Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785567

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 7 września 2015 r.
II SAB/Rz 82/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na bezczynność Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie udzielenia informacji publicznej - postanawia -

I.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

II.

zasądzić od Prezydenta Miasta (...) na rzecz skarżącego P. K. kwotę 357 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 sierpnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga P. K. na bezczynność Prezydenta Miasta (...) w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Z nadesłanych do tut. Sądu akt administracyjnych wynika, że w dniu 4 sierpnia 2014 r. P. K. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wystąpił do Prezydenta Miasta (...) z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie: czy Gmina w okresie od 2012 r. do chwili obecnej zawierała umowy dotyczące obsługi prawnej, zastępstwa procesowego z kancelariami, radcami prawnymi, adwokatami oraz o udostępnienie treści tych umów. Wnioskodawca wskazał, że zeskanowane umowy należy przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej.

Wobec braku udostępnienia żądanych informacji, pismem z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu do organu - 14 lipca 2015 r.) P. K. złożył do WSA

w Rzeszowie skargę, zarzucając Prezydentowi Miasta (...) bezczynność w sprawie udzielenia informacji publicznej. Skarżący zawnioskował o zobowiązanie organu do udostępnienia żądanych informacji, orzeczenia o kosztach postępowania, w tym kosztach zastępstwa procesowego. W przypadku natomiast udostępnienia przez organ żądanych informacji po wniesieniu skargi - o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz o umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta (...) wniósł o umorzenie postępowania. Uzasadniając swe stanowisko wyjaśnił, że skarżący z żądaniem udostępnienia informacji publicznej wystąpił za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tej sytuacji organ w dniu 8 sierpnia 2014 r. wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych wniosku poprzez podanie pełnych danych adresowych niezbędnych do "prawidłowego procedowania", jednakże nie zakreślił wnioskodawcy terminu na uzupełnienie tychże braków. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi. Prezydent przyznał, że w sprawie nie wydano żadnej merytorycznej decyzji, co wynikało z braku danych pozwalających na prawidłowe oznaczenie strony. Niemniej jednak po otrzymaniu skargi, zawierającej dane pozwalające na ustalenie strony, Prezydent Miasta (...) udostępnił skarżącemu w dniu 20 lipca 2015 r. żądane dokumenty. Powyższe zaś powoduje, że dalsze postępowanie winno zostać umorzone.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 z późn. zm.) wojewódzki sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Stosownie natomiast do art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, zwanej dalej "p.p.s.a."), w brzmieniu obowiązującym na dzień wniesienia skargi, kontrola ta obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4a p.p.s.a. Udostępnienie informacji publicznej stanowi czynność, o jakiej mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Przy czym z uwagi na fakt, że skarga dotyczy bezczynności w zakresie rozpatrzenia przez organ wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), wniesienie skargi w takiej sprawie nie jest ograniczone żadnym terminem, nie jest uzależnione od wcześniejszego wezwania właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa (zob. wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., I OSK 601/05).

Jak wyżej zaznaczono skarżący domagał się udostępnienia informacji na temat tego, czy Gmina zawierała od 2012 r. umowy na obsługę prawną kancelariami, radcami prawnymi, adwokatami, a jeżeli tak to o udostępnienie ich treści. Tak określony przedmiot żądania mieści się w kategorii informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z akt sprawy wynika także, że na ww. zapytanie została udzielona stosowna odpowiedź - pismo z dnia 20 lipca 2015 r. (wysłane zgodnie z żądaniem strony drogą elektroniczną), choć nastąpiło to już po wpłynięciu skargi do Urzędu Miasta (...) (co miało miejsce - 14 lipca 2015 r.). Nie budzi zatem wątpliwości, że zadośćuczyniono zgłoszonemu żądaniu a informacje publiczne zostały skarżącemu udostępnione. Zdarzenie to uchyliło zatem stan bezczynności. Skoro organ dopełnił tej czynności, tj. udzielił odpowiedzi na wnioskowaną informację, przed dniem orzekania w sprawie ze skargi na jego bezczynność, zatem uznać należało, że nie pozostaje on w stanie bezczynności i brak jest podstaw do zobowiązywania Prezydenta, na podstawie art. 149 p.p.s.a., do rozpoznania wniosku. Dlatego też postępowanie w tym zakresie stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na mocy art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Jednocześnie udostępnienie przez Prezydenta Miasta (...) informacji po wpłynięciu skargi do Urzędu Miasta stanowiło - w rozumieniu art. 54 § 3 p.p.s.a., jej uwzględnienie przed dniem rozpoczęcia rozprawy (por. Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 26 listopada 2008 r. sygn.

I OPS 6/08).

Z podanych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 201 § 1 i art. 205 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.