II SAB/Wa 269/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2779753

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. II SAB/Wa 269/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. I. na bezczynność Narodowego Instytutu Zdrowia (...) z siedzibą w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 kwietnia 2018 r. A. I. (dalej także: "skarżący" lub "strona skarżąca") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Narodowego Instytutu (...) z siedzibą w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) maja 2018 r. skarżący został wezwany - na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) - do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis przedmiotowego zarządzenia z dnia (...) maja 2018 r. został prawidłowo doręczony skarżącemu w dniu (...) maja 2018 r. (k. 17 akt sądowych).

Wyznaczony termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu (...) maja 2018 r.

Z informacji zawartej w aktach sprawy wynika, iż w Rejestrze Opłat Sądowych WSA w Warszawie nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy (vide: notatka służbowa z dnia (...) czerwca 2018 r. - k. 18 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, iż skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z akt niniejszej sprawy wynika jednoznacznie, że odpis zarządzenia z dnia (...) maja 2018 r. wzywającego stronę skarżącą do uiszczenia należnego wpisu od skargi, został prawidłowo doręczony skarżącemu w dniu (...) maja 2018 r.

W tej sytuacji, skarżący obowiązany był uiścić należny wpis w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, tj. nie później, niż do dnia (...) maja 2018 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu, a zatem skarga - jako nieopłacona - podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. - orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.