Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826753

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 września 2015 r.
II SAB/Wa 103/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Kube.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.M. na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) maja 2014 r. postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. M.M. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W., skargę na bezczynność tego organu polegającą na nierozpoznaniu jego wniosku z dnia (...) maja 2014 r. o przeprowadzenie kwerendy archiwalnej dotyczącej A.W. W tego rodzajach sprawach na stronie skarżącej spoczywa obowiązek uiszczania kosztów sądowych (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

W związku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 103/15 wezwano M.M. do uiszczenia należnego wpisu sądowego od skargi, informując jednocześnie, że niewykonanie tego zarządzenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi. Pismo Sądu z dnia 25 lutego 2015 r., przy którym przesłano skarżącemu odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu, zostało doręczone w dniu 5 marca 2015 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sądowych - karta numer 19).

W terminie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi czyli w dniu 9 marca 2015 r. M.M. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił M.M. przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie. Odpis niniejszego postanowienia doręczono skarżącemu w dniu 11 maja 2015 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sądowych - karta numer 56).

Na powyższe postanowienie M.M. złożył zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt I OZ 681/15 oddalił zażalenie.

W związku z prawomocnym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 24 lipca 2015 r. wezwał skarżącego do wykonania zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2015 r., tj. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Jednocześnie poinformował, że nieuiszczenie wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem skargi oraz że od tego wezwania nie przysługują żadne środki zaskarżenia.

Powyższe wezwanie do wpłacenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 złotych skarżący odebrał w dniu 29 lipca 2015 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w akt sądowych - karta numer 74).

M.M. do dnia dzisiejszego nie uiścił wpisu od przedmiotowej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.); zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Natomiast w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Z powyższych przepisów wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi doręcza się stronie skarżącej, która w terminie siedmiu dni obowiązana jest powyższą opłatę uiścić pod rygorem odrzucenia skargi.

W rozpoznawanej sprawie w związku z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2015 r. oddalającym zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, prawomocne stało się zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 103/15 o wezwaniu M.M. do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi. Zatem skarżący był zobowiązany do wykonania prawomocnego zarządzenia poprzez opłacenie skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania Sądu z dnia 24 lipca 2015 r.

W tej sytuacji, po sprawdzeniu w Rejestrze Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ustalono, że pomimo prawidłowo doręczonego M.M. w dniu 29 lipca 2015 r. wezwania z dnia 24 lipca 2015 r. wraz z pouczeniem o skutkach jego niewykonania we wskazanym powyżej terminie, skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego. Skarga zatem, jako nieopłacona, podlega odrzuceniu.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.