Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856626

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2013 r.
II SAB/Wa 312/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. L. na bezczynność Zarządu Dzielnicy W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) maja 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 cytowanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 2013 r. skarżący został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu sądowego od złożonej skargi w wysokości 100 zł.

Pomimo prawidło doręczonego odpisu ww. zarządzenia w dniu 22 lipca 2013 r. (dowód - zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy) i upływu wyznaczonego terminu, skarżąca nie uiściła wpisu, co potwierdził Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.