Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1830814

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
II SAB/Wa 81/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 6 grudnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 stycznia 2013 r. A. P. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, polegającą na nierozpatrzeniu jego wniosku z dnia 6 grudnia 2012 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2013 r. o sygn. akt II SAB/Wa 81/13 skarżący został wezwany - pod rygorem odrzucenia skargi - do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu sądowego od wniesionej skargi w wysokości 100 zł.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 12 marca 2013 r.

Po sprawdzeniu w Rejestrze Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ustalono, że do dnia 29 marca 2013 r. skarżący nie uiścił należnej od wniesionej skargi opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Przepis art. 220 § 3 powołanej ustawy stanowi natomiast, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy, stwierdzić należy, iż pomimo prawidłowo doręczonego A. P. w dniu 12 marca 2013 r. wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi (wraz z pouczeniem o skutkach niewykonania wezwania w zakreślonym terminie), skarżący nie uczynił zadość wezwaniu Sądu i nie uiścił należnego wpisu sądowego. Skarga zatem, jako nieopłacona, podlega odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.