Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1768491

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2015 r.
II SAB/Wa 296/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sędziowie WSA: Eugeniusz Wasilewski (spr.), Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi K. S. na bezczynność Dyrektora Szkoły nr (...) im. (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) września 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 października 2014 r. K. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez Dyrektora Szkoły nr (...) im. (...) w W., ul. N. (...) zarzucając organowi naruszenie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem i w terminie.

Skarżąca wniosła o zobowiązanie Dyrektora Szkoły, jako organu samorządowej jednostki organizacyjnej właściwemu do reprezentowania Szkoły na zewnątrz, do udzielenia żądanej informacji publicznej, wymierzenia organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. i zasądzenie kosztów postępowania.

W skardze podniesiono, iż treścią wniosku złożonego do Dyrektora Szkoły z dnia (...) września 2014 r. było udostępnienie pocztą elektroniczną zeskanowanego "kompletu uchwał Prezydium Rady Rodziców podjętych w latach 2009-2014 oraz pozostałych dokumentów sporządzonych przez to Prezydium w formie pisemnej w tym okresie."

Do dnia złożenia skargi Dyrektor Szkoły nr (...) nie udostępnił żądanej informacji, ani też nie wydał decyzji odmownej, czym świadomie naruszył 14 dniowy termin zastrzeżony art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Szkoły Podstawowej nr (...) w W. wskazał, iż na wniosek K. S. odpowiedział pismem z dnia 14 października 2014 r.

W pismach z dnia 21 października 2014 r. poinformował wnioskodawczynię, iż nie ma możliwości przekazania żądanej informacji (uchwały prezydium rady rodziców) ze względu na konieczność zwrócenia się do rady rodziców o udostępnienie tych dokumentów.

Dyrektor Szkoły podał, że dnia 24 października 2014 r. zwrócił się do prezydium rady rodziców o udostępnienie dokumentacji i w odpowiedzi z dnia 30 października 2014 r. przewodniczący rady rodziców poinformował, iż prezydium rady nie przekaże dokumentów.

Podnosząc powyższe organ stwierdził, że nie jest w stanie przekazać zainteresowanej żądanych dokumentów, ponieważ nie jest w ich posiadaniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Kontrola ta, zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania przez organ. W przypadku takich skarg, przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt lub czynność organu administracji, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie.

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności (vide: T. Woś (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 86).

W ocenie Sądu uchwały Prezydium Rady Rodziców mają charakter informacji publicznej, której tryb udostępniania określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W sprawie okoliczność ta nie jest kwestionowana. Organ stwierdza jednakże, że nie jest w stanie przekazać zainteresowanej żądanych dokumentów ponieważ nie jest w ich posiadaniu i o powyższym powiadomił wnioskodawczynię.

Ponieważ skarżąca podnosi w sprawie, iż dyrektor szkoły powinien dysponować wszelką wiedzą na temat kierowanej przez siebie jednostki, w tym działalności rady rodziców i mieć dostęp do protokołów posiedzeń Prezydium Rady Rodziców, Sąd badał, czy organ powinien posiadać dokumenty Prezydium Rady Rodziców ze względu na swój zakres kompetencji.

Przepis art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) stanowi, iż w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad.

Zgodnie z art. 54 powołanej ustawy rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1)

uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)

programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)

programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)

opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;

3)

opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W myśl regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr (...) im. (...) w W., Rada Rodziców jest samorządnym organem reprezentującym rodziców, współpracującym z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole.

Zgodnie z § 22 Regulaminu, w skład Prezydium Rady wchodzą: Przewodniczący Prezydium, Wiceprzewodniczący, Skarbnik - jako osoba odpowiedzialna za prawidłową gospodarkę funduszem Rady, Sekretarz, który protokołuje każde posiedzenie Rady i archiwizuje je oraz pozostali członkowie Prezydium wspomagający jego pracę.

Natomiast w § 19 ust. 5 Regulaminu stanowi, iż po 5 latach dokumenty Rady są przekazywane do archiwum szkoły.

Z przedstawionych wyżej regulacji wynika, iż Rada Rodziców działa w szkole, ale nie jest organem szkoły. Rada Rodziców jest podmiotem społecznym, niezależnym od Dyrektora Szkoły. Dysponentami dokumentów jest Rada Rodziców. Pismem z dnia 30 października 2014 r. Przewodniczący Rady Rodziców poinformował Dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) im. (...), że Prezydium Rady Rodziców nie przekaże dyrektorowi przedmiotowych dokumentów oraz, że zainteresowana chcąc uzyskać dokumenty będące własnością Rady Rodziców, powinna skierować stosowny wniosek do Prezydium.

Z bezczynnością podmiotu obowiązanego mamy do czynienia m.in. w sytuacji gdy organ nie powiadamia wnioskodawcy, że żądanej informacji nie posiada. Taka sytuacja w rozpoznawanej sprawie nie miała miejsca. Skarżąca została poinformowana o tym fakcie, jak również organ wskazał podmiot, który żądane informacje powinien posiadać. Zatem - jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych - jakikolwiek przejaw działania ze strony podmiotu obowiązanego w sprawie udostępnienia informacji publicznej wyklucza zarzut bezczynności (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1135/12).

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.