Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163962

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 24 października 2016 r.
II SAB/Rz 7/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej (...) - reprezentowanej przez pełnomocnika adw. M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt II SAB/Rz 7/16 w sprawie ze jej skargi na bezczynność Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie udzielenia informacji publicznej - postanawia - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt II SAB/Rz 7/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu skargi (...) zobowiązał Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) do rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy organowi wraz z wyrokiem wniosku strony skarżącej z dnia (...) listopada 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej (pkt I); stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II); zasądził od Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (pkt III).

Odpis ww. orzeczenia wraz z uzasadnieniem został doręczony m.in. powyżej wymienionej stronie skarżącej.

Na rozstrzygnięcie to (...) - działająca przez fachowego pełnomocnika złożyła skargę kasacyjną. Z uwagi na fakt, że skarga kasacyjna obarczona była brakiem fiskalnym, zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2016 r. adw. M. K. - pełnomocnik (...) wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego. W wezwaniu zawarto pouczenie, że nieusunięcie wskazanego braku w terminie 7 dni od daty jego otrzymania spowoduje odrzucenie skargi kasacyjnej.

Wezwanie to wysłane zostało na wskazany w skardze kasacyjnej adres Kancelarii Adwokackiej i odebrane w dniu 4 lipca 2016 r.

Zakreślony przez Sąd termin mijał w dniu 11 lipca 2016 r. (poniedziałek).

Mimo upływu z tym dniem zakreślonego terminu wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony. Wyżej opisane zarządzenie nie zostało także zaskarżone i stało się prawomocne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - zwanej dalej "p.p.s.a."), od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną, może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 173 § 2 p.p.s.a.). Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem - art. 177 § 1 p.p.s.a. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (art. 175 § 1 p.p.s.a.).

W myśl natomiast art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z dyspozycji art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. wynika, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest m.in. wpis od skargi kasacyjnej (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd - art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając na uwadze brzmienie cytowanych wyżej przepisów oraz okoliczności niniejszej sprawy Sąd stwierdza, że skarga kasacyjna (...) podlegać musi odrzuceniu. Pomimo prawidłowego wezwania strony wnoszącej skargę kasacyjną - reprezentowanej przez fachowego pełnomocnika adw. M. K., do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, wpis ten nie został w ustawowym terminie uiszczony. Powyższe zaś powoduje, że nadanie skardze kasacyjnej dalszego biegu nie jest możliwe.

Z tego względu, działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.