Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507291

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 21 czerwca 2018 r.
II SAB/Sz 72/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 21 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. J. na bezczynność Z. Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. J. (zwany dalej: "Skarżącym") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność Inne w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 2 maja 2018 r. Przewodniczący Wydziału II wezwał Skarżącego do uiszczenia należnego wpisu od skargi w kwocie (...) zł. Ponadto innym zarządzeniem z tego samego dnia wezwano Skarżącego do podpisania skargi z dnia 19 kwietnia 2018 r. wniesionej drogą elektroniczną lub nadesłanie własnoręcznie podpisanej skargi. Pouczono Skarżącego, ze wskazanych czynności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Oba wezwania doręczono Skarżącemu w dniu 11 maja 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.

- zwanej dalej: "p.p.s.a."), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie do brzmienia art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z przytoczonej regulacji prawnej wynika zatem, że skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga m.in. uiszczenia stosownej opłaty. Jeśli strona skarżąca nie uiści wpisu od wniesionej skargi, wówczas jest zobowiązana to uczynić na wezwanie przewodniczącego, w wyznaczonym przez niego terminie.

W razie nie wykonania wezwania przez stronę skarżącą, skarga zostanie odrzucona przez sąd.

Ponadto, wskazać należy, że na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Wymogi formalne skargi zostały uregulowane w art. 57 § 1 p.p.s.a., który stanowi, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zgodnie zaś z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W przytoczonych przepisach prawnych ustawodawca wskazał na braki formalne skargi. Przepis art. 57 § 1 p.p.s.a. określa warunki formalne skargi, wskazując, iż skarga powinna spełniać wymagania określone w art. 46 ustawy, stawiane wszystkim pismom w postępowaniu sądowym. Zatem brak własnoręcznego podpisu jest brakiem formalnym skargi, a nieusunięcie tego braku w zakreślonym terminie przez skarżącą, prowadzi do odrzucenia skargi przez Sąd, jako niedopuszczalnej.

W rozpoznawanej sprawie Skarżący został wezwany do podpisania skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego. Wezwania zostały wysłane przesyłką poleconą na wskazany w skardze adres.

Z akt rozpatrywanej sprawy wynika, że oba zarządzenia zostały Skarżącemu prawidłowo doręczone w dniu 11 maja 2018 r. Wobec tego, siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego oraz do podpisania skargi upłynął w dniu 18 maja 2018 r. Skoro w wyznaczonym terminie Skarżący wpisu nie uiścił ani nie podpisał skargi (nie nadesłał również podpisanego odpisu skargi), skargę należało odrzucić.

W tej sytuacji, stosownie do przepisu art. 46 § 1 pkt 4 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.