Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814698

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 7 września 2015 r.
II SAB/Sz 87/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. L. M. na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. L. M. pismem z dnia (...) r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia (...) r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Sądu z dnia (...) r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 zł. W piśmie tym zawarto pouczenie, że niewywiązanie się ze wskazanego obowiązku w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma spowoduje odrzucenie przedmiotowej skargi.

Doręczenie skarżącemu przesyłki zawierającej wezwanie nastąpiło w dniu 21 lipca 2015 r. Jednakże w wyznaczonym terminie powyżej opisane zobowiązanie Sądu nie zostało wykonane.

W piśmie procesowym z dnia 22 lipca 2015 r. (data nadania pisma) P. L. M. oświadczył, że cofa skargę na bezczynność organu w związku z jej uwzględnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Sądu został doręczony skarżącemu w dniu 21 lipca 2015 r. Siedmiodniowy termin do zrealizowania zobowiązania Sądu mijał zatem w dniu 28 lipca 2015 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowiono jak na wstępie.

W związku z cofnięciem skargi przez skarżącego wskazać należy, że merytoryczne rozpatrzenie wniosku o cofnięcie skargi i umorzenie postępowania sądowego może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga została wniesiona skutecznie. Natomiast, gdy skarga dotknięta jest brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu, np. gdy skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego, skarga podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.