Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1547490

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 9 października 2014 r.
II SAB/Sz 83/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sędziowie: WSA Marzena Iwankiewicz, NSA Stefan Kłosowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 października 2014 r. sprawy ze skargi B. B. na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

B. B. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wskazując, iż wnioskiem z dnia 7 stycznia 2014 r. zwrócił się drogą elektroniczną o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wszystkich orzeczeń wydawanych w ramach postępowań dyscyplinarnych za lata 2012 i 2013, jednakże do dnia wniesienia skargi, jego wniosek nie został załatwiony. Zarzucił organowi naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Do skargi załączył wydruk z e-maila zawierający wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany w dniu 7 stycznia 2014 r. drogą elektroniczną na adres biura Okręgowej Izby Radców Prawnych tj. biuro@oirpkoszalin.pl.

W odpowiedzi na skargę, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych wniósł o jej odrzucenie, ze względu na brak zdolności sądowej po stronie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych. Organ wskazał, że osobowość prawną, a tym samym zdolność sądową posiada jedynie Okręgowa Izba Radców Prawnych, która mogłaby być stroną w ewentualnym postępowaniu w sprawie ze skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze. zm.), sądy administracyjne, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

W myśli przepisów art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", kontrola ta obejmuje również bezczynność organów administracji.

Na gruncie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), zwanej dalej "u.d.i.p.", bezczynność zachodzi w szczególności wówczas, gdy podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznych, pomimo dysponowania żądaną informacją publiczną, nie udostępnia jej wnioskodawcy zgodnie z art. 13 i art. 14 u.d.i.p., ani też nie wydaje w terminie określonym tymi przepisami decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, o której mowa w art. 16 ust. 1 u.d.i.p, przy czym w razie odmowy udostępnienia informacji publicznej, do wydania rozstrzygnięcia w tym przedmiocie, w formie odpowiadającej decyzji administracyjnej, obowiązane są na mocy art. 17 ust. 1 u.d.i.p. poza organami administracji publicznej również inne podmioty wymienione w art. 4 u.d.i.p.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie u.d.i.p., udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych samorządów zawodowych związane są z odpowiedzialnością członków tych samorządów za naruszenie obowiązków pracowniczych lub uchybienie godności lub zasadom etyki wykonywania danego zawodu. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, a zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej reguluje art. 64 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637). Rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych samorządów zawodowych odnoszą się do spraw publicznych, gdyż służą realizacji zadań publicznych, które cechuje powszechność i użyteczność dla ogółu, stanowią więc informację publiczną.

Wniosek skarżącego o przesłanie orzeczeń wydawanych w ramach postępowań dyscyplinarnych jest informacją publiczną, jednakże skarga podlega oddaleniu z uwagi na fakt, iż zawarte w piśmie z 7 stycznia 2014 r. żądanie udostępnienia informacji publicznej zostało skierowane do Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast skarżący zaskarżył do Sądu bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP, do którego o informację nie występował.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Stosownie do art. 42 ust. 1 tej ustawy, organami samorządu są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna i okręgowy sąd dyscyplinarny. Każdy z ww. organów może być adresatem wniosku o udzielenie informacji publicznej z zakresu swojej właściwości. Nieuzasadnione są zatem zawarte w odpowiedzi na skargę twierdzenia, iż Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nie posiada zdolności sądowej.

Nie dotyczy to bowiem skargi w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, do czego zobowiązany jest każdy podmiot wskazany w art. 4 u.i.d.p. dysponujący określoną informacją publiczną.

W niniejszej sprawie organem samorządu zawodowego, który zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 u.d.i.p. mógłby być obowiązany do udostepnienia informacji publicznej jest Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych. Jednakże skarżący wniosek z dnia 7 stycznia 2014 r. o udostępnienie wszystkich orzeczeń wydawanych w ramach postępowań dyscyplinarnych za lata 2012 i 2013 r. przesłał drogą elektroniczną do biura Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Zaznaczyć też należy, że skierowanie wniosku o udzielenie informacji publicznej do organu niewłaściwego nie powoduje przekazania go zgodnie z właściwością, tak jak przewiduje to art. 65 § 1 k.p.a. Obowiązku takiego nie nakładają na organy przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie wynika to również art. 65 § 1 k.p.a. Postępowanie o udostępnienie informacji publicznej nie jest postępowaniem wskazanym w rozdziale I k.p.a., określającym zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skoro w niniejszej sprawie Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych nie był adresatem wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej, to tym samym nie sposób skutecznie zarzucać temu organowi, że nie udostępniając żądanej informacji, pozostawał w bezczynności.

Ze względu na powyższe, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.