Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856634

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2013 r.
II SAB/Wa 323/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi K. L. na bezczynność Zarządu Dzielnicy (...) postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) maja 2013 r. pan K. L. wniósł, za pośrednictwem poczty elektronicznej, skargę na bezczynność Zarządu Dzielnicy (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku Skarżącego o udzielenie informacji publicznej. Zarządzeniem z dnia (...) lipca 2013 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 (stu) złotych, pod rygorem jej odrzucenia. Skarżący odebrał powyższe zarządzenie w dniu (...) lipca 2013 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k. 17). Następnie w dniu (...) sierpnia 2013 r. zwrócono się do Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z zapytaniem, czy Skarżący uiściła kwotę wpisu. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że nie zidentyfikowano wpłaty do wskazanej w zapytaniu sprawy (stan na dzień (...) sierpnia 2013 r.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Z akt niniejszej sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi na bezczynność Zarządu Dzielnicy (...) zostało doręczone w dniu (...) lipca 2013 r. Pomimo doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi skarżący nie uczynił zadość wezwaniu Sądu i nie uiścił należnego wpisu sądowego od ww. skargi, co potwierdził Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu (...) czerwca 2013 r.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.