II SAB/Wa 666/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2945146

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. II SAB/Wa 666/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Konrad Łukaszewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 10 października 2019 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony stronie skarżącej w dniu 16 października 2019 r. (potwierdzenia odbioru na k. 22 akt sądowych), mimo tego należna opłata sądowa nie została uiszczona (vide: informacja na k. 20 akt sądowych).

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązany był skargę odrzucić, o czym orzekł - na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) - w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.