Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2754060

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
II SAB/Wa 589/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kwiecińska (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Kube, Asesor Karolina Kisielewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi M. D. na bezczynność Rektora (...) Wyższej Szkoły (...) w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) maja 2018 r. dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie,

2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 zł (słownie sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

M. D. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Rektora (...) Wyższej Szkoły (...) w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) maja 2018 r. dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) o skierowaniu na warunkowe kontynuowanie studiów.

W treści pisma z dnia (...) kwietnia 2019 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę w niniejszej sprawie oraz wnosi o zwrot uiszczonego wpisu. Nadmienił, że organ wydał w przedmiotowej sprawie decyzję nr (...), zatem nie pozostaje już w bezczynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 ustawy).

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy, zauważyć należy, że skarżący w treści pisma z dnia (...) kwietnia 2019 r. oświadczył, że cofa skargę w niniejszej sprawie.

Wskazane cofnięcie skargi jest w ocenie Sądu dopuszczalne, nie zmierza bowiem do obejścia prawa, ani nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Oświadczenie powyższe nie budzi również wątpliwości Sądu co do swej treści. Z tego względu, mając na uwadze obowiązującą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi zasadę dyspozycyjności, cofnięcie skargi jest dla Sądu wiążące.

Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.