II SAB/Sz 22/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - OpenLEX

II SAB/Sz 22/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650627

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 lutego 2015 r. II SAB/Sz 22/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

I.

odrzucić skargę,

II.

zwrócić stronie skarżącej S. uiszczony wpis w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

U Z A Z A S A D N I E N I E

S., działając przez pełnomocnika, pismem z dnia 17 grudnia 2014 r., wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Burmistrza, w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Pismem Sądu z dnia 28 stycznia 2015 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie aktualnego odpisu z rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

W wezwaniu zawarto pouczenie, iż nieusunięcie wskazanego braku formalnego w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie Sądu zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 6 lutego 2015 r.

W dniu 16 lutego 2015 r. wpłynęło do Sądu pismo, w którym powołując się na postanowienie Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 30 marca 2012 r., strona skarżącej wskazała, że powyższe wezwanie jest nietrafne i pozbawione podstaw prawnych. Zdaniem strony skarżącej, niewykonanie wezwania do złożenia odpisu z KRS nie powoduje niemożność nadania skardze prawidłowego biegu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 29 p.p.s.a. w praktyce sądowej oznacza obowiązek złożenia odpisu z KRS (oryginału lub uwierzytelnionego odpisu), gdyż informacje dotyczące sposobu reprezentacji danego podmiotu są obligatoryjnie umieszczone w aktach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (por. postanowienie NSA z dnia 18 marca 2011 r. sygn. akt II GSK 324/11, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępna pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 28 listopada 2012 r. sygn. akt I GSK 1463/12 (CBOSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl) brak dokumentu stwierdzającego umocowanie do reprezentacji strony (art. 29 p.p.s.a.) stanowi brak formalny, którego usunięcie w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. polega na przedstawieniu dokumentu, z którego wynikałoby takie umocowanie. Niewykonanie w terminie nałożonego przez Sąd obowiązku przedstawienia dokumentu powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Odczytywane łącznie regulacje mają na celu usunięcie wątpliwości w kwestii dla sprawy kluczowej, czyli ustalenia czy pismo (skarga) zostało wniesione przez uprawnioną osobę (por. postanowienie NSA z dnia 15 grudnia 2014 r. sygn. akt II FSK 3378/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępna j.w.).

W rozpoznawanej sprawie wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisu z KRS zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 6 lutego 2015 r. Strona skarżąca, pomimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania czynności w ustawowym terminie, nie nadesłała żądanego odpisu z KRS. W tej sytuacji skarga podlega odrzuceniu zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Jak stanowi art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. W związku z odrzuceniem skargi Sąd postanowił o zwrocie uiszczonej z tego tytułu kwoty 100 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.