Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814198

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
II SAB/Sz 50/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sędziowie WSA: Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Maria Mysiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi K. P. na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. (złożonym w siedzibie organu w dniu (...) r.) K. P. zwrócił się Prezydenta Miasta S. udostępnienie informacji publicznej przez wskazanie na jakich stanowiskach urzędniczych i pomocniczych, z wyszczególnieniem okresów sprawowania poszczególnych stanowisk, zatrudnione były w roku (...) w Urzędzie Stanu Cywilnego następujące osoby: J. M., M. P., A.P., A. G. Wnioskodawca wyjaśnił, że osoby te brały udział w postępowaniu prowadzonym w dniach (...) r. o odtworzenie treści aktu małżeństwa nr (...) oraz w czynnościach urzędowych związanych z wydaniem w dniu (...) r. skróconego odpisu aktu urodzenia B. P. oraz poświadczały zgodność tego odpisu z treścią aktu urodzenia nr (...).

W odpowiedzi z dnia (...) r. Prezydent Miasta S. poinformował wnioskodawcę, że nie potwierdza faktu zatrudnienia M. P. ani J. M. w roku (...), ani w (...) w Urzędzie Stanu Cywilnego. Natomiast udostępnienie informacji dotyczącej A.P. i A. G. nastąpi w terminie do dnia (...) r.

W dniu (...) r. wnioskodawca uzupełnił wniosek o udostępnienie informacji publicznej wnosząc o podanie, czy M. P. oraz J. M. w roku (...) były zatrudnione w jakimkolwiek wydziale, biurze czy jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta S., a jeśli tak to na jakim stanowisku urzędniczym bądź pomocniczym, z wyszczególnieniem okresów zajmowania tych stanowisk. Wnioskodawca wyjaśnił, że osoby te wytworzyły dokumenty włączone do akt zbiorowych prowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w S. dla aktu małżeństwa nr (...) E. i W. P. jako dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego w rozumieniu § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

Pismem z dnia (...) r. Prezydent Miasta S. poinformował K. P., że A. P. była zatrudniona jako osoba pełniąca funkcję publiczną od (...) r. na stanowisku (...) w Urzędzie Stanu Cywilnego. Natomiast historia zatrudnienia osób wymienionych we wniosku stanowi informację ad personam nie będącą informacją publiczną. Organ wyjaśnił, że aktualne dane dotyczące zatrudnienia osób wskazanych we wniosku a także pełnionych przez nie funkcji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta S. w odniesieniu do A. P. i A. G. Dwie pozostałe osoby nie są obecnie zatrudnione w Urzędzie Miasta S.

W dniu (...) r. K. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na bezczynność Prezydenta Miasta S. dotyczącą wniosku z dnia (...) r. uzupełnionego pismem z dnia (...) r. o udostępnienie informacji publicznej, żądając zobowiązania organu do udzielenia jednoznacznej informacji:

1)

czy A. P. w (...) r. była zatrudniona w Urzędzie Stanu Cywilnego w S., a jeśli tak to na jakim stanowisku urzędniczym lub pomocniczym, z wyszczególnieniem okresów zajmowania poszczególnych stanowisk;

2)

czy A.G. w (...) r. była zatrudniona w Urzędzie Stanu Cywilnego w S., a jeśli tak to na jakim stanowisku urzędniczym lub pomocniczym, z wyszczególnieniem okresów zajmowania poszczególnych stanowisk;

3)

czy M. P. była zatrudniona w (...) r. w którymkolwiek wydziale, biurze, czy innej jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta S., poza Urzędem Stanu Cywilnego, a jeśli tak to gdzie i na jakim stanowisku urzędniczym bądź pomocniczym z wyszczególnieniem okresów zajmowania poszczególnych stanowisk;

4)

czy J. M. była zatrudniona w (...) r. w którymkolwiek wydziale, biurze, czy innej jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta S., poza Urzędem Stanu Cywilnego, a jeśli tak to gdzie i na jakim stanowisku urzędniczym bądź pomocniczym z wyszczególnieniem okresów zajmowania poszczególnych stanowisk.

W uzasadnieniu skargi K. P. wskazał, że wyjaśnił organowi powody dla których domagał się udostępnienia informacji publicznej dotyczącej przebiegu zatrudnienia ww. osób. Każda z tych osób podejmowała w (...) r. czynności związane z wytworzeniem dokumentów poświadczających stan cywilny ojca skarżącego W. P., domniemanej przyrodniej siostry skarżącego B. P. oraz matki B. P. - E. P. O roli osób objętych wnioskiem pełniących funkcję publiczną świadczy imię i nazwisko każdej z tych osób widniejące na pieczęciach umieszczonych na dokumentach urzędowych poświadczających stan cywilny, mianowicie:

1)

imię i nazwisko A. P. z dopiskiem "inspektor" widnieje na pieczęci odbitej na decyzji z dnia (...) r. znak (...) odtwarzającej akt małżeństwa W. P i E. P. sporządzony w (...) r. w W.,

2)

imię i nazwisko A.G. widnieje na pieczęci "Z up. Kierownika USC A.G. PRACOWNIK II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych", odbitej na odpisie skróconym aktu urodzenia nr (...) B. P. z dnia (...) r., złożonym przez B. B. w sprawie jej wniosku o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po W. P. toczącej się przed Sądem Rejonowym w S. o sygn. II (...),

3)

imię i nazwisko M. P. widnieje na pieczęci "PRACOWNIK I STOPNIA wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych M. P. " odbitej na wniosku E. P. z dnia (...) r. o odtworzenie aktu małżeństwa W. P. i E. P. sporządzonego w (...) r. w W.,

4)

imię i nazwisko J. M. widnieje na pieczęci "(...) J. M. " pod notatką służbową z dnia (...) r. sporządzoną na potrzeby postępowania o odtworzenie ww. aktu małżeństwa.

Świadczy to o tym, że osoby te pełniły funkcje publiczne ponieważ sygnowały wytworzone przez siebie dokumenty na terenie Urzędu Miasta S. Osoby pełniące funkcje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej to osoby sprawujące funkcje i stanowiska związane z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub co najmniej przygotowujące decyzje dotyczące innych podmiotów. Funkcji publicznej nie pełnią natomiast osoby zajmujące stanowiska mające charakter usługowy lub techniczny. Organ tylko częściowo udostępnił skarżącemu informację publiczną objętą wnioskiem, nie udostępnił jednak okresów zatrudnienia osób wymienionych na wskazanych w skardze dokumentach urzędowych, pozostaje więc w bezczynności, co narusza art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Prezydent Miasta S. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Odnosząc się do zarzutów skargi wyjaśnił, że po otrzymaniu wniosku udzielił żądanej informacji w zakresie w jakim uznał, że jest ona informacją publiczną. Informacją publiczna jest informacja o organach władzy publicznej i osobach pełniących w nich funkcje i ich kompetencjach. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie definiuje pojęcia "funkcjonariusze publiczni". Została ona zawarta w ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (Dz. U. Nr 34, poz. 173), zgodnie z którą funkcjonariusz publiczny to osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osoba wykonująca w urzędzie organu administracji publicznej prace w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorąca udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ (art. 2 ust. 1 pkt 1). Kodeks Karny w art. 115 § 13 pkt 4 definiuje funkcjonariusza publicznego jako osobę będącą pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba, że pełni wyłącznie czynności usługowe. W oparciu o dane zawarte we wniosku Prezydent Miasta S. przeanalizował czynności jakie były powierzone wymienionym w nim osobom i uznał, że wykonywały one czynności, które miały charakter usługowy lub techniczny, zatem informacja o tych osobach nie jest informacją o osobach sprawujących funkcje publiczne. Osobą sprawującą funkcję publiczną w okresie objętym wnioskiem była wyłącznie A. P., dlatego informacja dotycząca zajmowanego stanowiska i okresu zatrudnienia tej osoby została udostępniona. Pozostałe osoby natomiast nie pełniły funkcji publicznej, dlatego informacja dotycząca okresów zatrudnienia tych osób nie została udostępniona. Kierownik urzędu stanu cywilnego jako organ administracji publicznej na podstawie art. 268a k.p.a. jest uprawniony do upoważnienia innych pracowników USC do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie. Kierownik USC udziela pracownikom dwojakiego rodzaju upoważnień:

1)

do wykonywania czynności dotyczących rejestracji stanu cywilnego i wydawania w oparciu procedurę administracyjną decyzji i postanowień określonych w ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,

2)

do wydawania odpisów skróconych, zupełnych i zaświadczeń o których mowa w art. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jako czynności nie wpływających na zmianę stanu cywilnego i mających charakter czynności materialno-technicznych.

Organ, nie mogąc badać interesu wnioskodawcy i celu w jakim udostępnienie informacji miałoby nastąpić, dokonał analizy ww. zakresu informacji jedynie w oparciu o złożony wniosek, bowiem wnioskodawca nie dołączył materiałów podpisanych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin, co utrudniało ocenę, czy żądana informacja jest informacja publiczną. Po dokonaniu analizy kopii pism dołączonych do skargi organ uznał, że tylko A. P. występowała w sprawie w charakterze funkcjonariusza publicznego, bowiem jako jedyna posiadała upoważnienie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych. M. P. stwierdziła jedynie wiarygodność podpisu wnioskodawcy, czego nie można zaliczyć do występowania w imieniu organu, a zatem nie można mówić w jej przypadku o pełnieniu funkcji publicznej. A.G. wydała odpis skrócony aktu urodzenia B. I.P. w dniu (...) r. opatrując odpis pieczęcią "Z up. Kierownika USC". Jak wskazano wyżej, działanie pracowników USC w zakresie wydawania skróconych odpisów aktów stanu cywilnego ma charakter czynności materialno-technicznej i nie wpływa na zmianę stanu cywilnego. Jedynie A. P. zatrudniona na stanowisku inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego podpisała w dniu (...) r. decyzję działając z upoważnienia Kierownika USC, co świadczy o tym, że działała w charakterze organu administracji publicznej, sprawując funkcję publiczną. Pozostałe osoby nie sprawowały funkcji publicznej, zatem informacja ich dotycząca nie jest informacją publiczną. Do odpowiedzi na skargę organ dołączył informację o okresach zatrudnienia i stanowiskach zajmowanych przez A. P. od (...) r. oraz odpisy udzielonych jej przez Kierownika USC upoważnień.

Na rozprawie w dniu (...) r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, że cofa skargę na bezczynność w zakresie dotyczącym A. P., bowiem informację tę otrzymał wraz z odpowiedzią na skargę i w tym zakresie cofa skargę, a w pozostałym zakresie skargę podtrzymuje.

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Sz 103/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w S., rozpatrując skargę K. P. na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, orzekł następująco:

1.

zobowiązał Prezydenta Miasta S. do rozpatrzenia wniosku K. P. z dnia r. w zakresie udzielenia informacji o osobie wskazanej w ostatniej pozycji listy nazwisk wymienionej w punkcie 2 wniosku,

2.

umorzył postępowanie w zakresie udzielenia informacji o osobie wskazanej jako trzecia w kolejności w punkcie 2 wniosku,

3.

oddalił skargę w pozostałym zakresie,

4.

stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,

5.

zasądził od Prezydenta Miasta S. na rzecz skarżącego K. P. kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu Sad wskazał, między innymi, że z akt sprawy wynika, iż J. M. sporządziła notatkę służbową w (...) r. dotyczącą figurowania aktu małżeństwa i urodzenia określonych osób w kartotece aktów stanu cywilnego w Ł. Natomiast M. P. potwierdziła wiarygodność podpisu na wniosku o odtworzenie treści aktu małżeństwa. W ocenie Sądu świadczy to o tym, że osoby te wykonywały w Urzędzie Stanu Cywilnego w istocie czynności pomocnicze, usługowe, nie związane bezpośrednio z wykonywaniem zadań publicznych organu. Dlatego poinformowanie wnioskodawcy, że informacja której żąda o tych osobach nie jest informacją publiczną, było prawidłowe. Z tej przyczyny Sąd oddalił skargę w tej części.

K. P. zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargą kasacyjną wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Sz 103/13, w części oddalającej skargę na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, tj. w pkt III.

Rozpoznając wniesioną skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 773/14 uchylił zaskarżony wyrok w punkcie III i w tym zakresie sprawę przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w S. do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu NSA wskazał, że obowiązkiem Sądu pierwszej instancji była kontrola rezultatów postępowania wyjaśniającego oraz zebranie wszelkich dowodów koniecznych dla oceny, czy żądana informacja, w odniesieniu do J. M. i M. P. ma charakter informacji publicznej. Ograniczenie się do dowodu z notatki służbowej sporządzonej przez J. M. oraz dowodu z wniosku o odtworzenie aktu małżeństwa, na którym to wniosku M. P. potwierdziła wiarygodność podpisu, stanowiło naruszenie art. 133 § 1 p.p.s.a. Warunkiem koniecznym jest ustalenie, na podstawie materiału dowodowego, podstawy zawiązania się stosunku pracy J. M. i M. P. oraz zakresu ich obowiązków (por. pkt 5.3.2 in fine uzasadnienia prawnego wyroku TK z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05, OTK-A 2006/3/30; pkt 10.2 uzasadnienia prawnego wyroku TK z dnia 12 maja 2008 r., sygn. akt SK 43/05, OTK-A 2008/4/57). Następnie należy dokonać kwalifikacji prawnej stanowisk zajmowanych przez te pracownice, z punktu widzenia art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej, pamiętając, że katalog zawarty w art. 6 ust. 1 tej ustawy nie ma, w zakresie definiowania pojęcia informacji publicznej, charakteru wyliczenia zamkniętego. Na rozprawie Sąd pierwszej instancji uzyskał od pełnomocnika organu oświadczenie o tym, że "M. P. była zatrudniona na zasadzie prac interwencyjnych i wykonywała jedynie czynności pomocnicze". Brak precyzji tego oświadczenia powoduje, że nie może ono zastąpić dowodów i ustaleń, o których mowa wyżej. To samo odnieść można do oświadczenia dotyczącego J. M. Nadto do oświadczeń tych Sąd pierwszej instancji nie odniósł się w rozważaniach, poprzestając, jak wskazano wyżej, na opisanych wyżej: notatce służbowej i wniosku o odtworzenie aktu małżeństwa.

Rozpoznając ponownie sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny

Uzasadnienie prawne

w S. zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawie skarg na akty administracyjne lub czynności z zakresu administracji publicznej, enumeratywnie wymienione w art. 3 § 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", jak również na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a art. 3 § 2 p.p.s.a., gdy organ w ustalonym w przepisach prawa terminie, liczonym od dnia wszczęcia postępowania w sprawie, nie wydał decyzji administracyjnej lub postanowienia, bądź innego aktu albo nie podjął innej czynności z zakresu administracji publicznej.

Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma fakt, że rozpoznawana sprawa została przekazana do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w S. mocą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 773/14, wydanego na skutek skargi kasacyjnej K. P. od pkt III wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. W punkcie tym Sąd oddalił skargę na bezczynność Prezydenta Miasta S. w zakresie udzielenia informacji publicznej dotyczących przebiegu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w S. J. M. i M. P., wskazując, że żądana informacja nie dotyczy funkcjonariuszy publicznych, a zatem nie stanowi informacji publicznej. Oznacza to, że Sąd rozpozna ponowienie sprawę tylko w zakresie zaskarżonym skargą kasacyjną i w związku z tym przekazanym przez NSA.

W wyroku NSA z 18 lutego 2015 r. stwierdzono, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. nie dokonał wyczerpującego zebrania materiału dowodowego obrazującego podstawę zawiązania się stosunku pracy J. M. i M. P. oraz zakresu ich obowiązków, co dopiero może stanowić podstawę do kwalifikacji prawnej stanowisk zajmowanych przez te pracownice, z punktu widzenia art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) - dalej "ustawa".

W związku z powyższym Sąd uzupełnił akta sprawy o dokumenty potwierdzające formę zatrudnienia w Urzędzie Stanu Cywilnego w S. oraz zakres czynności dot. J. M. oraz M. P.

Z nadesłanych dokumentów wynika, że ww. osoby w roku (...) były zatrudnione w Urzędzie Miejskim w S. w Biurze Obsługi Interesantów, natomiast w roku (...) nie były pracownikami tego Urzędu.

Z nadesłanych dokumentów wynika również, że do obowiązków J. M., w okresie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w S., należało:

1. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw związanych z dowodami osobistymi.

2. Współpraca z USC z zakresie uzupełniania teczek dowodowych i wniosków o akta stanu cywilnego lub adnotacje z ksiąg USC.

3. Współpraca z MOPR w zakresie opłat za wydawanie dowodu osobistego, kontrola wpłat należności dokonywanych przez MOPR oraz realizowanych przez Internet i prowadzeni ewidencji w tym zakresie.

4. Układanie kopert dowodowych w archiwum wg serii i numerów dowodów osobistych.

5. Prowadzenie papierowego rejestru wydanych i utraconych dowodów osobistych.

6. Odbieranie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz rejestru ze stanowisk BOI zlokalizowanych w Sali 62.

7. Sprawdzanie ilości przyjętych wniosków według rodzajów oraz przekazywanie ich na właściwe stanowisko pracy.

8. Segregowanie przyjętych wniosków według rodzajów oraz przekazanie ich na właściwe stanowisko.

9. Kontrolowanie zawartości teczek dowodowych przed przekazaniem ich do wprowadzenia wniosków dowodowych do systemu informatycznego.

10. Potwierdzanie tożsamości osób ubiegających się o dowód osobisty po utracie poprzedniego dowodu osobistego.

11. Przygotowywanie dowodów osobistych do wydania interesantom (opisywanie teczek dowodowych, wniosków, odcinków B).

12. Wydawanie nowych i odnalezionych dowodów osobistych interesantom oraz wykonywanie czynności technicznych w tym zakresie.

13. Przyjmowanie NIP-3 od interesantów i prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

14. Łączenie części B formularza z teczką dowodową po odebraniu dowodu osobistego przez interesanta.

15. Wprowadzanie nr dowodów osobistych do BIP.

16. Unieważnianie numerów dowodów osobistych - dotyczy wniosków przyjętych w filii.

17. Wykonywanie innych zadań zleconych prze Dyrektora, Z-cę Dyrektora BOI, Kierownika Referaty - w ramach koncepcji pracownika rotacyjnego.

18. Stałe pogłębianie wiedzy i samokształcenie.

19. Przestrzeganie przepisów Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych.

Natomiast w zakresie czynności M. P. znajdowały się znajdowały się następujące działania:

1. Wydawanie nowych i odnalezionych dowodów osobistych interesantom oraz wykonywanie czynności technicznych w tym zakresie.

2. Przyjmowanie NIP - 3 od interesantów i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

3. Wprowadzanie nr dowodów osobistych do BIP.

4. Łączenie części B formularza z teczką dowodową po odebraniu dowodu osobistego przez interesanta.

5. Unieważnianie numerów dowodów osobistych - dotyczy wniosków przyjętych w filii.

6. Przyjmowanie wniosków dowodowych od interesantów (również poza gmachem Urzędu), wprowadzanie wniosków do systemu SOO oraz wydawanie części B formularza, wezwania do podpisania części A lub wezwania do uzupełniania wniosku w zależności od rodzaju sprawy.

7. Potwierdzanie danych zawartych na wnioskach o wydanie dowodu osobistego zgodnie z baza PESEL, aktami stanu cywilnego oraz dowodami osobistymi składanymi do wymiany.

8. Kontrolowanie zawartości teczek dowodowych przed przekazaniem ich do wprowadzenia wniosków dowodowych do systemu informatycznego,

9. Potwierdzanie tożsamości osób ubiegających się o dowód osobisty po utracie poprzedniego dokumentu przed wprowadzaniem danych do systemu informatycznego.

10. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw związanych z dowodami osobistymi.

11. Wykonywanie innych zadań zleconych prze Dyrektora, Z-cę Dyrektora BOI, Kierownika Referaty - w ramach koncepcji pracownika rotacyjnego.

12. Stałe pogłębianie wiedzy i samokształcenie.

13. Przestrzeganie przepisów Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych.

Zdaniem Sądu analiza powyższych zakresów czynności pracownika pozwala stwierdzić, że zarówno J. M. jak i M. P. wykonywały w okresie zatrudnienia czynności o charakterze technicznym. Do ich obowiązków należało bowiem przyjmowanie dokumentów od interesantów (NIP-3, wniosków dowodowych), ich segregowanie, wpinanie do odpowiednich teczek, ujawniania w rejestrach oraz wydawanie uprzednio przygotowanych dokumentów (wydawanie dowodów osobistych). Nie ma podstaw aby którykolwiek z nałożonych na te osoby obowiązków łączyć z rozpatrywaniem, prowadzeniem i załatwieniem spraw z zakresu administracji publicznej, w tym przygotowanie decyzji. Sam fakt przyjęcia wniosku od interesanta nie może stanowić wystarczającej podstawy do uznania, że osoba go przyjmująca wykonuje zadania publiczne, nawet jeżeli sprawa wszczęta tym wnioskiem należy do zakresu administracji publicznej i w końcowym efekcie dojdzie do jej załatwienia w formie przewidzianej dla działania organów administracji publicznej. Skoro jednak osoba przyjmująca wniosek nie posiada uprawnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, to jej działanie polegające na przyjęciu wniosku kwalifikować należy jako czynność techniczną wykonywaną we wstępnym etapie postępowania.

Do takich samych czynność zaliczyć również należy stwierdzenie wiarygodności podpisu na składanym wniosku, tj. jako czynność techniczną poprzedzającą wszczęcie postępowania w sprawie.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że prawidłowo organ I instancji przyjął, iż informacja której żąda skarżący o ww. osobach nie jest informacją publiczną. O fakcie tym poinformował wnioskodawcę, a zatem nie można organowi skutecznie zarzucić, że pozostawał w bezczynności.

Z powyższych względów, na podstawie art. 151 p.p.s.a., skargę należało oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.