Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 13 października 2009 r.
II SAB/Sz 151/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia P. J. na postanowienie odmawiające przyznania P. J. prawa pomocy w sprawie ze skargi P. J. na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) wpłynęła, za pośrednictwem organu, skarga P. J. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w (...) w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w (...) postanowieniem z dnia (...) r., odrzucił skargę P. J. jako niedopuszczalną. Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o przysługującym prawie do wniesienia skargi kasacyjnej został doręczony skarżącemu w dniu (...) r.

W dniu (...) r. skarżący wniósł zażalenie na " nie przyznanie pomocy prawnej przez WSA (...) ". W piśmie skarżący zamieścił odręczny dopisek:" SAB/Sz (...) ".

W tym samym dniu P. J. zwrócił się do Sądu z wnioskiem o przyznanie radcy prawnego "do sporządzenia skargi kasacyjnej".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą, do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Stosownie do art. 178 ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Przepis art. 194 § 1 ustawy stanowi, że zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, w tym m.in. zgodnie z art. 258 i art. 260 ustawy na postanowienie w przedmiocie prawa pomocy.

Nie ulega wątpliwości, że warunkiem dopuszczalności zaskarżenia postanowienia, jest fakt jego istnienia. Brak przedmiotu zaskarżenia skutkuje odrzuceniem zażalenia jako niedopuszczalnego z innych przyczyn.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że z akt sądowoadministracyjnych wynika, iż w przedmiotowym postępowaniu nie zapadło postanowienie w przedmiocie prawa pomocy. Wobec tego, nie istnieje przedmiot zaskarżenia, który mógłby podlegać weryfikacji Naczelnego Sądu Administracyjnego, zatem zażalenie skarżącego jest niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało zażalenie odrzucić.