Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090575

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2020 r.
II SAB/Wa 535/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. N. na bezczynność Wójta Gminy T. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) września 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić H. N. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

H. N. (zwany dalej "Skarżącą") pismem z (...) września 2020 r. - w formie dokumentu elektronicznego - wniosła skargę na bezczynność Wójta Gminy T. w przedmiocie rozpoznania jej wniosku z (...) września 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Skarżąca opatrzyła kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie pismo przewodnie. Załącznika do tego pisma - w postaci skargi - nie podpisała.

Sąd pismem z 24 września 2020 r. wezwał Skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez własnoręczne lub elektroniczne podpisanie skargi - podpisanie załącznika do dokumentu elektronicznego z (...) września 2020 r. Skarżącą pouczono, że nieusunięcie braków formalnych w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie doręczono Skarżącej 18 września 2020 r. (dowód: urzędowe poświadczenie doręczenia, k. 47 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), każde pismo strony powinno zawierać jej podpis, bądź podpis jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Stosownie zaś do art. 46 § 2a i 2b ustawy, w przypadku gdy pismo strony wnoszone jest w formie dokumentu elektronicznego, powinno zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Powyższe zasady podpisywania pism procesowych dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego.

Nieuzupełnienie braków formalnych skargi poprzez podpisanie jej załącznika przez Skarżącą - mimo uprzedniego wezwania Sądu - uniemożliwia nadanie skardze prawidłowego biegu i obliguje Sąd do jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skarżąca przesłał skargę za pośrednictwem platformy e-PUAP, ale skargi nie zawarła w treści wiadomości elektronicznej. Skarga stanowiła jedynie załącznik do wiadomości. Skutkowało to koniecznością odrębnego podpisania załącznika do pisma przewodniego z (...) września 2020 r. - stanowiącego skargę - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Skarżąca w wyznaczonym terminie - mimo wezwania Sądu - tego nie uczyniła.

Z akt sprawy wynika, że wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi wysłano do Skarżącej drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP. Powyższe wezwanie doręczono Skarżącej 18 września 2020 r. (dowód: urzędowe poświadczenie doręczenia, k. 47 akt sądowych). W związku z tym siedmiodniowy termin do podpisania skargi upływał 25 września 2020 r. Skarżąca jednak w terminie tym nie podpisała skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego w wysokości 100 zł Sąd postanowił na mocy art. 232 § 1 pkt 1 ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.