Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1620649

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
II SAB/Wa 76/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sędziowie WSA: Andrzej Kołodziej (spr.), Anna Mierzejewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi D. P. na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) stycznia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z (...) stycznia 2013 r. D. P., powołując się na przepis art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia o udostępnienie pełnego dokumentu umów zawartych w latach od 2010 do 2013 z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w P.

Wniósł o udostępnienie skanów całości umów w internecie z podaniem linka do strony internetowej, doręczenie skanów umów drogą elektroniczną na podany adres lub kserokopii umów drogą pocztową.

W odpowiedzi na powyższy wniosek pismem z dnia (...) lutego 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnił, że dane o umowach zawartych pomiędzy świadczeniodawcami a dyrektorami oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), są jawne. Zakres jawności umowy jest jednak szczegółowo określony w ust. 2 art. 135 ww. ustawy.

Dane o umowach, jakie NFZ jest obowiązany udostępniać, znajdują się w "Informatorze o umowach" zamieszczonym na stronie internetowej NFZ w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ: http://www.nfz.gov.pl.

Ponadto NFZ poinformował wnioskodawcę, że Centrala Funduszu nie jest w posiadaniu żądanych dokumentów, gdyż umowy ze świadczeniobiorcami w świetle art. 132 ust. 1 powołanej ustawy, są zawierane z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ.

W skardze na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie z 30 stycznia 2013 r., D. P. wniósł o nakazanie organowi rozpoznania jego wniosku z (...) stycznia 2013 r. oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych z uzasadnieniem, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnej odpowiedzi na swój wniosek.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i podtrzymał swoje stanowisko, iż zakres, w jakim są udostępniane dane o umowach między NFZ a świadczeniobiorcami, został określony w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Takie zaś dane są dostępne na stronie internetowej NFZ w Biuletynie Informacji Publicznej

Ponadto z uwagi na przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi o jeden dzień, dalsze postępowanie jest bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Skarga oceniana w świetle powyższych kryteriów nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Natomiast ust. 2 powołanego przepisu stanowi, że przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Niewątpliwie żądana przez skarżącego informacja o pełnej treści umów zawartych w latach 2010-2013 przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w P., jest informacją publiczną.

Jednakże w orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, który Sąd w niniejszej sprawie w pełni podziela, że zakres dostępu do informacji publicznej dotyczącej umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, określony jest wyłącznie przez przepis art. 135 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Stosownie do jego treści, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne (ust. 1). Fundusz realizuje zasadę jawności umów przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej z zawartej umowy, rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń albo rodzaju zakupionych świadczeń, liczby jednostek rozliczeniowych (miara przyjęta do określenia wartości świadczenia opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub rodzaju, w szczególności: punkt, porada, osobodzień) wyrażającą wartość świadczenia oraz cenę jednostki rozliczeniowej, a także maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniobiorcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów (ust. 2).

Informację, o której mowa w ust. 2, zamieszcza się w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (ust. 3) (por. wyroki NSA: z 1 grudnia 2011 r., I OSK 1621/11, z 16 stycznia 2013 r., I OSK 2718/12, publ. https://cbois.nsa.gov.pl).

Wskazany przepis jest zatem przepisem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Powoduje to, że żądanie udostępnienia skarżącemu kopii umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie znajduje oparcia w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Skoro więc na Prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia nie ciąży obowiązek udostępniania informacji publicznej w tym zakresie, nie można mu zarzucić bezczynności w postaci nierozpoznania wniosku skarżącego z (...) stycznia 2013 r., a skargę należy ocenić jako bezzasadną.

Nie znajduje zatem uzasadnienia wniosek organu o umorzenie postępowania w sprawie jako bezprzedmiotowego.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.