II SAB/Wa 196/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3035865

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. II SAB/Wa 196/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) stycznia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia:

1. odrzucić skargę.

2. zwrócić skarżącemu J. M. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 marca 2020 r. J. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) stycznia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wystąpienia do organu nadzorczego oraz odpowiedzi, zgodnie z zawartą informacją w "Sprawozdaniu z działalności Prezesa UODO w roku 2018" na stronie (...) w części dotyczącej "(...)". W skardze zawarty został wniosek o połączenie do wspólnego rozpoznania, na podstawie art. 111 § 1 p.p.s.a. przedmiotowej sprawy wraz ze sprawą prowadzoną pod sygn. II SAB/Wa 91/20 w celu ich łącznego rozpoznania. Skarżący wskazał, że zarówno skarga na bezczynność z dnia 30 stycznia 2020 r., jak i przedmiotowa skarga na nieudzielenie informacji publicznej dotyczą tego samego wniosku z dnia (...) stycznia 2020 r.

Skarga wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy piśmie z dnia 27 marca 2020 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga J. M. z dnia 10 marca 2020 r. na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej, w zakresie wskazanym we wniosku J. M. z dnia (...) stycznia 2020 r., podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) - dalej "p.p.s.a.".

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

W ocenie Sądu niniejsza sprawa objęta skargą J. M. z dnia 10 marca 2020 r. jest tożsama z wcześniejszą sprawą objętą skargą J. M. z dnia 30 stycznia 2020 r. na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która została przekazana przez organ wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami przy piśmie z dnia 14 lutego 2020 r. i zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Wa 91/20.

O tożsamości sprawy sądowoadministracyjnej przesądzają przesłanki podmiotowe i przedmiotowe. Sprawy ze skarg J. M. na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej są niewątpliwie tożsame pod względem podmiotowym. Wniesione zostały przez tego samego skarżącego oraz dotyczą bezczynności tego samego organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ocenie Sądu pomiędzy tymi sprawami zachodzi także tożsamość przedmiotowa, dotyczą one bowiem nierozpoznania przez organ wniosku z dnia (...) stycznia 2020 r., tj. wystąpienia do organu nadzorczego oraz odpowiedzi, zgodnie z zawartą informacją w "Sprawozdaniu z działalności Prezesa UODO w roku 2018" na stronie (...) w części dotyczącej "(...)".

W związku z tym, iż sprawa o sygn. II SAB/Wa 91/20 jest w toku, niniejsza skarga jest niedopuszczalna.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu. O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.