II SAB/Wa 139/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3056233

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. II SAB/Wa 139/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J.S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia (...) kwietnia 2020 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi-w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka obejmująca odpis powyższych zarządzeń została doręczona skarżącemu (...) maja 2020 r. (k- (...) akt sądowych), a zatem termin do uzupełnienia braków formalnych upłynął (...) maja 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Skarżący nie uiścili należnego wpisu w zakreślonym terminie, co potwierdza adnotacja z dnia (...) czerwca 2020 r. w której stwierdzono, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłat do niniejszej sprawy.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2010 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.