Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2011754

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 16 marca 2016 r.
II SAB/Rz 5/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: WSA Elżbieta Mazur-Selwa (spr.).

Sędziowie: NSA Małgorzata Wolska, WSA Joanna Zdrzałka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 16 marca 2016 r. sprawy ze skargi K. G. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów - postanawia -

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić skarżącej K. G. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 marca 2016 r. K. G. wskazała, że "nie życzy sobie prowadzenia postępowania w sprawie sztucznie utworzonej, z inicjatywy pracowników WSA w Rzeszowie, o symbolu II SAB/Rz 5/16 i w związku z tym wnosi o zwrot wpłaconej przez nią kwoty 100 zł, które wpłaciła omyłkowo w dniu 22 stycznia 2016 r. na sprawę II SAB/Rz 5/16".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Postępowanie przed sądem administracyjnym jest postępowaniem skargowym, wszczynanym wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu.

W niniejszej sprawie Skarżąca wniosła skargę na "bezczynność organu i przewlekłość postępowania". Zarówno bezczynność jak i przewlekłe prowadzenie postępowania mogą stanowić odrębny przedmiot zaskarżenia-art. 3 § 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.: dalej: "p.p.s.a."). Sąd kierując się zgłoszonym przez Skarżącą żądaniem zarejestrował sprawy pod dwiema sygnaturami, jako skargę na bezczynność - II SAB/Rz 4/16 oraz skargę na przewlekłość postępowania - II SAB/Rz 5/16.

Skarżąca w opisanym na wstępie piśmie wskazała, że nie było jej zamiarem skarżyć przewlekłości postępowania, że sprawa pod sygnaturą II SAB/Rz 5/16 została stworzona sztucznie i wbrew jej żądaniu.

W takiej sytuacji Sąd przyjął, że Skarżąca cofa skargę w tym przedmiocie i na tej podstawie umorzył postępowanie w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.