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania wyczerpanie środków zaskarżenia następuje przez wniesienie ponaglenia przewidzianego w powołanym wyżej art. 37 k.p.a.

W myśl art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Z kolei, zgodnie z art. 53 § 2b p.p.s.a., skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Wyczerpanie przez skarżącą trybu określonego w art. 37 § 1 k.p.a. poprzez uprzednie złożenie ponaglenia do organu wyższego stopnia, warunkowało złożenie do Sądu skargi na bezczynność organu.

Ze zgromadzonego w rozpoznawanej sprawie materiału dowodowego jak również z udzielonych odpowiedzi na wezwanie z dnia (...) maja 2018 r. nie wynika, aby skarżąca złożyła takie wezwanie przed wniesieniem skargi do Sądu.

W tej sytuacji uznać należało, że w niniejszej sprawie nie został wyczerpany tryb przewidziany we wskazanym wcześniej art. 37 k.p.a.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w punkcie sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu od skargi orzeczono w punkcie drugim sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.