Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856664

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2013 r.
II SAB/Wa 375/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi K. S. na bezczynność Starosty M. postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) maja 2013 r. K. S. złożył wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) o przesłanie na adres poczty elektronicznej kopii decyzji Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w M. z dnia (...) czerwca 1964 r. nr (...).

Natomiast w dniu (...) czerwca K. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Starosty M. w przedmiocie rozpoznania wskazanego powyżej wniosku skarżącego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, powołując się na fakt, iż skarżącemu została udzielona odpowiedź na jego wniosek, mianowicie w piśmie z dnia (...) czerwca 2013 r. poinformowano skarżącego, że żądany przez niego dokument nie znajduje się w posiadaniu organu i wskazano, gdzie może zwrócić się celem odnalezienia poszukiwanej decyzji. W związku z tym brak jest podstaw do stwierdzenia w niniejszej sprawie bezczynności organu.

Skarżący został zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącej Wydziału z dnia (...) sierpnia 2013 r. wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych. Zarządzenie to odebrał w dniu (...) sierpnia 2013 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy.

Dnia (...) sierpnia 2013 r. wpłynął do Sądu wniosek skarżącego o cofnięcie skargi wobec udzielenia mu przez organ odpowiedzi na wniosek.

W dniu (...) września 2013 r. zwrócono się do Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z zapytaniem, czy Skarżący uiściła kwotę wpisu. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że nie zidentyfikowano wpłaty do wskazanej w zapytaniu sprawy (stan na dzień (...) września 2013 r.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Realizując powyższy przepis, zarządzeniem z dnia (...) sierpnia 2013 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Skarżący otrzymał wezwanie do uiszczenia wpisu w dniu (...) sierpnia 2013 r. Wobec tego termin do jego uiszczenia upływał z dniem (...) września 2013 r.

Skarżący pismem z dnia (...) lipca 2013 r. cofnął swoją skargę i mimo prawidłowego pouczenia o skutkach niewykonania zarządzenia oraz upływu wyznaczonego terminu wpisu nie uiścił.

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia skargi postępowania sądowe ulega umorzeniu (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie zachodzi, bowiem Sąd uznał cofnięcie skargi za niedopuszczalne, ponieważ zmierzałoby ono do obejścia przepisów dotyczących uiszczenia wpisu od skargi.

Jednocześnie Sąd wyjaśnia, że stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w przypadku, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę. Podkreślić jednak trzeba, że umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy zostało ono prawidłowo i skutecznie wszczęte, co oznacza, że nie istnieją przeszkody formalne do merytorycznego rozpoznania skargi oraz gdy wystąpi jedna z przesłanek umorzenia postępowania wyczerpująco wymienionych w przepisie art. 161 § 1 pkt 1-3 p.p.s.a. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego następuje zaś w momencie skutecznego wniesienia skargi, która nie jest dotknięta brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu (np. brakiem wpisu). Skarga dotknięta takimi brakami podlega odrzuceniu i nie wywołuje skutku w postaci wszczęcia postępowania. Niedopuszczalne jest zatem umorzenie postępowania zainicjowanego taką skargą.

Wobec powyższego w rozpoznawanej sprawie zasadne jest odrzucenie skargi, a nie umorzenie postępowania, skoro skarga nie została opłacona.

W tych okolicznościach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.