Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1788106

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 16 lipca 2015 r.
II SAB/Sz 68/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Gebel, Marzena Iwankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 lipca 2015 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia A. na bezczynność Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie S. wnioskiem z dnia 18 lutego 2015 r. przesłanym drogą elektroniczną na adres (...) zwróciło się do Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w K. o udostępnienie informacji publicznej o terminach i miejscach posiedzeń Okręgowego Sądu Lekarskiego w bieżącym roku kalendarzowym.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w K., Stowarzyszenie S. wniosło o zobowiązanie organu do rozpoznania wniosku oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych.

Stowarzyszenie zarzuciło organowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez nieudzielenie informacji na wniosek z dnia 18 lutego 2015 r.

Skarżące Stowarzyszenie wskazało, że Okręgowy Sąd Lekarski jest obowiązany do udostępniania informacji publicznej. Postępowanie dyscyplinarne jest formą postępowania karnego, w szerokim znaczeniu, a kara dyscyplinarna stanowi rodzaj przymusu państwowego. Przyznanie organom samorządu, kompetencji do prowadzenia postępowania i wymierzania środków powyższego rodzaju jest równoznaczne z przekazaniem wykonywania fragmentu funkcji władzy publicznej. Przynależność osób wykonujących dany zawód do samorządu i związane z tym poddanie się kompetencji organów dyscyplinarnych jest obowiązkowe. Tym samym organy dyscyplinarne wykonują zastrzeżone dla władzy publicznej kompetencje nadzoru nad prawidłowością wykonywania zawodu i mają możliwość pozbawienia prawa jego wykonywania przez osoby działające wbrew prawu lub zasadom etyki. Zdaniem strony skarżącej, powyższe okoliczności przesądzają o zaliczeniu informacji dotyczących postępowań dyscyplinarnych w zawodach zaufania publicznego do informacji publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Okręgowy Sąd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w K. wniósł o jej oddalenie. Organ wskazał, że pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. udzielił skarżącemu pełnej informacji podając, że na dzień udzielenia informacji, w bieżącym roku kalendarzowym wyznaczonych było (...) posiedzeń jawnych przez Okręgowy Sąd Lekarski w terminach: (...). Jednocześnie poinformowano wnioskodawcę, że Okręgowy Sąd Lekarski w K. posiedzenia jawne wyznacza na bieżąco w zależności od napływu spraw. W związku z tym nie jest możliwe podanie terminów posiedzeń Sądów w przyszłym okresie. Wszystkie posiedzenia jawne, o których mowa odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w (...).

Organ wyjaśnił, że odpowiedzi udzielono dopiero po otrzymaniu skargi, ponieważ, skarżący swój wniosek przesłał wiadomością elektroniczną na adres pracownika Okręgowej Izby Lekarskiej, a nie na adres mailowy adresata wniosku, tj. (...) który jest oficjalnym adresem Okręgowej Izby Lekarskiej w K. Spowodowało to, iż udzielenie spóźnionej odpowiedzi stało się przez stronę usprawiedliwione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), kontrola sądowa zaskarżonych aktów administracyjnych, czynności oraz bezczynności organów sprawowana jest w oparciu o kryterium zgodności z prawem. Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd rozstrzygając w granicach danej sprawy, nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w skardze podstawą prawną.

W rozpatrywanej sprawie skarżące Stowarzyszenie zarzuca Okręgowemu Sądowi Lekarskiemu Okręgowej Izby Lekarskiej bezczynność w przedmiocie rozpoznania jego wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej o terminach i miejscach posiedzeń tego sądu w bieżącym roku kalendarzowym.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Informacją publiczną jest każda informacja dotycząca sfery faktów i danych, wykonywana lub odnosząca się do władz publicznych, a także odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej. Informacją publiczną jest zatem, w świetle przepisów art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy, każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy. Realizacja tego prawa spoczywa na podmiotach wymienionych w art. 4 ustawy, tj. na organach władzy publicznej oraz innych podmiotach wykonujących zadania publiczne.

Podmiot do którego został złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, powinien udostępnić tę informację w formie czynności materialnotechnicznej (art. 10 ustawy), albo odmówić jej udostępnienia decyzją (art. 16 ust. 1 ustawy). Możliwe jest również umorzenie postępowania poprzez wydanie decyzji w myśl art. 16 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 ustawy. Pozostawanie w bezczynności przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, oznacza niepodjęcie przez ten podmiot, we wskazanym w art. 13 ww. ustawy terminie, stosownych czynności, tj. nieudostępnienie informacji, ani niewydanie decyzji o odmowie jej udzielenia (por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I OSK 601/05, LEX nr 236545).

Wniosek skarżącego Stowarzyszenia niewątpliwie dotyczy informacji o sprawach publicznych, jednakże nie można uznać, iż został on skutecznie skierowany do podmiotu zobowiązanego do jej udzielenia. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lutego 2015 r. skarżący wysłał na adres poczty elektronicznej (...). W odpowiedzi na skargę, organ wyjaśniając przyczynę zwłoki w udostępnieniu żądanej informacji skarżącemu Stowarzyszeniu wskazał, że wniosek ten został skierowany na adres mailowy pracownika Okręgowej Izby Lekarskiej w K., a nie na adres mailowy adresata wniosku tj. (...) który jest oficjalnym adresem Okręgowej Izby Lekarskiej w K.

Wskazać należy, iż stosownie do art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 651) okręgowy sąd lekarski jest organem izby lekarskiej. Natomiast stosownie do art. 34 tej ustawy, obsługę organizacyjno-administracyjną, finansową i prawną organów okręgowej izby lekarskiej zapewnia biuro okręgowej izby lekarskiej. Informacja o właściwych do kontaktu adresach mailowych, podanych przez organ w odpowiedzi na skargę widnieje również na stronie internetowej http:(...)

Mając na uwadze powyższe, niezależnie od tego, iż organ udzielił skarżącemu Stowarzyszeniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. stwierdzić trzeba, że skoro wniosek o udostępnienie informacji publicznej został wysłany na niewłaściwy adres poczty elektronicznej - a więc nie bezpośrednio do podmiotu zobowiązanego, nie było potrzeby przeprowadzenia rozważań w zakresie terminowości rozpatrzenia wniosku (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt. II SAB/Ke 31/13). Ustalenie bowiem, że wniosek o udzielenie informacji publicznej nie został nadany (czy to drogą pocztową czy drogą elektroniczną) do właściwego organu, czyni zbędnym sądową kontrolę bezczynności organu zarzucanej wniesioną skargą.

Z tych powodów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na zasadzie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.