Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2744630

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 17 października 2019 r.
II SAB/Sz 70/19
Zakres będących w posiadaniu organów samorządu zawodowego informacji mających charakter informacji publicznej.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sędziowie: WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, NSA Stefan Kłosowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 października 2019 r. sprawy ze skargi J. P. na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 lipca 2019 r. (data stempla pocztowego) J. P. (dalej: "skarżący") złożył za pośrednictwem organu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej (dalej: w skrócie "ORL" lub "organ") w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na jego wniosek z dnia 16 maja 2019 r.

Wyłaniający się z akt stan faktyczny w sprawie przedstawia się następująco.

W dniu 16 maja 2019 r. skarżący, drogą poczty elektronicznej e-mail, zwrócił się do ORL z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działalności Okręgowej Komisji Wyborczej (dalej "OKW") VII kadencji (poprzedniej), tj.:

1) uchwały OKW informującej o zasadach i organizacji wyborów delegatów na zjazd

(§ 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW lub Prezydium OKW, na którym była podjęta uchwała;

2) uchwały OKW dotyczącej projektu uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie utworzenia rejonów wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW, na którym była podjęta uchwała;

3) uchwały Prezydium OKW dotyczącej sporządzania imiennych list członków rejonów wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW, na którym była podjęta uchwała;

4) uchwały w sprawie wniosku o ustalenie ostatecznej listy członków rejonów wyborczych oraz liczby delegatów, którzy powinni być wybrani w danym rejonie

(§ 14 ust. 2 pkt 1 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW, na którym była podjęta uchwała;

5) uchwały OKW dotyczącej określenia liczby mandatów w rejonie wyborczym oraz wniosku o ustalenie liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy (§ 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW, na którym była podjęta uchwała;

6) uchwały Prezydium OKW dotyczącej ustalania trybu i terminu zgłaszania kandydatów przez członków rejonu wyborczego (§ 3 ust. 1 pkt 5 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW w S., na którym była podjęta uchwała;

7) uchwały OKW zamykającej listy kandydatów w rejonie wyborczym (§ 3 ust. 1 pkt 6 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW, na którym była podjęta uchwała;

8) uchwały Prezydium OKW ustalającej terminy, miejsca i okresu głosowania w rejonach wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW, na którym była podjęta uchwała;

9) uchwały Prezydium OKW dotyczącej opiniowania protestów członków rejonu wyborczego przeciwko ważności wyborów (§ 3 ust. 1 pkt 11 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW, na którym była podjęta uchwała;

10) uchwały OKW potwierdzającej wyniki wyborów w rejonach wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 13 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW, na której była podjęta uchwała;

11) protokołu posiedzenia OKW, na którym dokonano wyboru Prezydium (§ 4 ust. 1 Regulaminu OKW).

Skarżący wniósł o przesłanie ww. informacji na wskazany przez niego we wniosku adres poczty tradycyjnej.

Pismem z dnia 30 maja 2019 r. ORL poinformowała skarżącego, w zakresie

(pkt 1 wniosku), że Okręgowa Izba Lekarska (w skrócie: "OIL") nie dysponuje dokumentem w postaci uchwały OKW informującej o zasadach i organizacji wyborów delegatów na zjazd (§ 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu OKW), a co za tym idzie również i protokołem posiedzenia OKW, na którym owa uchwała miałyby być podjęta. Odnośnie żądania udostępnienia dokumentów określonych w postaci uchwały w sprawie wniosku o ustalenie ostatecznej listy członków rejonów wyborczych oraz liczby delegatów, którzy powinni być wybrani w danym rejonie (§ 14 ust. 2 pkt 1 Regulaminu OKW), (dot. pkt 4 wniosku); uchwały OKW dotyczącej określenia liczby mandatów w rejonie wyborczym i wniosku o ustalenie liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy (§ 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu OKW) (pkt 5 wniosku) oraz uchwały OKW zamykającej listy kandydatów w rejonie wyborczym (§ 3 ust. 1 pkt 6 Regulaminu OKW) (pkt 7 wniosku), skarżący poinformowany został, iż wniosek w tym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie na zasadzie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dalej zwanej w skrócie: "u.d.i.p.", gdyż informacje te są już publicznie dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie: "BIP") Izby Lekarskiej (adresy wskazano skarżącemu w przedmiotowym piśmie).

Odnosząc się do wniosku o udostępnienie uchwały Prezydium OKW dotyczącej sporządzania imiennych list członków rejonów wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu OKW) i protokołu posiedzenia OKW, na którym uchwała ta miała być podjęta (pkt 3 wniosku); uchwały Prezydium OKW dotyczącej ustalania trybu i terminu zgłaszania kandydatów przez członków rejonu wyborczego (§ 3 ust. 1 pkt 5 Regulaminu OKW) i protokołu posiedzenia OKW, na którym uchwała ta miała być podjęta (pkt 6 wniosku), oraz uchwały Prezydium OKW ustalającej terminy, miejsca i cyt.: "okresu głosowania" w rejonach wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu OKW) i protokołu posiedzenia OKW, na którym uchwała ta miała być podjęta (pkt 8 wniosku), organ poinformował skarżącego, że brak jest możliwości udostępnienia ww. dokumentów, ponieważ uchwały te (w zakresie tematyki wskazanej powyżej) podjęte zostały przez OKW, a nie przez Prezydium OKW, jak wynikało z wniosku skarżącego. Dodatkowo skarżącemu wskazał, że uchwała OKW dotycząca ustalania trybu i terminu zgłaszania kandydatów przez członków rejonu wyborczego (pkt 6 wniosku), jest opublikowana na stronach BIP OIL pod adresem wskazanym wnioskodawcy.

W związku z powyższym, organ wezwał skarżącego do doprecyzowania wniosku o udostępnienie dokumentów, poprzez wskazanie, czy wnioskiem skarżącego objęte są uchwały podjęte w ww. zakresie przez OKW i protokoły z posiedzeń OKW, na których zostały one podjęte, pod rygorem przyjęcia, że wniosek skarżącego dotyczy wyłącznie ww. uchwał Prezydium OKW i protokołów posiedzeń Prezydium OKW, na których miałyby być przedmiotowe uchwały podjęte, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

W odniesieniu do protokołu posiedzenia OKW, na którym były podjęte uchwały, o których mowa w pkt 4, 5, 7, 2, 9, 10, 11 wniosku, organ poinformował skarżącego, że udostępnienie ww. dokumentów w formie wskazanej przez skarżącego we wniosku wiązać się będzie z poniesieniem przez OIL kosztów w wysokości (...) zł, na które składać się będzie m.in. koszt zużytego papieru, toneru do drukarki, koszt eksploatacji urządzeń kopiujących i pracy pracownika biura, a które wykraczają poza normalne koszty funkcjonowania OIL. Wskazano numer rachunku bankowego, na który opłata winna zostać uiszczona. Wskazana kwota obejmuje jedynie koszt udostępnienia skarżącemu dokumentów ww. określonych, zaś w sytuacji doprecyzowania przez skarżącego wniosku co do określenia czy wskazane tak dokumenty dotyczą uchwał i protokołów z posiedzeń OKW, na których zostały podjęte, pod rygorem przyjęcia, że dotyczą wyłącznie uchwał i protokołów posiedzeń Prezydium OKW, skarżący odrębnym pismem zostanie poinformowany o sposobie rozpoznania wniosku w tym zakresie.

Jednocześnie organ pouczył skarżącego, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma ma prawo do zmiany swojego wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji, jak również prawo do wycofania złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W odpowiedzi na ww. wezwanie organu z dnia 30 maja 2019 r., skarżący w dniach 30 i 31 maja 2019 r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej) sprecyzował i uzupełnił swój wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wskazując, że wnosi o udostępnienie następujących informacji dotyczących działalności OKW VII kadencji:

1. uchwały OKW lub Prezydium OKW informującej o zasadach i organizacji wyborów delegatów na zjazd (§ 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW lub Prezydium OKW, na której była podjęta uchwała;

2. uchwały OKW lub Prezydium OKW dotyczącej projektu uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie utworzenia rejonów wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW lub Prezydium OKW, na której była podjęta uchwała,

3. uchwały OKW lub Prezydium OKW dotyczącej sporządzania imiennych list członków rejonów wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW lub Prezydium OKW, na której była podjęta uchwała;

4. uchwały OKW lub Prezydium OKW w sprawie wniosku o ustalenie ostatecznej listy członków rejonów wyborczych oraz liczby delegatów, którzy powinni być wybrani w danym rejonie (§ 14 ust. 2 pkt 1 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW, na której była podjęta uchwała;

5. uchwały OKW lub Prezydium OKW dotyczącej określenia liczby mandatów w rejonie wyborczym oraz wniosku o ustalenie liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy (§ 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW lub Prezydium OKW, na której była podjęta uchwała;

6. uchwały OKW lub Prezydium OKW dotyczącej ustalania trybu i terminu zgłaszania kandydatów przez członków rejonu wyborczego (§ 3 ust. 1 pkt 5 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW lub Prezydium OKW, na której była podjęta uchwała;

7. uchwały OKW lub Prezydium OKW zamykającej listy kandydatów w rejonie wyborczym (§ 3 ust. 1 pkt 6 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW lub Prezydium OKW, na której była podjęta uchwała;

8. uchwały OKW lub Prezydium OKW ustalającej terminy, miejsca i okresu głosowania w rejonach wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW lub Prezydium OKW, na której była podjęta uchwała;

9. uchwały OKW lub Prezydium OKW dotyczącej opiniowania protestów członków rejonu wyborczego przeciwko ważności wyborów (§ 3 ust. 1 pkt 11 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW lub Prezydium OKW, na której była podjęta uchwała;

10. uchwały OKW lub Prezydium OKW potwierdzającej wyniki wyborów w rejonach wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 13 Regulaminu OKW) wraz z protokołem posiedzenia OKW lub Prezydium OKW, na której była podjęta uchwała;

11. protokołu posiedzenia OKW, na którym dokonano wyboru Prezydium OKW

(§ 4 ust. 1 Regulaminu OKW).

Skarżący zaznaczył, że jego wniosek dotyczy ww. uchwał Prezydium OKW

lub OKW w zależności od tego, czy konkretna uchwała była podejmowana przez pełen skład OKW czy przez Prezydium OKW. Dodatkowo skarżący podał, że wskazane w piśmie z dnia 30 maja 2019 r. adresy stron internetowych BIP nie dotyczą kopii żądanych przez niego dokumentów, a jedynie ich treści (skarżący wskazał na okoliczność braku podpisów). Skarżący dokonał zmiany formy i metody realizacji jego wniosku, wnosząc o udostępnienie żądanych informacji w formie pliku komputerowego i udostępnienie ich poprzez wysłanie jako załącznik na wskazany adres e-mail.

Pismem z dnia 13 czerwca 2019 r., w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. organ wezwał skarżącego do wykazania szczególnego interesu publicznego, który przemawiałby za przygotowaniem i udzieleniem skarżącemu informacji publicznej w zakresie przez skarżącego żądanym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

W piśmie tym organ wyjaśnił, że po sprecyzowaniu i uzupełnieniu przez skarżącego jego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, weryfikacji poddany został zakres żądanych informacji. Ustalono, iż dokumentacja będąca przedmiotem złożonego wniosku liczy łącznie 912 kart oraz zdecydowana jej część wymagałaby anonimizacji. Wezwanie to skarżący odebrał w dniu 17 czerwca 2019 r.

Skarżący nie odpowiedział na ww. wezwanie organu.

Pismem z dnia 15 lipca 2019 r. organ poinformował skarżącego, że jego wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Prezydium ORL w dniu (...) lipca 2019 r.

Uchwałą Nr (...) z dnia (...) r. Prezydium OIL odmówiło skarżącemu udostępnienia informacji publicznej w zakresie przesłania żądanych przez niego informacji dotyczących działalności OKW VII kadencji, a mianowicie dokumentów OKW, wymienionych we wniosku z dnia 16 maja 2019 r., uzupełnionych pismem z dnia 30 i 31 maja 2019 r.

W uzasadnieniu ww. uchwały Prezydium ORL wskazało, że żądana przez skarżącego informacja stanowi informację przetworzoną, a co za tym idzie w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., jej uzyskanie jest możliwe w zakresie, w jakim jest to szczególnie uzasadnione ze względu na interes publiczny. W sytuacji zatem braku interesu publicznego w danej sprawie, organ zobowiązany do udzielenia informacji publicznej przetworzonej powinien wydać decyzję odmawiającą udzielenia żądanej informacji. Mając na uwadze fakt, iż skarżący nawet nie podjął próby wykazania, iż udostępnienie żądanej informacji jest szczególnie uzasadnione interesem publicznym, podjęcie przedmiotowej uchwały było konieczne. W uchwale poinformowano również skarżącego, iż organ nie dysponuje dokumentem w postaci uchwały OKW, a co za tym idzie również i protokołem posiedzenia OKW, żądanych w pkt 1 wniosku o udostępnienie informacji publicznej. O powyższym skarżący został poinformowany pismem z dnia 30 maja 2019 r.

Nadto Prezydium ORL poinformowało skarżącego, że nie dysponuje dokumentami w postaci: uchwały Prezydium OKW informującej o zasadach i organizacji wyborów delegatów na zjazd (§ 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu OKW) i protokołem posiedzenia Prezydium na którym owa uchwała miałaby być podjęta; uchwały Prezydium OKW dotyczącej projektu uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie utworzenia rejonów wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 2 regulaminu OKW) i protokołem posiedzenia Prezydium OKW, na którym owa uchwała miałaby być odjęta (w tym zakresie uchwała podjęta została przez OKW); uchwały Prezydium OKW dotyczącej sporządzania imiennych list członków rejonów wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu OKW) i protokołem posiedzenia Prezydium OKW, na którym owa uchwała miałaby być podjęta (w tym zakresie uchwała podjęta została przez OKW); uchwały Prezydium OKW w sprawie wniosku o ustalenie ostatecznej listy członków rejonów wyborczych oraz liczby delegatów, którzy powinni być wybrani w danym rejonie (§ 14 ust. 2 pkt 1 Regulaminu OKW) i protokołem posiedzenia Prezydium OKW, na którym owa uchwała miałaby być podjęta (w tym zakresie uchwała podjęta została przez OKW); uchwały Prezydium OKW dotyczącej określenia liczby mandatów w rejonie wyborczym oraz wniosku o ustalenie liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy (§ 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu OKW)i protokołem posiedzenia Prezydium OKW, na którym owa uchwała miałaby być podjęta (w tym zakresie uchwała podjęta została przez OKW); uchwały Prezydium OKW dotyczącej ustalania trybu i terminu zgłaszania kandydatów przez członków rejonu wyborczego (§ 3 ust. 1 pkt 5 Regulaminu OKW) i protokołem posiedzenia Prezydium OKW, na którym owa uchwała miałaby być podjęta (w tym zakresie uchwała podjęta została przez OKW); uchwały Prezydium OKW zamykającej listy kandydatów w rejonie wyborczym (§ 3 ust. 1 pkt 6 Regulaminu OKW) i protokołem posiedzenia Prezydium OKW, na którym owa uchwała miałaby być podjęta (w tym zakresie uchwała podjęta ostała przez OKW); uchwały Prezydium OKW ustalającej terminy, miejsca i okresu głosowania w rejonach wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu OKW) i protokołem posiedzenia Prezydium OKW, na którym owa uchwała miałaby być podjęta (w tym zakresie uchwała podjęta została przez OKW); oraz uchwały Prezydium OKW potwierdzającej wyniki wyborów w rejonach wyborczych (§ 3 ust. 1 pkt 13 Regulaminu OKW) i protokołem posiedzenia Prezydium OKW, na którym owa uchwała miałaby być podjęta (w tym zakresie uchwała podjęta została przez OKW). Z uwagi na powyższe, w zakresie dokumentacji wyżej wskazanej, organ stwierdził brak możliwości udostępnienia wnioskodawcy informacji publicznej zgodnie z jego wnioskiem.

W powołanej na wstępie skardze skarżący zarzucił OIL naruszenie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 u.d.i.p., przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem lub niewydanie decyzji odmownej.

Skarżący wniósł o:

- zobowiązanie ORL do rozpatrzenia pozostałej części wniosku skarżącego (szczegółowo opisanej w uzasadnieniu) w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt organowi,

- stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

- zasądzenie kosztów postępowania wg norm przewidzianych,

- rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym.

W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że organ nie udostępnił ani jednego protokołu posiedzenia OKW, choć zgodnie z wiedzą wnioskodawcy wskazane we wniosku uchwały były podejmowane na co najmniej siedmiu posiedzeniach OKW

w tym w dniach: (...) r., (...) r., (...) r., (...) r., (...) r., (...) r. Nie udostępniono też niektórych wskazanych we wniosku uchwał OKW lub Prezydium OKW w S., tj.:

- uchwały OKW w sprawie wniosku do ORL o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rejonów wyborczych OIL VII kadencji,

- uchwały OKW w sprawie sporządzania imiennych list członków OIL podzielonych na rejony wyborcze,

- uchwały OKW w sprawie terminów, miejsc i okresu głosowania w rejonach wyborczych,

- uchwały OKW lub Prezydium OKW dotyczącej opiniowania protestów członków rejonu wyborczego przeciwko ważności wyborów,

- uchwały OKW potwierdzającej wyniki wyborów w rejonach wyborczych.

Skarżący przedstawił argumentację wskazującą na zakres przedmiotowy i podmiotowy żądanej informacji samorządu lekarskiego, jako informacji publicznej. Żądane informacje dotyczą sfery faktów. Dotyczą wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarski (OZL) najwyższego organu władzy OIL, który podejmuje uchwały we wszelkich sprawach objętych zakresem działania Izby. Protokoły posiedzeń OKW

dokumentują między innymi poprawność przeprowadzenia wyborów delegatów OZL

oraz poprawność głosowania nad uchwałami OKW. Lekarze wykonują zawód zaufania publicznego, stąd też wybory do organów samorządu lekarskiego powinny być możliwe do pełnej kontroli publicznej.

Skarżący przedstawił argumentację, wspartą poglądami literatury i orzecznictwa, wskazującą na zasadę dostępu do informacji publicznej. Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej (art. 61 ust. 3 Konstytucji RP) musi mieć swoją wyraźną podstawę w ustawie, nie może być oparte na domniemaniu. W razie wątpliwości, w świetle art. 61 Konstytucji i art. 1 ust. 2 u.d.i.p. wykładnia powinna uwzględniać prawo dostępu do informacji publicznej, a nie jej ograniczenie. Zdaniem skarżącego, art. 9 ust. 2 u.i.l. nie stanowi ograniczenia dostępu do informacji publicznej w ramach przepisów u.d.i.p.

Skarżący nie zgodził się z twierdzeniem organu dotyczącym wolumenu danych, o które skarżący wnioskował. Organ w żaden sposób nie uwiarygodnił twierdzenia o ilości żądanych informacji przekraczającej 900 kart. Zgodnie z tabelą przedstawioną w skardze, w przekonaniu skarżącego ilość stron dokumentów, o których mowa we wniosku (poza dokumentami których lokalizacja w BIP była wskazana przez organ w odpowiedzi na wniosek) wynosi poniżej 300 stron. Skarżący jest przekonany, że ponad połowa tego wolumenu dotyczy załącznika do uchwały OKW w S. z dnia (...) r. dotyczącego pierwotnego podziału członków OIL w S. na rejony wyborcze.

Skarżący podniósł dalej, iż organ doskonale wie, że dotychczas wskazane linki do stron internetowych BIP nie dotyczą pierwotnej listy członków OIL podzielonych na rejony wyborcze, a jedynie danych zmodyfikowanych po przeniesieniu kilkuset członków pomiędzy rejonami wyborczymi. Oryginalna lista, wbrew zapisom Regulaminu wyborów, nie jest dostępna na stronach BIP. Skarżący jest przekonany, że objętość pojedynczego protokołu posiedzenia OKW wynosi co najwyżej 8 stron, choć możliwe jest, że przedmiotowe protokoły nie istnieją pomimo braku wskazania tego faktu w odpowiedzi na wniosek. Organ w żaden sposób nie uwiarygodnił twierdzenia o ilości stron koniecznych do kopiowania choćby poprzez wykazanie szacunkowej objętości poszczególnych dokumentów.

Zdaniem skarżącego, zeskanowanie 250 stron nie powinno zabrać więcej niźli godzinę, choć możliwe jest, że niektóre dokumenty są już zapisane w postaci plików komputerowych. Wyszukiwanie dokumentów, kopiowanie dokumentów lub ich anonimizacja nie powoduje, że żądana informacja staje się informacją przetworzoną. Skarżący wskazuje, że organ zrealizował tylko tę część wniosków, która dotyczyła informacji umieszczonych na stronach BIP, a nie zrealizował któregokolwiek wniosku dotyczącego informacji niezamieszczonych na stronach BIP. Udzielanie informacji publicznej jest ustawowym obowiązkiem organów publicznych i ma niesłychane znaczenie dla kontroli ich działalności. Trudno się zgodzić z koniecznością wykonywania tego obowiązku poza czasem pracy czy też poza zakresem obowiązków pracownika Biura OIL.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że podczas wyborów Okręgowy Sąd Lekarski OIL unieważnił wybory w pięciu rejonach wyborczych, choć OKW wbrew przepisom prawa powszechnego nie wykonała wyroków Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL.

Skarżący uważa, że organ nie udostępnił mu wszystkich żądanych informacji ani nie wydał decyzji odmownej. Organ nie wskazał również na inną przyczynę odmowy udzielenia informacji publicznej ani nie wskazał możliwego sposobu i formy udostępnienia informacji. Skarżący zauważył, że ORL jest organem kolegialnym. Prezes ORL nie jest organem OIL, a jedynie reprezentuje ORL lub OIL w czynnościach faktycznych lub sądowych. Prezydium ORL nie jest organem OIL, ale zgodnie z art. 26 ust. 4 u.i.l. może podejmować czynności w imieniu ORL w zakresie udzielonego upoważnienia zawartego w uchwałach ORL. Brak podpisów osób głosujących będzie skutkował nieważnością decyzji w rozumieniu przepisów k.c. i k.p.a. Zdaniem skarżącego, bez znaczenia jest fakt, że zgodnie Regulaminem ORL, czy też Statutem OIL uchwały ORL podpisuje Prezes lub Wiceprezes oraz Sekretarz, gdyż regulacja ta nie ma mocy ustawy i nie może być uznana za lex specialis. Analogiczna regulacja prawna zawarta w art. 57 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u.z.l.) dotyczy wyłącznie spraw określonych w art. 5, 6 i 7 ust. 1-5, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1-2, art. 11 ust. 1-2 i 4, art. 12 ust. 1 i 3-5 i art. 14 u.z.l., lecz nie dotyczy innych decyzji administracyjnych w tym odmowy wydania informacji publicznej. Skarżący nie wierzy, że ewentualna uchwała organu o odmowie udostępnienia informacji w przedmiotowej sprawie będzie spełniającą wymogi formalne decyzji administracyjnej określone w przepisach ogólnych, jak i w przepisach szczegółowych, może być wydana w najbliższym czasie.

W odpowiedzi na skargę z dnia 26 lipca 2019 r., ORL, reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o oddalenie skargi i zasądzenie od skarżącego na rzecz organu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych, przy uwzględnieniu opłat skarbowych od udzielonych pełnomocnictw.

Zdaniem organu, z okoliczności sprawy, w szczególności z harmonogramu czynności podejmowanych przez organ, jasno wynika, że w obecnym stanie sprawy nie można mówić o bezczynności organu. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został przesłany do organu (za pośrednictwem wiadomości e-mail) w dniu 16 maja 2019 r. Wniosek ten nie był sformułowany w sposób jednoznaczny. Skarżący został wezwany do sprecyzowania wniosku pismem z dnia 30 maja 2019 r., w którym w sposób szczegółowy i konkretny przedstawione zostały wątpliwości odnoszące się do wniosku skarżącego. Konsekwencją było zmodyfikowanie i sprecyzowanie przez skarżącego jego wniosku w e-mail z dnia 30 i 31 maja 2019 r. Dopiero dysponując tą korespondencją obiektywnie organ mógł przystąpić do weryfikacji i oceny wniosku skarżącego (z korespondencji tej wynikało, którymi konkretnie dokumentami skarżący jest zainteresowany). Według organu, dzień 30 (względnie 31) maja 2019 r. uznać należy za dzień formalnego i skutecznego złożenia przez skarżącego wniosku o udostępnienie do informacji publicznej.

Uznając w toku czynności weryfikacyjnych, że żądana przez skarżącego informacja ma charakter informacji przetworzonej, pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. skarżący poinformowany został o powyższej okoliczności, jak również o tym, iż udostępnienie żądanej informacji będzie mogło nastąpić po wykazaniu przez skarżącego powodów, dla których jej ujawnienie ma szczególnie istotne znaczenie dla interesu publicznego. Skarżącemu wyznaczony został w tym zakresie 14 - dniowy termin. Zobowiązanie to, w związku z oceną przez organ żądanej informacji jako przetworzonej, zostało do skarżącego wystosowane prawidłowo, gdyż przepis prawa uzależnia udostępnienie informacji przetworzonej od takiej przesłanki, a złożony wniosek nie zawierał okoliczności wskazujących na to, że uzyskanie informacji ma szczególnie istotne znaczenie dla interesu publicznego. Pismo z ww. wezwaniem zostało wysłane do skarżącego w dniu 13 czerwca 2019 r. zarówno drogą elektroniczną jak i listem poleconym. Czynność ta została dokonana przed upływem 14 dni od dnia skutecznego złożenia wniosku przez skarżącego, a zatem w terminie wynikającym z art. 13 ust. 1 u.d.i.p. Wezwanie skarżący odebrał w dniu 17 czerwca 2019 r. i pomimo zakreślenia terminu 14 dni na odpowiedź, skarżący nie ustosunkował się w żaden sposób do wezwania organu. Po upływie wyznaczonego przez organ skarżącemu terminu na wykazanie szczególnego interesu publicznego (termin na odpowiedź upływała skarżącemu w dniu 1 lipca 2019 r.), w terminie następnych 13 dni, w trybie art. 13 ust. 2 u.d.i.p., skarżący poinformowany został, że jego wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatrzony zostanie na najbliższym posiedzeniu przez Prezydium ORL w dniu (...) lipca 2019 r. (co podyktowane było ustalonym i przyjętym wcześniej kalendarzem posiedzeń ORL i Prezydium ORL). Na posiedzeniu w dniu (...) r. Prezydium ORL wydało, działając w granicach upoważnienia, decyzję o odmowie udostępnienia skarżącemu informacji publicznej. Decyzja ta została wysłana skarżącemu listem poleconym zaraz następnego dnia.

W dniu 11 lipca 2019 r. do organu wpłynęła skarga na jego bezczynność nadana przez skarżącego w placówce pocztowej w dniu 8 lipca 2019 r., co dowodzi, iż skarżący sporządził i wysłał ją jeszcze przed upływem przewidzianego u.d.i.p. terminu na rozpatrzenie jego wniosku przez organ. W ocenie organu, okoliczność, że decyzję wydano i wysłano po dniu doręczenia organowi skargi nie wpływa na ocenę działania organu. Skarga na bezczynność wniesiona została przez skarżącego zdecydowanie przedwcześnie, bowiem jeszcze przed upływem terminu na rozpoznanie złożonego przez niego wniosku. Dodatkowo organ zauważył, że zgodnie z art. 53 § 2b ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Taka czynność ze strony skarżącego nie miała miejsca, co tym bardziej uzasadnia twierdzenie organu o bezzasadności skargi złożonej przez skarżącego.

Ponadto organ odniósł się do merytorycznego uzasadnienia skargi, w którym skarżący wykazywał, iż jego wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie dotyczył informacji przetworzonej. Organ podniósł, iż nie kwestionował, że informacja o udostępnienie której wnioskował skarżący ma charakter informacji publicznej w rozumieniu u.d.i.p. Ustalono iż dokumentacja będąca przedmiotem wniosku skarżącego o dostęp do informacji publicznej liczy globalnie 912 kart.

Udostępnienie więc informacji, o które wnioskuje skarżący, przy takim zakresie i rozmiarze tejże dokumentacji, wymagałoby oddelegowania pracownika/-ów OIL na co najmniej kilka (jak nie kilkanaście) dni w celu zgromadzenia dokumentacji objętej wnioskiem, wykonania kserokopii tejże dokumentacji, następnie pozbawienia jej danych umożliwiających identyfikację poszczególnych osób/podmiotów (jej zanonimizowania), co z kolei wymagałoby uprzedniego zapoznania się z treścią przedmiotowej dokumentacji i w końcu zeskanowania przygotowanej w ten sposób dokumentacji zgodnie z dyspozycją skarżącego złożoną w dniu 31 maja 2019 r. Powyższe czynności przekraczałyby ramy normalnego sposobu korzystania z informacji publicznej przesądzając jednocześnie o przetworzonym charakterze tejże informacji. Sporządzenie informacji publicznej w żądanym przez skarżącego zakresie wymagałoby podjęcia działań organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłóciłyby normalny tok działania adresata wniosku i utrudniłyby wykonywanie przypisanych mu zadań (duży nakład pracy i zaangażowania pracowników OIL, konieczny w celu realizacji wniosku skarżącego, z przyczyn oczywistych nie pozostawałby bez wpływu na bieżącą realizację zadań OIL prowadząc de facto do zakłócenia normalnego toku funkcjonowania OIL. Informacja wytworzona w ten sposób, pomimo że składa się z wielu informacji prostych będących w posiadaniu organu - w ocenie organu - stanowi informację przetworzoną.

Skarżący nie był usatysfakcjonowany uzyskaną od organu odpowiedzią z dnia 30 maja 2019 r., w której wskazane zostały adresy poszczególnych stron internetowych BIP OIL, na których można było uzyskać treść części żądanych przez skarżącego dokumentów. Skarżącemu wyraźnie bowiem chodziło o uzyskanie kserokopii/skanów wnioskowanych dokumentów (z uwzględnieniem podpisów), co z kolei w sposób obiektywny przełożyło się na rozmiar żądanej przez skarżącego informacji. Wskazał, że wniosek będący przedmiotem niniejszego postępowania, nie jest pierwszym wnioskiem złożonym przez skarżącego do organu. Wcześniej skarżący nie spotkał się z decyzją odmowną ze strony organu w tym zakresie, w związku z czym nie można przypisać organowi działań nieobiektywnych, skierowanych na odmowę względem skarżącego. Organ zwyczajnie nie może uwzględnić wniosku skarżącego (co wiązałoby się z dezorganizacją pracy jego biura) w sytuacji, gdy nie zachodzą (nie zostały wykazane przez skarżącego) przesłanki do uwzględnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej, tj. wykazanie szczególnego interesu publicznego. Organ i jego biuro nie zostały powołane w celu udzielania informacji publicznych - nie jest to ich statutowe zadanie. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skarżącego w sposób oczywisty odbyłoby się zatem ze zdecydowaną szkodą dla pracy biura OIL.

Za nieuzasadniony, organ uważa zarzut skarżącego odnośnie nieuprawdopodobnienia przez organ obszernego zakresu wnioskowanej przez skarżącego informacji. W piśmie z dnia 13 czerwca 2019 r. skarżący poinformowany został, iż dokumentacja będąca przedmiotem złożonego wniosku liczy globalnie aż 912 kart. Abstrahując od faktu, iż organ nie ma prawnego obowiązku uprawdopodobniania skarżącemu prawdziwości swoich twierdzeń w tym zakresie (pod informacją tą podpisała się osoba funkcyjna, traktująca powierzone jej zadania z należytą powagą), ilość kart podana we wskazanym wyżej piśmie została dokładnie obliczona przez pracowników biura OIL. Liczba ta została wskazana wyjątkowo precyzyjnie, bez jakichkolwiek zaokrągleń. Organ nie jest natomiast w stanie z przyczyn obiektywnych ustosunkować się do opisanych przez skarżącego w skardze swoich niczym niepopartych przypuszczeń, przekonań i domysłów co do objętości żądanej informacji, której to dokumentacji skarżący nigdy nie widział na oczy, jak również do rzekomego posiadania przez organ owych dokumentów w formie elektronicznej już w dniu skierowania wniosku przez skarżącego, której to okoliczności organ zaprzecza. Organ wskazał, że liczby kart wskazanych przez skarżącego w skardze nie są prawdziwe i dalece odbiegają od rzeczywistej ilości stron dokumentacji, o udostępnienie której wnioskuje skarżący. Nadto organ wskazał, że skarżący nigdy nie cofnął swojego wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentów dostępnych na stronach BIP OIL (o których to była mowa w piśmie OIL w S. z dnia 30 maja 2019 r.). Wręcz przeciwnie, skarżący wyraził wyraźne nieusatysfakcjonowanie uzyskaną w tym zakresie ze strony organu informacją i wniosek jego w tym zakresie został podtrzymany w korespondencji mailowej z dnia 30 maja 2019 r.

Odnosząc się do uwagi skarżącego dotyczącej przewidywanej nieważności decyzji spowodowanej w jego ocenie brakiem podpisów wszystkich osób głosujących za nią, organ wskazał, iż Uchwała Nr (...) Prezydium OKL z dnia (...) r. w sprawie odmowy udostępnienia skarżącemu informacji publicznej została podpisana przez osoby do tego uprawnione, tj. przez Sekretarza ORL i Prezesa ORL, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o samorządzie zawodowym lekarzy. Regulacje przewidujące tryb podpisywania uchwał ORL i Prezydium ORL określone zostały w Regulaminie organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w S. stanowiącym Załącznik nr (...) do uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w S. Nr (...) OZL OIL w S. z dnia (...) r. Dokument ten z kolei został uchwalony w trybie i na zasadach określonych u.i.l. Według organu, nie sposób uznać, ażeby ww. uchwała Prezydium ORL miała jakiekolwiek braki formalne.

Do odpowiedzi na skargę organ dołączył odpis uchwały z dnia (...) r., nr (...) o odmowie udostępnienia informacji publicznej wraz z dowodem jej doręczenia skarżącemu.

W piśmie z dnia 5 sierpnia 2019 r. skarżący podniósł, że Prezydium ORL jest ciałem kolegialnym, zgodnie z informacją zawartą na stronach internetowych w jej skład wchodzi 13 członków. Dlatego niemożliwe jest, aby decyzja administracyjna o odmowie udzielenia informacji publicznej była podjęta jedynie przez dwóch członków Prezydium ORL, których podpisy widnieją na przedmiotowej uchwale.

W piśmie z dnia 30 sierpnia 2019 r. skarżący podniósł, iż zgodnie z jego wiedzą w dniu (...) r. odbyło się jedynie posiedzenie Prezydium ORL, a nie posiedzenie pełnego składu ORL. Biorąc pod uwagę brak regulacji dotyczących podejmowania uchwał ORL w drodze korespondencyjnej, skarżący wyraził wątpliwość co do prawidłowości udzielonego pełnomocnictwa. Skarżący oświadczył, że dostarczono jedynie fragment protokołu posiedzenia Prezydium ORL z dnia (...) r. dotyczący jedynie podjęcia uchwały nr (...) Prezydium ORL.

W kolejnym piśmie, tj. z dnia 17 września 2019 r. skarżący oświadczył, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. otrzymał od organu listę obecności i wyciąg z protokołu posiedzenia Prezydium ORL, w którym zawarto wynik głosowania na uchwałą organu z dnia (...) r.

Organ, reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym w piśmie z dnia 30 września 2019 r. ustosunkował się do ww. pism skarżącego. Nie zgodził się ze stanowiskiem, że uchwała z dnia (...) r. obarczona jest wadą z uwagi na rzekome niepodpisanie jej przez wszystkich członków Prezydium ORL biorących udział w podjęciu rozstrzygnięcia. Wyjaśnił, że właściwy organ administracji publicznej obowiązany jest do doręczenia stronie "z urzędu" (a nie na jej wniosek), nie "oryginału decyzji", lecz jej uwierzytelnionego odpisu "oryginału decyzji" (mającego walor jej duplikatu). Wskazał, że pismem z dnia 22 sierpnia 2019 r. doręczono skarżącemu, jako załączniki do tego pisma, wyciąg z protokołu posiedzenia Prezydium ORL odbytego w dniu (...) r. oraz stanowiącą załącznik do tego protokołu listę obecności zawierającą podpisy członków organu obecnych w tym dniu na posiedzeniu oraz projekt uchwały nr (...) w sprawie odmowy udostępnienia skarżącemu informacji publicznej. Dokumenty te stanowią wiarygodne poświadczenie, kto podejmował akt woli w charakterze organu kolegialnego. Dlatego organ stanął na stanowisku, że podpisanie tekstu przedmiotowej uchwały przez Prezesa ORL i Sekretarza ORL jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Odnośnie wątpliwości skarżącego dotyczących okoliczności udzielenia przez organ pełnomocnictwa radcy prawnemu, organ wskazał, że w dniu (...) r. odbyło się zarówno posiedzenie Prezydium ORL, jak również nadzwyczajne posiedzenie ORL, w trakcie którego podjęta została uchwała nr (...) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego radcy prawnemu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017) w zw. z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. kontrola sądowoadministracyjna obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a.

W przedmiotowej sprawie, przeprowadzona kontrola w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 pkt 4 p.p.s.a., według wskazanego kryterium legalności, doprowadziła Sąd do stwierdzenia, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Dodać należy, że zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (z zastrzeżeniem art. 57a p.p.s.a.).

Przedmiot sprawy objętej skargą dotyczy bezczynności organu w rozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia 16 maja 2019 r., uzupełnionego pismami z dnia 30 i 31 maja 2019 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) dalej: "u.d.i.p.".

Na gruncie ww. ustawy stan bezczynności może mieć miejsce w przypadku podmiotu, który będąc właściwym w sprawie i zobowiązanym do zareagowania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w sposób przewidziany u.d.i.p., wbrew przepisom prawa ani nie udostępnia w nakazanym terminie w drodze czynności materialno-technicznej żądanej informacji, ani też nie podejmuje innego działania mającego na celu rozpoznanie wniosku np. poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.) o odmowie udostępnienia informacji publicznej (z uwagi na ograniczenia z art. 5 u.d.i.p. lub - w przypadku informacji przetworzonej - ze względu na brak szczególnie istotnego interesu publicznego), bądź o umorzeniu postępowania (w przypadku określonym w art. 14 u.d.i.p.).

Odnotować przy tym należy, że wbrew wywodom organu zawartym w odpowiedzi na skargę, skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, co jest ugruntowane w orzecznictwie, nie wymaga poprzedzenia jej środkiem zaskarżenia wskazanym w art. 52 § 2 p.p.s.a.

Kontrola sprawy wymaga ustalenia, czy w sprawie mamy do czynienia z podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a nadto czy przedmiot żądania mieści się w pojęciu informacji publicznej, do której odsyła u.d.i.p.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 2 u.d.i.p., obowiązane do udostępniania informacji publicznej są organy samorządu zawodowego, gdyż należą do grupy innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965 z późn. zm.), dalej: "u.i.l." członkowie izb lekarskich stanowią samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarskiego posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby lekarskie (OIL), Wojskowa Izba Lekarska i Naczelna Izba Lekarska (art. 3 ust. 1 i 2 u.i.l.), które działają przez organy określone w ustawie. Jak wynika z art. 21 u.i.l., organami okręgowej izby lekarskiej są: okręgowy zjazd lekarzy, okręgowa rada lekarska, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd lekarski oraz okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Tak więc Okręgowa Rada Lekarska Okręgowej Izby Lekarskiej (dalej w skrócie: "ORL") jest bez wątpienia organem samorządu zawodowego zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, w zakresie w jakim tego rodzaju informacją dysponuje.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, która podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Zestawienie informacji, które ustawa u.d.i.p., w ramach katalogu otwartego, uznaje za informację publiczną, określony został w art. 6 tej ustawy, zalicza się do niej informację o organizacji, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c u.d.i.p.), zasad ich funkcjonowania (art. 6 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p.), a także informacje o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze u.d.i.p.).

W ocenie Sądu, w zakresie w jakim organ samorządu zawodowego dysponuje danymi i dokumentami odnoszącymi się do: zasad i organizacji wyboru delegatów na zjazd samorządu lekarskiego, utworzenia rejonów wyborczych, sporządzania imiennych list członków rejonów wyborczych, ustalenia ostatecznej listy członków rejonów wyborczych, określenia liczby mandatów w rejonie wyborczym oraz wniosku o ustalenie liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy, ustalania trybu i terminu regulaminu zgłaszania kandydatów przez członków rejonu wyborczego, zamknięcia listy kandydatów rejonie wyborczym, ustalenia terminów, miejsca i okresu głosowania w rejonach wyborczych, opiniowania protestów członków rejonu wyborczego przeciwko ważności wyborów, wyników wyborów w rejonach wyborczych, potwierdzenia wyników wyborów w rejonach wyborczych, dokonania wyboru Prezydium OKW, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 6 u.d.i.p., będącą informacją o działalności samorządu zawodowego.

Skarżący podnosił, że organ nie udzielił mu informacji stanowiących przedmiot wniosku z dnia 16 maja 2019 r. (uzupełnionego pismami z dnia 30 i 31 maja 2019 r.), zgodnie z żądanym zakresem lub nie wydał decyzji odmownej, w związku z tym skarżący zarzuca organowi bezczynność i naruszenie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 u.d.i.p.

Analiza dokumentacji zebranej w niniejszej sprawie, doprowadziła Sąd do wniosku, że stan bezczynności zarzucany skargą nie potwierdził się. Udostępnienie informacji, która jest informacją publiczną zasadniczo powinno nastąpić w terminie 14 dni począwszy od dnia złożenia wniosku, jak stanowi o tym art. 13 ust. 1 u.d.i.p. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 ustawy).

Jak wynika z art. 9 ust. 2 u.d.i.p., podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej, przez zastosowanie systemu Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), tworzą własne strony BIP, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.

Podmiot do którego wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej, obowiązany jest ustalić, czy przedmiot wniosku rzeczywiście dotyczy informacji publicznej, a jeśli tak to o jakim charakterze (informacje proste czy przetworzone), czy informacje te znajdują się w posiadaniu zobowiązanego podmiotu, czy zostały już udostępnione w systemie BIP, czy podmiot zobowiązany posiada środki techniczne umożliwiające udostępnienie informacji w sposób wskazany przez wnioskodawcę oraz czy udostępnienie żądanych informacji nie podlega ograniczeniu ze względu na tajemnice prawnie chronione.

Skarżący we wniosku z dnia 16 maja 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej w zestawieniu składającym się z 11 punktów domagał się od ORL szeregu dokumentów dotyczących działań Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w S. (dalej: "OKW") w postaci uchwał i protokołów posiedzeń składających się na procedurę wyborów do organu samorządu lekarskiego. Na wezwanie organu z dnia 30 maja 2019 r. do sprecyzowania ww. wniosku skarżący w pismach z dnia 30 i 31 maja 2019 r. wskazał, że żądany zakres informacji publicznej dotyczy uchwał i protokołów posiedzeń OKW lub Prezydium OKW VII kadencji.

Należy zaznaczyć, że w piśmie z dnia 30 maja 2019 r. organ poinformował skarżącego, że uchwały OKW wskazane w pkt 4, 5 i 7 wniosku z dnia 16 maja 2019 r. zostały opublikowane na stronie BIP Okręgowej Izby Lekarskiej oraz wskazał miejsce ich opublikowania (linki), co zwalniałoby organ od obowiązku udostępnienia skarżącemu we wskazanym zakresie żądanej informacji. Udostępnienie informacji publicznej w BIP ma charakter generalny i nie wymaga wniosku żadnego podmiotu. Następuje ono ex lege, w wyniku realizacji obowiązku określonego w art. 8 ust. 3 u.d.i.p.

Jednakże skarżący doprecyzowując wniosek podniósł, że wskazane przez organ linki (odnośniki opublikowania żądanych dokumentów w BIP) nie dotyczą kopii dokumentów a jedynie ich treści. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ud.i.p., tryb wnioskowy przewidziany jest dla informacji publicznych, które nie zostały zamieszczone w BIP-ie. W takiej sytuacji, zdaniem Sądu, organ prawidłowo uznał, że w pełnym zakresie wniosek skarżącego o udostępnienie informacji publicznej dotyczy przedstawienia mu kopii dokumentów w trybie wnioskowym.

W sytuacji, gdy podmiot żądanych informacji nie posiada, winien o tym fakcie powiadomić wnioskodawcę pisemnie, wskazując - jeśli posiada taką wiedzę - gdzie zainteresowany żądane informacje może uzyskać. Odnosząc powyższe do pkt 1 wniosku skarżącego z dnia 16 maja 2019 r., ORL poinformowała skarżącego w piśmie z dnia 30 maja 2019 r. (także w uzasadnieniu uchwały z dnia (...) r., nr (...)), że nie dysponuje dokumentem w postaci uchwały OKW informującej o zasadach i organizacji wyborów delegatów na zjazd, a co za tym idzie również protokołem posiedzenia OKW. Oznacza to, że organ w tym zakresie nie pozostawał bezczynny na wniosek skarżącego.

W sprawie należy uwzględnić podnoszony przez organ charakter żądanej przez skarżącego informacji publicznej, jako informacji przetworzonej. W następstwie sprecyzowania przez skarżącego wniosku o udostępnienie informacji publicznej organ poddał weryfikacji zakres żądanej informacji. Ustalił, że dokumentacja będąca przedmiotem złożonego wniosku liczy łącznie 912 kart, a zdecydowana jej część wymagałaby anonimizacji.

W tej sytuacji organ uznał, że uzyskanie przez skarżącego informacji publicznej było możliwe po wykazaniu powodów, dla których spełnienie jego żądania udzielenia informacji publicznej (przetworzonej) ma szczególnie istotne znaczenie dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.). Skarżący pomimo skutecznego wezwania przez organ pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. (doręczonego skarżącemu w dniu 17 czerwca 2019 r.) nie udzielił na nie jakiejkolwiek odpowiedzi.

Stosownie do art. 16 ust. 1 u.d.i.p., organ wydaje decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej w związku z niespełnieniem przez stronę wymogu wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Skarżący w skardze podniósł, że organ w żaden sposób nie uwiarygodnił twierdzenia o ilości żądanych informacji przekraczającej 900 kart. Według skarżącego, ilość tych kart wynosi poniżej 300 stron (wg tabeli umieszczonej w uzasadnieniu skargi, przybliżona ich ilość wynosi 250 stron). W ocenie Sądu, ww. zarzut nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem przedmiot niniejszej sprawy dotyczy bezczynności organu, a więc braku jego działania w przedstawionym wyżej rozumieniu działania organu. Zarzuty skarżącego w powołanej mierze dotyczą w istocie trafności przyjętych przez organ ustaleń skutkujących uznaniem wnioskowanej informacji za informację przetworzoną. Zarzuty te mogą być podnoszone w drodze kwestionowania decyzji odmownej przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, która została w sprawie wydana.

Zatem zarzut skarżącego, że organ nie udostępnił wnioskodawcy wszystkich żądanych informacji, ani nie wydał decyzji odmownej, nie wskazał również na inną przyczynę odmowy udzielenia publicznej, ani nie wskazał możliwego sposobu i formy udostępnienia informacji, nie zasługuje na uwzględnienie.

Wobec ustalenia charakteru żądanej informacji publicznej, jako przetworzonej organ zasadnie uznał, że jej udostępnienie było możliwe po wykazaniu przez skarżącego przesłanki z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., co stanowiło przedmiot skierowanego do skarżącego wezwania organu z dnia 13 czerwca 2019 r. Organ dopełnił zatem, obowiązku odpowiedniej reakcji na ten wniosek wydając decyzję (uchwałę) z dnia (...) r., nr (...) odmawiającą skarżącemu udostępnienia informacji publicznej, co miało miejsce w terminie otwartym dla organu do dokonania tej czynności, skoro organ w piśmie z dnia 15 lipca 2019 r. poinformował skarżącego (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.), że wniosek skarżącego zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Prezydium ORL. Nie znajdują przy tym uwzględnienie zarzuty skarżącego mające podważać skuteczność podjęcia ww. decyzji, z uwagi na brak na niej podpisów wszystkich członków Prezydium, które jest organem kolegialnym, bowiem decyzję podpisał Prezes ORL oraz Sekretarz ORL. Sąd nie podziela poglądu skarżącego w tym zakresie. Z treści samej decyzji wynika, że została podjęta przez skład Prezydium w ilości 12 członków, a nie jedynie przez 2 członków. Kwestie dotyczące skuteczności upoważnienia Prezydium do działania w imieniu ORL w sprawie wydania ww. decyzji w zakresie objętym u.d.i.p., czy możliwość jej podpisania przez Prezesa i Sekretarza ORL wykraczają poza granice sprawy skargi na bezczynność organu (art. 134 § 1 p.p.s.a.).

Na marginesie jedynie należy zauważyć, iż sam skarżący w piśmie z dnia 30 sierpnia 2019 r. poinformował Sąd, że otrzymał od organu listę obecności i wyciąg z protokołu posiedzenia, w którym zawarto wynik głosowania nad uchwałą nr (...) z dnia (...) r. Na skuteczność podjęcia ww. uchwały wskazuje pismo pełnomocnika organu z dnia 30 września 2019 r.

W decyzji odmownej, podjętej ze względu na kolektywność organu, w formie uchwały, organ zawarł informację, o tym, którymi konkretnie uchwałami i protokołami OKW lub Prezydium OKW żądanymi przez skarżącego wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej organ dysponuje, a których nie posiada, co oznacza, że organ nie zaniechał udzielenia pełnej odpowiedzi na żądane przez skarżącego informacje.

Nie budzi też wątpliwości skuteczność udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do działania w postępowaniu sądowym w imieniu organu, udzielone uchwałą ORL z dnia (...) r., nr (...)

Podsumowując, Sąd uznał, że nie ma podstaw do przychylenia się do stanowiska skargi, że w niniejszej sprawie organ pozostawał w bezczynności w rozpatrzeniu wniosku skarżącego z dnia 16 maja 2019 r. Skarga okazała się tym samym niezasadna. Nie oznacza to jednakże zasadności żądania organu o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania sądowego. W postępowaniu przed sądem administracyjnym I instancji nie jest możliwe zasądzenie zwrotu kosztów postępowania na rzecz organu, niezależnie od wyniku sprawy. Art. 200 p.p.s.a. zapewnia wyłącznie wnoszącemu skargę możliwość uzyskania od organu - w razie uwzględnienia skargi - zwrotu kosztów postępowania.

Z tych względów, Sąd działając na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł o oddaleniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.