II SAB/Sz 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2637463

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 marca 2019 r. II SAB/Sz 14/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M. T. na bezczynność Inspektor Sanitarny w przedmiocie udostepnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. T. reprezentowany przez pełnomocnika wniósł do tut. sądu skargę na bezczynność Inspektor Sanitarny w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z 7 stycznia 2019 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z 27 lutego 2019 r. wezwano pełnomocnika strony do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed sądami administracyjnymi lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi Powyższe wezwania zostały doręczone na wskazany w skardze adres pełnomocnika strony 5 marca 2019 r. Pismem z 12 marca 2019 r. pełnomocnik strony przesłał odpis pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej. Termin do uiszczenia wpisu minął natomiast z upływem 12 marca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm; dalej: "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 214 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3 przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W przypadku zaś skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Ponieważ skarżący nie uiścił stosownego wpisu we wskazanym terminie, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.