Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723414

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 10 września 2019 r.
II SAB/Sz 71/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przekazał sprawę P. K. w części dotyczącej żądania nakazania wydania decyzji w sprawie przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy, Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie, jako skargę na odmowę wydania decyzji przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy.

W zarządzeniu Przewodniczącego II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2019 r., jako przedmiot skargi wskazano bezczynność w sprawie wydania decyzji w sprawie przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy.

W piśmie z dnia 3 września 2019 r. P. K. oświadczył, że mając na uwadze treść uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r. sygn. akt I OPS 1/19, cofa skargę z dnia 1 kwietnia 2019 r. (data wpływu 3 kwietnia 2019 r.), w części dotyczącej wydania decyzji "ucywilniającej".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., jeżeli strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania i orzeczenie to może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W rozpatrywanej sprawie P. K. w piśmie z dnia 3 września 2019 r. oświadczył, że cofa skargę złożoną w niniejszej sprawie. W ocenie Sądu, dokonana przez stronę skarżącą czynność procesowa nie budzi wątpliwości i brak jest podstaw do uznania tego cofnięcia za niedopuszczalne. Wobec tego cofnięcie skargi jest dla sądu wiążące i skutkuje umorzeniem postępowania sądowego.

Jednocześnie, mając na uwadze treść uzasadnienia wspomnianego postanowienia z dnia 21 maja 2019 r. Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zaznaczyć należy, że postanowienie o przekazaniu sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie obejmowało wyłącznie żądanie nakazania wydania decyzji w sprawie przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy. Nie obejmowało natomiast żądania wydania świadectwa służby.

Uznając cofnięcie skargi za dopuszczalne, należało postępowanie sądowe umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, o czym Sąd postanowił jak w sentencji. Umorzenie to jak już zaznaczono obejmuje wyłącznie bezczynności organu w sprawie wydania decyzji o przekształceniu stosunku służbowego w stosunek pracy ponieważ tylko w takim zakresie sprawa została przekazana Sądowi i takiego też zakresu dotyczy cofnięcie skargi przez P. K. Umorzenie nie obejmuje zatem żądania wydania świadectwa służby, które nie zostało przekazane Sądowi do rozpoznania.

O kosztach nie orzeczono z uwagi na zwolnienie strony skarżącej z obowiązku uiszczania kosztów sądowych stosownie do art. 239 § 1 pkt 1 lit. d wymienionej wyżej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.