II SAB/Wa 252/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539863

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2018 r. II SAB/Wa 252/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) października 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2018 r. skarżący Z. K. został wezwany do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - wymaganego wpisu od złożonej skargi w wysokości 100 zł. Jednocześnie został poinformowany o skutkach jego nieuiszczenia (k-14 akt).

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony skarżącemu w dniu 16 maja 2018 r. (zpo, k-17 akt).

Jak wynika z akt sprawy, pomimo upływu wyznaczonego terminu, należny wpis sądowy od skargi nie został uiszczony (k-18 akt).

Zgodnie zatem z powołanym wyżej art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga jako nieopłacona podlega odrzuceniu. Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.