Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1589842

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2014 r.
II SAB/Wa 633/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kania.

Sędziowie WSA: Ewa Grochowska-Jung (spr.), Iwona Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi Fundacji (...) na bezczynność Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) sierpnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej

1.

stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,

2.

umarza postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w pozostałym zakresie,

3.

zasądza od Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz strony skarżącej Fundacji (...) kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia (...) sierpnia 2014 r. Fundacja (...) zwróciła się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

* treści aktów prawnych zawierających decyzję o zwolnieniu kierowców z opłat za przejazd niektórymi odcinkami autostrad płatnych w Polsce,

* podania podstawy prawnej, na której ta decyzja została podjęta,

* treści analiz, na które powoływał się Minister P. G. w programie (...) w telewizji (...), (...) sierpnia 2014 r., które dotyczyły ruchu na autostradach w Polsce.

Wniosek ten Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dniu 11 sierpnia 2014 r. przekazała do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Pismem z dnia (...) sierpnia 2014 r., skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji (...), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, iż na podstawie art. 155 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Ministrów podjęła decyzję o przyznaniu Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju środków z rezerwy ogólnej z budżetu państwa na pokrycie zmniejszonych wpływów Krajowego Funduszu Drogowego w związku z czasowym niepobieraniem opłat za przejazdy autostradą (...) na odcinku (...), natomiast czasowe niepobieranie opłat za przejazd autostradą jest uprawnieniem ministra właściwego ds. transportu wynikającym z umowy na budowę i eksploatację autostrady płatnej. W kwestii udostępnienia analiz dotyczących ruchu na autostradach w Polsce poproszono wnioskodawcę o doprecyzowanie wniosku.

W dniu 25 sierpnia 2014 r. Fundacja (...) wniosła za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność tego organu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) sierpnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej.

W uzasadnieniu skargi Fundacja podniosła, iż procedura dostępu do informacji publicznej nie przewiduje instytucji przekazania wniosku do właściwego organu. Nadto wskazała, iż organ nie poinformował również w jednoznaczny sposób, że dane objęte wnioskiem nie znajdują się w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Skarżąca wniosła o zobowiązanie organu do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z treścią wniosku z dnia (...) sierpnia 2014 r. i zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniósł o oddalenie skargi, ewentualnie umorzenie postępowania. Przedstawiając stan sprawy, organ wskazał, iż w dniu (...) sierpnia 2014 r. została skarżącemu udzielona odpowiedź co do punktów 1 i 2 wniosku, natomiast poinformowano, iż co do punktu trzeciego wniosku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie dysponuje informacjami, o które skarżąca wnosiła. Nadto przesłano również skan uchwały nr (...) Rady Ministrów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości m.in. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Skarga analizowana pod kątem bezczynności Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie udzielenia żądanej informacji publicznej do dnia złożenia skargi była zasadna.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż stosownie do treści art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1.

decyzje administracyjne;

2.

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3.

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4.

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a.pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5.

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6.

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7.

akty nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego;

8.

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Z bezczynnością organu mamy zatem do czynienia wówczas, gdy organ zobowiązany do podjęcia czynności, nie podejmuje jej w terminie określonym przez przepisy prawa. Powyższe oznacza więc, że zarzut bezczynności powinien pojawić się wówczas, gdy organ, będąc właściwym w sprawie i zobowiązanym do podjęcia czynności, pozostaje w zwłoce. Skarga na bezczynność ma bowiem na celu spowodowanie wydania przez organ administracji publicznej oczekiwanego aktu.

Mówiąc natomiast o dostępie do informacji publicznej i ewentualnej bezczynności w tym zakresie, stwierdzić na samym początku należy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 61 ust. 1 stanowi, iż obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, zaś według ust. 2, prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu, przy czym tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy (ust. 3). Konkretyzacją tego prawa zajmuje się m.in. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), gdzie w myśl art. 1, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tym akcie prawnym. Ponadto, na podstawie art. 2 ust. 1, każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, co jednocześnie nie oznacza, że każdy podmiot jest zobligowany do jej udostępniania. Realizacja bowiem tego prawa spoczywa na określonych w ustawie podmiotach. I tak, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1.

organy władzy publicznej,

2.

organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

3.

podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

4.

podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

5.

podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej są również organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.), oraz partie polityczne (ust. 2).

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest niewątpliwie podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej. Przepis art. 4 ust. 1 ustawy o informacji publicznej stanowi, że obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, iż organ już po wniesieniu skargi do Sądu udostępnił posiadane informacje, jednocześnie informując, iż co do punktu trzeciego wniosku takich informacji nie posiada.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, umorzył w tym zakresie postępowanie sądowoadministracyjne, bowiem w dacie orzekania nie było podstaw do zobowiązania organu do rozpoznania wniosku o informację publiczną, skoro został on już rozpoznany (vide: uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. akt I OPS 6/08, ONSAiWSA 2009/4/63).

Odnośnie natomiast stwierdzenia bezczynności organu na dzień wniesienia skargi do Sądu, to bezspornie, o czym była już mowa na wstępie niniejszych rozważań, doszło do owej bezczynności. Jednakże nie miała ona miejsca - w ocenie Sądu - z rażącym naruszeniem prawa.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 149 § 1 ust. 1 w zw. z art. 161 § 1 pkt 3 i w zw. z art. 132, a w sprawie kosztów na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.