Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1723795

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
II SAB/Wa 1122/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 10 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi A. K. na bezczynność (...) Spółki z o.o. w (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia 4 listopada 2014 r.

1.

stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,

2.

umarza postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w pozostałym zakresie,

3.

zasądza od (...) Spółki z o.o. w (...) na rzecz skarżącego A. K. kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

A. K. wnioskiem z dnia 4 listopada 2014 r. zwrócił się do Spółki z o.o. (...) z siedzibą w (...) o udostępnienie mu w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej następujących informacji:

- czy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do chwili obecnej spółka (...) zawarła jakiekolwiek umowy na windykację należności z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu, lub na sprzedaż tego rodzaju długów?

- jeśli tak, proszę o udostępnienie skanu tych umów wraz z ewentualnymi aneksami i załącznikami. Strona wezwała do udostępnienia informacji drogą elektroniczną.

Pismem z dnia 25 listopada 2014 r. A. K. poinformował Spółkę, że w dniu 18 listopada 2014 r. upłynął termin do rozpatrzenie wyżej wymienionego wniosku.

W dniu 2 grudnia 2014 r. (...) Sp. z o.o. w (...) działając w trybie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) wydała decyzję odmawiającą udostępnienia skanów umów (za aneksami i załącznikami) zawartych na windykację należności z tytułu opłat dodatkowych i sprzedaż tego rodzaju długów z uwagi na objęcie takich informacji i umów tajemnicą przedsiębiorstwa.

A.K. w dniu 1 grudnia 2014 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność wyżej wymienionej Spółki w przedmiocie udostępnienia żądanej wnioskiem z dnia 4 listopada 2014 r. informacji publicznej. Skarżący stwierdził, że Spółka pozostaje w bezczynności w przedmiocie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej i zażądał zobowiązania jej do wydania aktu lub dokonania czynności zgodnie z art. 149 § 1 p.p.s.a. Domagał się także rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym i zakreślenia Spółce, 14 dniowego terminu na załatwienie sprawy oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi stwierdził, że żadne z kierowanych do Spółki pism nie doczekało się reakcji, nie udostępniono wnioskowanej informacji publicznej, nie wydano decyzji administracyjnej, nie poinformowano o przyczynach opóźnienia ze wskazaniem terminu rozpoznania wniosku. Zarzut bezczynność jest więc zasadny. Ponadto skarżący podniósł, że Spółka (...) jest podmiotem wykonującym zadania publiczne i dysponującym majątkiem publicznym, stanowi więc podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej. Wnioskowane dane również stanowią informację publiczną.

W odpowiedzi na skargę (...) Spółka z o.o. w (...) podała, że w dniu (...) grudnia 2014 r. rozstrzygnęła przedmiotowy wniosek wydając decyzję w której odmówiono udzielenia informacji publicznej z uwagi na "tajemnicę przedsiębiorstwa". Jednocześnie wyjaśniono, że Spółka nie pozostaje w bezczynności bowiem przedmiotowe rozstrzygnięcie wydane zostało przed wpływem skargi na bezczynność. Wobec powyższego Spółka wniosła o umorzenie postępowania w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W piśmie z dnia 19 stycznia 2015 r. A. K. oświadczył, że w dniu 4 grudnia 2014 r. doręczono mu drogą elektroniczną decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, wobec czego popiera wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

W piśmie z dnia 24 lutego 2015 r. (...) Spółka z o.o. w (...) oświadczyła, że przyłącza się do wniosku skarżącego o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli: strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy. W trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego (art. 120 ustawy).

Zgodnie z art. 3 § 1 i § 2 wspomnianej ustawy sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej między innymi w zakresie orzekania w sprawach skarg na bezczynność.

W przypadku skargi na bezczynność przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt lub czynność organu administracji, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie.

Sądy administracyjne rozpatrują skargi na bezczynność wyłącznie w przypadku postępowań, które mogą zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, postanowieniem wydanym w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończącym postępowanie, a także postanowieniem rozstrzygającym sprawę co do istoty, postanowieniem wydanym w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, innym niż określony w pkt 1-3 aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, pisemną interpretacją przepisów prawa podatkowego wydawaną w indywidualnych sprawach.

Przechodząc do meritum niniejszej sprawy wskazać należy, że (...) Spółka z o.o. w (...) jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) bowiem jedynym wspólnikiem tej spółki jest Województwo (...).

Zagadnienia wyszczególnione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. stanowią informację publiczną, albowiem generalnie dotyczą publicznej sfery działania podmiotu (art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy).

Prawo do uzyskania prostej informacji publicznej posiada każdy, bez potrzeby wskazywania na cel przyświecający uzyskaniu tej informacji, czy wykazywania istnienia interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ustawy).

Wprawdzie zobowiązana Spółka wydała decyzję z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) odmawiając udostępnienia skanów żądanej informacji publicznej z uwagi na objęcie ich tajemnicą przedsiębiorstwa, jednakże do dnia przesłania tejże decyzji Spółka pozostawała w bezczynności, albowiem obowiązku informacyjnego nie wykonała, w terminie zakreślonym art. 13 wyżej wskazanej ustawy.

Naruszeniu temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie przypisał jednak rażącego charakteru. O takie zakwalifikowanie bezczynności nie wnosił także A. K. w skardze.

Wydanie decyzji z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) odmawiającej udostępnienia skanów żądanej informacji publicznej spowodowało zbędność prowadzenia dalszego postępowania, albowiem cele procesowe skargi na bezczynność zostały osiągnięte.

Skarga na bezczynność została sporządzona w dacie 1 grudnia 2014 r., gdy skarżący nie mógł znać treści decyzji o odmowie udostępnienia żądanej informacji (decyzję tą otrzymał w dniu 4 grudnia 2014 r.), to zarzut bezczynności w niniejszej sprawie jest zasadny.

Wskazać należy, iż ostatecznie Spółka rozstrzygnęła sprawę w jednej z form wskazanej w ustawie o dostępie do informacji publicznej (wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej), co w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skutkuje uznaniem, iż bezczynność nie była rażąca. Na tą ocenę ma wpływ również porównanie dat wpływu wniosku o udostępnienie informacji publicznej do Spółki (4 listopada 2014 r.) z datą wydania w niniejszej sprawie decyzji ((...) grudnia 2014 r.).

Z tych względów, zgodnie z wnioskami stron, postępowanie należało umorzyć i zasądzić od Spółki na rzecz skarżącego koszty postępowania (wpis).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na zasadzie art. 119 pkt 2, art. 120, art. 149 § 1, art. 161 § 1 pkt 3, art. oraz art. 200 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.