II SAB/Wr 13/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720471

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2019 r. II SAB/Wr 13/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn.

Sędziowie: NSA Halina Filipowicz-Kremis (spr.), WSA Anna Siedlecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2019 r. ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej A z siedzibą we W. na bezczynność i przewlekłość Prezydenta Miasta W. w przedmiocie nieopublikowania na stronie BIP Urzędu Miejskiego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji postanawia:

I. odrzucić skargę;

II. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (słownie: sto) zł.

Uzasadnienie faktyczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa A z siedzibą we W., po uprzednim ponagleniu, wniosła do Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu skargę na bezczynność i przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta W. w zakresie nieopublikowania na stronie BIP Urzędu Miejskiego W. złożonego przez spółdzielnię wniosku z 4 grudnia 2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji zlokalizowanej na części działki nr (...) AR-(...), obręb B. Na podstawie art. 50 § 1 oraz art. 54 § 1 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i art. 149 § 1 i 2 ustawy strona skarżąca wniosła o zobowiązanie Prezydenta Miasta W. do (wydania), w terminie 3 dni od prawomocności orzeczenia w niniejszej sprawie, do opublikowania na stronie BIP Urzędu Miejskiego W. złożonego przez spółdzielnię wniosku z 4 grudnia 2018 r. i zobowiązanie Prezydenta Miasta W. do stwierdzenia obowiązku Prezydenta Miasta W. do opublikowania na stronie BIP Urzędu Miejskiego W. złożonego przez spółdzielnię wniosku z 4 grudnia 2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji zlokalizowanej na części działki nr (...), AR-(...), obręb B.; stwierdzenie, że Prezydent Miasta W. dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie; stwierdzenia, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa; orzeczenie o istnieniu obowiązku Prezydenta Miasta W. do opublikowania na stronie BIP Urzędu Miejskiego W. złożonego przez spółdzielnię wniosku z 4 grudnia 2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji zlokalizowanej na części działki nr (...). AR-(...), obręb B.; orzeczenie, na wniosek spółdzielni, o wymierzenie Prezydentowi Miasta W. grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.; zasądzenie od strony przeciwnej kosztów postępowania według norm przepisanych.

W skardze zarzucono naruszenie przez Prezydenta Miasta W. następujących przepisów: art. 7 ust. 1-10, art. 17 ust. 3 ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) - zwanej dalej ustawą. Na uzasadnienie strona skarżąca wskazała, że w dniu 4 grudnia 2018 r. złożyła, w trybie art. 7 ustawy, do Prezydenta Miasta W., wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji zlokalizowanej na części działki nr (...), AR-(...), obręb B. Spółdzielnia jest właścicielem tego terenu. Nie jest deweloperem, ponieważ pierwszeństwo w nabyciu lokali w budynku mają członkowie spółdzielni. Zatem realizuje swoje cele statutowe poprzez wykonanie inwestycji mieszkaniowej. Zgodnie z art. 7 ust. 10 ustawy prezydent nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku (czyli do 7 grudnia 2018 r.) zamieszcza wniosek z dokumentami na stronie BIP Gminy W. Do dnia dzisiejszego wniosek spółdzielni z 4 grudnia 2018 r. nie został opublikowany na stronie BIP Gminy W. Skoro w terminie określonym w art. 7 ust. 10 ustawy nie został opublikowany wniosek spółdzielni, zatem Prezydent Miasta W. złamał powyższy przepis i popadł w bezczynność i przewlekłość postępowania. Skutkiem braku opublikowania w BIP wniosku jest bezczynność organu w zakresie dalszych czynności wskazanych w ustawie. Kwestia nieopublikowania w BIP wniosku nie jest związana z wezwaniem organu do usunięcia braków formalnych (art. 7 ust. 9 ustawy). Ustawa nie uzależnia publikacji w BIP wniosku z zakończeniem procedury usunięcia braków formalnych, ponieważ brak jest takiego zapisu ustawowego. Poza tym publikacja w BIP jest swego rodzaju publicznym zawiadomieniem o wszczęciu sprawy. Zatem logicznym jest, iż po takim zawiadomieniu (publikacja w BIP wniosku) prowadzi się następnie ewentualną procedurę usunięcia braków formalnych. Przyjęcie odmiennej koncepcji jest błędne, ponieważ zakłada brak wszczęcia procedur, następnie usunięcie braków formalnych a później wszczęcie procedury. W tych okolicznościach wezwania Urzędu Miejskiego we W. do usunięcia braków formalnych przed opublikowaniem wniosku w BIP są bezpodstawne i doprowadzają do przewlekłości postępowania, tym bardziej, iż organ odmawia wydania zaświadczenia z art. 17 ust. 2 ustawy, pomimo tego, iż we wniosku spółdzielnia zobowiązała się do spełnienia tego warunku i wystąpiła o zaświadczenie. Art. 7 ust. 4 ustawy stanowi, iż rada gminy (Rada Miejska W.) podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub odmawia ustalenia lokalizacji inwestycji u terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku. Termin na podjęcie uchwały minął 2 lutego 2019 r. Skoro minęły terminy na podjęcie czynności zmierzających do podjęcia uchwały, Prezydent Miasta W. celowo przewleka postępowanie czyli rażąco narusza prawo. Pismem z 25 stycznia 2019 r. spółdzielnia wysłała do Prezydenta Miasta W. ponaglenie w niniejszej sprawie. Pomimo upływu 7 dni na uwzględnienie ponagleni. Prezydent Miasta W. nie spełnił żądania spółdzielni w ponagleniu.

W doręczonej sądowi odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podniósł, że po wpływie do organu wniosku z dnia 4 grudnia 2018 r., 18 grudnia, strona została wezwana do usunięcia jego braków formalnych. Następnie w dniu 28 grudnia wniosła podanie o wydanie zaświadczenia dotyczące możliwości przyjęcia uczniów i zapewnienia miejsc w przedszkolu. Z kolei odpowiedź na wezwanie wpłynęła do organu 3 stycznia 2019 r., jednak, zdaniem strony przeciwnej, wniosek ten był dalej niekompletny. Żądane zaświadczenie wpłynęło do organu 30 stycznia 2019 r. Jednakże 4 lutego zawiadomiono pełnomocnika wnioskodawcy o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, bowiem (zdaniem prezydenta) wniosek nadal był niekompletny w zakresie dwóch zasadniczych wymogów ustawowych. Ustawodawca w art. 7 ust. 7 ustawy zawarł bardzo szczegółowe wymagania jakie musi spełnić wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, między innymi pkt 13 tego przepisu nakłada na inwestora obowiązek "wykazania, że inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom ustawowym. Słownik języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl) definiuje wyrazy: "wykazać" następująco: "uzewnętrznić coś", "ujawnić istnienie czegoś", "wykazać coś w sposób przekonujący", "okazać dokumenty potwierdzające coś". Tak więc ustawodawcy zależało, by inwestor udowodnił, że istniejące uzbrojenie terenu w sieci techniczne jest wystarczające dla projektowanego obiektu oraz okoliczne przedszkola i szkoły są w stanie zapewnić miejsca dzieciom z planowanej inwestycji mieszkaniowej. Innymi słowy inwestor powinien był przedłożyć odpowiednie dokumenty: zaświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, stosowne opinie gestorów sieci lub inne dokumenty, z których wynikałoby, że istniejące sieci (wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne) są w stanie pokryć zwiększone zapotrzebowanie na media bez konieczności ich rozbudowy lub budowy nowych sieci. W przedmiotowej sprawie inwestor przedłożył zaświadczenie, w którym Prezydent W. zaświadczył, że "w odległości nie większej niż 5 km od planowanej inwestycji mieszkaniowej funkcjonujące przedszkola nie są w stanie zapewnić miejsc wychowania przedszkolnego dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej, jednocześnie w odległości nie większej niż 1500 m od ww. inwestycji znajduje się szkoła podstawowa, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie stanowiącej nie mniej niż 7% planowanej liczby mieszkańców tj. 10 dzieci. Dowodzi to, że nie jest spełniony standard lokalizacji i realizacji funkcji mieszkaniowych zapisany w art. 17 ust. 2 pkt 2b ustawy, jednocześnie inwestor nie przedłożył aktu notarialnego (o którym mowa w art. 18 ust. ustawy) zawarcia z Gminą W. umowy do przekazania na jej rzecz kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w przewozu dziecka, poprzedzonego zgodą Rady Miejskiej W. na zawarcie umowy. Inwestor nie udokumentował, że planowana inwestycja mieszkaniowa ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, innymi słowy, że istniejące uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną jest wystarczające dla inwestycji mieszkaniowej (art. 7 ust. 7 pkt 13) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy). Wprawdzie w uzupełnieniu wniosku z dnia 3 stycznia 2019 r. napisano, że planowana inwestycja ma dostęp do istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, podano parametry techniczne tych sieci, to jednak nie przedstawiono żadnych dokumentów (np. opinii gestorów mediów) potwierdzających, że istniejące sieci są wystarczające dla planowanego zamierzenia na media w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej i że nie ciąży na ich rozbudowa lub wręcz budowa nowych sieci. Jednym słowem nie można jednoznacznie stwierdzić, że istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla planowanej inwestycji. W sytuacji, gdy ustawodawca nałożył rygor uchwalenia uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w terminie 60 dni aspekt kompletności wniosku jest istotny. Wniosek musi zawierać wszystkie wymienione w art. 6, art. 7 ust. 7 ustawy elementy, musi organom opiniującym i uzgadniającym a także Radzie Miejskiej W. dawać pełną wiedzę na temat planowanej możliwości jej realizacji, uwarunkowań urbanistycznych, a także skutków realizacji. Pismem z dnia 25 stycznia 2019 r. SM A wniosła ponaglenie do Prezydenta na bezczynność polegającą na nieopublikowaniu w Biuletynie Informacji Urzędu Miejskiego W. wniosku spółdzielni o ustalenie lokalizacji na przewlekłe prowadzenie postępowania poprzez niezałatwienie wniosku przez prezydenta przez prawie dwa miesiące. Prezydent nie uwzględnił ponaglenia, co uzasadnione zostało w odpowiedzi zarejestrowanej w dniu 13 lutego 2019 r. Zdaniem spółdzielni, zawartym również w skardze, ustawa nie uzależnia publikacji w BIP wniosku z zakończeniem procedury usunięcia braków formalnych w związku z czym prezydent powinien był opublikować wniosek na stronie BIP Gminy W. nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku. Zdaniem organu z powyższym stwierdzeniem spółdzielni nie można się zgodzić. Jak wykazano wyżej, wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej A o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy, nie spełniał wymogów ustawowych, czyli nie był kompletny. Wnikliwa analiza przepisów ustawy pozwala stwierdzić, że intencją ustawodawcy nie było zamieszczanie w BIP-ie wniosków niekompletnych. Wynika to z treści przepisów art. 7 ust. 10, w związku z ust. 1, 7 i 8 ustawy, a także przepisów art. 7 ust. 12 i 14, które zobowiązują prezydenta do powiadamiania właściwych organów o możliwości przedstawiania opinii o wniosku oraz do wystąpienia o uzgodnienie wniosku z właściwym organem - nie później niż w terminie 3 dni od zamieszczenia wniosku w BIP-ie. Z całą pewnością nieracjonalnym byłoby występowanie do właściwych organów o opinie i uzgodnienia na podstawie niekompletnego wniosku, zamieszczonego na stronie internetowej urzędu. Potwierdzają to najnowsze komentarze: "Po doprowadzeniu do kompletności wniosku wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 umieszcza wniosek (wraz z wszystkimi załącznikami) w Biuletynie Informacji Publicznej", "dopiero moment doprowadzenia do kompletności pod względem formalnym wniosku stanowi datę, od której liczy się termin do podjęcia uchwał sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej" (Dagmara Kafar: Specustawa mieszkaniowa. Nowe zasady realizacji inwestycji, wyd.: C. H. Beck, Warszawa 2018). Biorąc po uwagę powyższe, organ nie mógł uwzględnić skargi Spółdzielni Mieszkaniowej A na bezczynność i przewlekłość postępowania dotyczącą lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowani realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki sąd administracyjny zważył:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 3 p.p.s.a. §

1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie; § 2 kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Z petitum skargi wynika, że wolą strony skarżącej jest "zobowiązanie prezydenta miasta do wydania, w terminie 3 dni od prawomocności orzeczenia w niniejszej sprawie, do opublikowania na stronie BIP UM złożonego przez spółdzielnię wniosku z 4 grudnia 2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji zlokalizowanej na części działki (...) AR -(...) obręb B".

W tym miejscu trzeba powiedzieć, że wniosek strony został złożony w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Dz. U. 2018.1496 z dnia 2018.08.07). Rozdział 2 tej ustawy w art. 7 ust. 1 stanowi, że w przypadku zamiaru realizacji inwestycji mieszkaniowej inwestor występuje, za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji do właściwej miejscowo rady gminy. Dalej trzeba dodać, że ust. 4 przywołanego artykułu stanowi, że rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji, o której mowa w ust. 1, lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku, o którym mowa w ust. 1. Rada gminy, podejmując uchwałę, bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast kwestię publikacji wniosku inwestora w BIP-e normuje ust. 8 pkt 10. tego przepisu, który stanowi, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza ten wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy, a jeżeli gmina nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, określając formę, miejsce i termin składania uwag do wniosku, liczony od dnia zamieszczenia. Informację o zamieszczeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, przy czym punkt ten został poprzedzony punktem 9 stanowiącym, że w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 7 i 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa do usunięcia braków formalnych, wskazując termin na ich usunięcie, nie dłuższy jednak niż 14 dni, pouczając jednocześnie, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W kontekście rozpoznawanej sprawy dodać można, że jak wynika z akt w dniu 4 lutego 2019 r. organ wykonawczy gminy zawiadomił wnioskodawcę, że na podstawie tego unormowania pozostawia wniosek bez rozpoznania (k. 68).

Należy dalej wskazać, że ustawodawca w art. 14 omawianej ustawy, umiejscowionym w tym samym rozdziale 2 wskazał wprost, że do spraw określonych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), zwanej dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego". Z tego unormowania wynika, że ustawodawca wyłączając stosowanie w kontrolowanym postępowaniu kodeksu postępowania administracyjnego, wyłączył tym samym możliwość skarżenia do sądu bezczynności, wskazanej w ust. 9 art. 3 p.p.s.a. W konsekwencji dalszych rozważań wymaga, czy skarga taka jest dopuszczalna w trybie p. 8 przywołanego przepisu, czyli czy mamy do czynienia z bezczynnością lub przewlekłością prowadzenia postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłym prowadzenim postępowania w przypadku określonym w pkt 4a. W rozpoznawanym przypadku w grę wchodzić może bezczynność,przewlekłość o jakiej mowa w pkcie 4 tego unormowania, w którym mowa o innych niż określone w pkt 1-3 aktach lub czynnościach z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zdaniem sądu uprawnieniem strony, wynikającym z prowadzonego postępowania, a wskazanym w tym unormowaniu, jest uzyskanie uchwały organu stanowiącego gminy w zakresie ustalenia lokalizacji wnioskowanej inwestycji (art. 7 ust. 4), o czym była już mowa wcześniej. Można dodać, że ustawodawca przewidział dla rady gminy 60 dniowy termin do wydanie uchwały w przedmiocie zamierzenia inwestycyjnego, dlatego (zdaniem sądu w tym składzie) w tym zakresie można skarżyć ewentualnie bezczynność i przewlekłość organu gminy (art. 101a ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).Jeśli w trybie tamtej ustawy skarga zostanie wniesiona, to w owym postępowaniu będzie badany cały przebieg kontrolowanego postępowania. Natomiast sama publikacja/czy brak publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej nie kreuje po stronie wnioskodawcy "uprawnienia wynikającego z przepisów prawa" w rozumieniu przywołanego przepisu. Jest jedynie jedną z sekwencji czynności, które ustawodawca nakazuje organom podjąć w toku postępowania prowadzonego w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W tym zakresie można wskazać na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r., wydane w sprawie II OSK 2891/13. Jest to sprawa zawisła na skutek skargi strony na "rozstrzygnięcie wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo marszałka województwa o nieuwzględnieniu uwag wniesionych do projektu studium (bądź planu miejscowego), ale oba orzekające sądy w uzasadnieniu wydanych postanowień wskazały na niedopuszczalność skargi na bezczynność w zakresie wskazanym wyżej, podnosząc przy tym, że postępowanie w zakresie uchwalenia/zmiany planu miejscowego lub studium toczą się nie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, a określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018.1945 t.j. z dnia 2018.10.10). W kontrolowanym przypadku mamy sytuację podobną, bowiem jak wskazano wcześniej, w tej sprawie mamy do czynienia również z procedurą szczególną, odrębną od postępowania administracyjnego, wskazanego w k.p.a.

Na koniec można wskazać, że omówiony pogląd jest zbieżny z uzasadnieniem skargi, bowiem sama strona wskazuje w uzasadnieniu, że "art. 7 ust. 4 ustawy stanowi, iż rada gminy (Rada Miejska W.) podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub odmawia ustalenia lokalizacji inwestycji u terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku. Termin na podjęcie uchwały minął 2 lutego 2019 r.

Z przedstawionych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., uznając, że skarga nie dotyczy czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków strony, wynikających z przepisów prawa orzec jak na wstępie.

Orzeczenie o zwrocie opłaty sądowej znajduje swoje uzasadnienie w art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.