II SAB/Sz 71/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - OpenLEX

II SAB/Sz 71/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650630

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 lutego 2015 r. II SAB/Sz 71/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2013 r., sygn. akt II SAB/Sz 98/13, o odrzuceniu skargi J. C. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2013 r., sygn. akt II SAB/Sz 98/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę J. C. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Postanowienie stało się prawomocne z dniem 13 grudnia 2013 r.

Pismem z dnia (...) r. J. C. wniósł skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego ww. postanowieniem.

Zarządzeniem z dnia 18 lipca 2014 r. Sąd poinformował J. C. o treści przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t.Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", regulujących postępowanie o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, tj. art. 271, art. 272, art. 274 oraz zobowiązał skarżącego do wskazania jednoznacznie na której z ustawowych przesłanek wznowienia postępowania, przytoczonych wyżej, opiera swoją skargę o wznowienie postępowania sądowego oraz kiedy dowiedział się o podstawie wznowienia postępowania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, pod rygorem odrzucenia skargi o wznowienie postępowania.

Na powyższe wezwanie skarżący nie udzielił odpowiedzi. Natomiast w piśmie z dnia (...) r. wniósł "o wyłączenie sędziów II Wydziału od rozpoznania Jego sprawy.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Na wstępie wyjaśnić należy, że wniesienie skargi o wznowienie postępowania powoduje uruchomienie dwufazowego postępowania, mającego na celu zbadanie jego dopuszczalności, a następnie, w razie pozytywnego zakończenia pierwszego etapu - zbadanie jego zasadności.

Skarga o wznowienie postępowania powinna odpowiadać wymaganiom formalnym stawianym pismom strony (art. 46 p.p.s.a.), a ponadto zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie uchylenia lub zmiany zaskarżonego orzeczenia (art. 279 p.p.s.a.).

Podanie podstawy wznowienia powinno zawierać powołanie i wyraźne określenie, które z podstaw wymienionych w art. 271-274 p.p.s.a. uzasadniają wznowienie postępowania w danej sprawie, natomiast uzasadnienie podstaw wznowienia powinno zawierać w szczególności powołanie okoliczności powodujących istnienie wskazanej podstawy wznowienia.

Należy przy tym wskazać, iż ogólne sformułowanie podstawy poprzez powołanie, tak jak w niniejszej sprawie, na okoliczność fałszywych dokumentów, oznacza, że skarga nie opiera się na ustawowej podstawie wznowienia.

Skarżący został wyczerpująco poinformowany o ustawowych przesłankach uzasadniających wznowienie postępowania sądowego i był zobowiązany do wskazania podstaw wznowienia w kontekście przepisów art. 271- 274 p.p.s.a. - pod rygorem odrzucenia skargi o wznowienie postępowania.

W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu, skarżący złożył jedynie pismo zawierające wniosek o wyłączenie sędziów od rozpoznania jego sprawy. Wniosek ten, z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych, pozostawiony został bez rozpoznania.

Tak więc ani ze skargi o wznowienie postępowania sądowego, ani z dalszych pism skarżącego w żadnej sposób nie można odczytać na jakiej podstawie skarżący żąda wznowienia postępowania sądowego.

Ponadto zgodnie z art. 277 p.p.s.a., skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą wznowienia jest pozbawienie strony możliwości działania lub braku należytej reprezentacji - od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Skarżący, pomimo wezwania Sądu, również nie wykazał okoliczności umożliwiających ustalenie, czy jego skarga została wniesiona w ustawowym terminie.

Na podstawie art. 280 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.

Sąd zatem odrzuci skargę, jeżeli została wniesiona z uchybieniem terminu lub nie jest oparta na przesłankach wymienionych w art. 271-273 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, albowiem możliwości rozpoznania zasadności tej skargi jest uzależniona od łącznego spełnienia obu warunków wskazanych w § 1.

Z sytuacją taką mamy do czynienia w niniejszej sprawie, albowiem z uwagi na brak wskazania ustawowych przesłanek żądania wznowienia postępowania należało przyjąć, że skarga nie jest oparta na ustawowych podstawach wznowienia, co kreuje dla Sądu obowiązek odrzucenia wniosku skarżącego o wznowienie postępowania, bez potrzeby czynienia ustaleń w zakresie zachowania terminu.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 280 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.