II SAB/Wa 66/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3176898

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2021 r. II SAB/Wa 66/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. J. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) sierpnia 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę (zarejestrowaną pod sygn. akt II SAB/Wa 66/21) nadaną w dniu 28 grudnia 2020 r. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) sierpnia 2017 r. o zastosowanie wobec niego art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (ówcześnie obowiązujący Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.).

Skarżący nadmienił, że ww. wniosek wpłynął do organu w dniu 28 sierpnia 2017 r.

W dniu (...) lipca 2019 r. strona wysłała do organu pierwsze ponaglenie. Po jego otrzymaniu MSWiA wydał w dniu (...) lipca 2019 r. decyzję nr (...) mocą której odmówił wyłączenia stosowania przepisów ustawy. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 19 czerwca 2020 r. II SA/Wa 2208/19 uchylił ww. decyzję.

Wyrok wraz z aktami sprawy został zwrócony do organu w dniu 5 października 2020 r.

W dniu (...) grudnia 2020 r. skarżący złożył do organu kolejne ponaglenie. W dniu (...) grudnia 2020 r. MSWiA wydał decyzję nr (...), którą ponownie odmówił wyłączenia stosowania przepisów ustawy zaopatrzeniowej.

W treści skargi (II SAB/Wa 66/21) skarżący podkreślił, że w niniejszej sprawie organ rażąco naruszył prawo dopuszczając się bezczynności oraz przewlekłego prowadzenia postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Badanie merytorycznej zasadności skargi, poprzedzone jest każdorazowo analizą jej dopuszczalności, mającą na celu stwierdzenie, czy nie zachodzą podstawy do jej odrzucenia, o których mowa w art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) dalej: "p.p.s.a.".

W niniejszej sprawie skarżący wniósł w dniu 28 grudnia 2020 r. skargę na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) sierpnia 2017 r. o zastosowanie wobec niego art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Jak wynika z nadesłanych akt administracyjnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoznał przedmiotowy wniosek decyzją z dnia (...) grudnia 2020 r. nr (...), którą ponownie odmówił wyłączenia stosowania wobec skarżącego przepisów ustawy zaopatrzeniowej Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważa, że w dniu 22 czerwca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę o sygn. akt II OPS 5/19, w której orzekł, że "Wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania poprzez wydanie decyzji ostatecznej stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej skargi przez sąd administracyjny w zakresie rozstrzygnięcia podjętego na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.". W uzasadnieniu uchwały podniesiono m.in., że zasadniczym celem skargi na bezczynność organu administracji publicznej jest doprowadzenie do usunięcia stanu bezczynności, dlatego też za niedopuszczalną należy uznać skargę na bezczynność organu wniesioną po zakończeniu postępowania administracyjnego.

Zdaniem WSA w Warszawie w świetle powyższej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, niedopuszczalne jest merytoryczne odniesienie się przez Sąd do zarzutu bezczynności Ministra w niniejszej sprawie. Skarga na bezczynność organu została wniesiona już po zakończeniu postępowania administracyjnego. Wobec czego zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. podlega odrzuceniu.

Uchwała II OPS 5/19 dotyczy bezczynności organów administracji publicznej. Jednak teza uchwały stanowi wskazówkę w zakresie merytorycznej sądowoadministracyjnej kontroli skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania organu administracyjnych, która zainicjowana była po wydaniu rozstrzygnięcia (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 listopada 2020 r. sygn. akt II OSK 3123/19). Za wnioskiem tym przemawia tożsamy cel skarg na przewlekłość i bezczynność. Celem tym jest doprowadzenie do zwalczenia pasywności organu administracji w zakresie prowadzonego postępowania i nadania sprawie należytego biegu, prowadzącego do merytorycznego jej zakończenia. Zarówno skarga na bezczynność, jak i na przewlekłe prowadzenie postępowania, skierowana jest przeciwko wadliwemu procedowaniu organu, w wyniku którego konkretna i indywidualna sprawa administracyjna nie jest załatwiona. Ocena wystąpienia bezczynności lub przewlekłości powinna być dokonywana przez sąd administracyjny każdorazowo na dzień wniesienia skargi.

Zdaniem WSA w Warszawie w ocenianej sprawie w momencie wniesienia skargi nie występował stan bezczynności organu ani też przewlekłości prowadzonego postępowania, bowiem postępowanie to zostało uprzednio zakończone decyzją.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.