Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2158861

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 września 2016 r.
II SAB/Wa 859/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Marcinkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

U Z AS D N I E N I E

Zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczony należny wpis. W sytuacji, gdy pomimo wezwania wpis nie zostanie uiszczony, skarga podlega odrzuceniu przez Sąd.

Zarządzeniem z dnia 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 859/15, Zastępca Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej. Skarżący został zobowiązany do wykonania powyższego wezwania w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 28 sierpnia 2015 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy).

Wnioskiem z dnia 3 września 2015 r. skarżący wystąpił do Sądu o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 4 listopada 2015 r. wniosek ten został pozostawiony bez rozpoznania.

Kolejnym wnioskiem z dnia 26 listopada 2015 r. skarżący ponownie wystąpił do Sądu o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego. Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2015 r. referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Po rozpoznaniu sprzeciwu od tego postanowienia Sąd postanowieniem z dnia 3 lutego 2016 r. utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zażalenia skarżącego na to postanowienie postanowieniem z dnia 14 lipca 2016 r., sygn. akt I OZ 680/16 uchylił zaskarżone postanowienie i odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy.

W tej sytuacji Sąd pismem z dnia 25 lipca 2016 r. wezwał skarżącego do wykonania zarządzenia z dnia 20 sierpnia 2015 r. i wpłacenia wpisu od skargi w terminie siedmiu dni. Skarżący został poinformowany, że niewpłacenie wpisu w tym terminie skutkować będzie odrzuceniem skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 28 lipca 2016 r.

Skarżący mimo prawidłowego pouczenia o skutkach niewykonania zarządzenia oraz upływu wyznaczonego terminu nie uiścił wpisu w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.